Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru

NN 83/02 - na snazi od 24.07.2002.

Uživajte...

Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Sveučilište u Zadru kao javna ustanova (u daljnjem tekstu: Sveučilište).

(2) Na pitanja koja ovim Zakonom nisu uređena primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i posebnih zakona koji reguliraju visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost.

Članak 2.

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

Članak 3.

(1) Naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište u Zadru.

(2) Sjedište Sveučilišta je u Zadru, Ulica Mihovila Pavlino­vića bb.

Članak 4.

(1) Djelatnost Sveučilišta je:

– ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija te provođenje postupka za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija,

– ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih studija, u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje,

– ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja,

– obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima,

– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada,

– izrada stručnih mišljenja i vještačenja.

(2) Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 5.

(1) Sveučilište se ustrojava sa sveučilišnim odjelima i s drugim ustrojstvenim jedinicama u svom sastavu.

(2) Statutom Sveučilišta određuje se njegovo ustrojstvo te druga važna pitanja za njegovo djelovanje.

Članak 6.

Sveučilišna tijela su rektor i sveučilišni senat.

Članak 7.

(1) Čelnik i voditelj Sveučilišta je rektor.

(2) Osim poslova određenih zakonom i statutom Sveučilišta, rektor:

– predstavlja i zastupa Sveučilište,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta,

– zastupa Sveučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Sveučilište u pravnom prometu,

– odgovoran je za zakonitost rada Sveučilišta,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Sveučilišta.

(3) Rektor se bira i razrješava prema uvjetima i postupku određenim posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

(4) Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenje i ovlasti prorektora pobliže se uređuju statutom Sveučilišta.

Članak 8.

(1) Rektor ne može bez suglasnosti sveučilišnog senata sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.

(2) Sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

Članak 9.

Sveučilišni senat je stručno vijeće Sveučilišta koje čine pred­stavnici nastavnika, drugih zaposlenika i studenata u skladu s posebnim zakonom koji regulira visoko obrazovanje i statutom Sveučilišta.

Članak 10.

(1) Sveučilišni senat obavlja poslove određene zakonom i statutom Sveučilišta.

(2) Sveučilište može osnovati stručna vijeća i druga tijela odjela i drugih ustrojstvenih jedinica te na njih prenijeti ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga sveučilišnog senata, u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost i u skladu sa statutom Sveuči­lišta.

Članak 11.

(1) Sredstva za rad osigurana u Državnom proračunu te sred­stva stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Sveučilišta.

(2) Sveučilište nema za cilj stjecanje dobiti.

(3) Ako Sveučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari do­bit, ta se dobit upotrebljava isljučivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta.

(4) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Sveučilišta.

(5) Sveučilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 12.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Senat Sveučilišta u Splitu donijet će odluku o pripajanju ustanova Filozofski fakultet u Zadru, Visoka učiteljska škola u Zadru i Studentski centar u Zadru Sveučilištu.

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u sudski registar.

(3) Danom upisa Sveučilišta u sudski registar, Sveučilište preuzima sve poslove, radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze ustanova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Studenti upisani na Filozofskom fakultetu u Zadru i Visokoj učiteljskoj školi u Zadru danom pripojenja tih ustanova Sveučilištu postaju studenti Sveučilišta.

(2) Studenti iz stavka 1. ovoga članka koji nisu ponavljali godinu studija imaju pravo završiti studij na Sveučilištu po programima i uvjetima koji su bili na snazi kada su upisali prvu godinu studija, a ostali studenti po programima i uvjetima koje će propisati Sveučilište.

Članak 14.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra znanosti i tehnologije, imenovati privremenog rektora.

(2) Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Sveučilišta, pribaviti dopusnicu Ministarstva znanosti i tehnologije za početak obavljanja djelatnosti, donijeti privremeni statut Sveučilišta uz suglasnost osnivača, podnijeti prijavu za upis u sud­ski registar te poduzeti radnje za konstituiranje sveučilišnog senata.

(3) Sveučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu statuta kojeg će donijeti senat Sveuči­lišta u skladu sa Zakonom o visokim učilištima.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić