Povezani zakoni

Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu

NN 111/07, 118/18 

na snazi od 06.11.2007. do 31.12.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njezina svrha, tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.
(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje.
(2) Ime Zaklade je Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu.
(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.
(4) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

 

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 3.

(1) Zaklada se osniva sa svrhom pružanja potpore i podizanja razine učeničkog i studentskog standarda, što posebice podrazumijeva isplatu državnih stipendija, nagrada nadarenim učenicima i studentima te financiranje posebnih programa koji pridonosi podizanju razine životnog i kulturnog standarda učenika i studenata.
(2) Pored ostvarivanja svoje osnovne zakladne svrhe Zaklada može, sukladno svom Statutu, isplaćivati potpore za potrebe prijevoza, smještaja, prehrane i ostalih segmenata učeničkog i studentskog standarda.

 

III. ZAKLADNA TIJELA

Članak 4.

(1) Tijela Zaklade su Donatorska skupština i Upravni odbor, odnosno upravitelj Zaklade do imenovanja Upravnog odbora.
(2) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 5.

(1) Donatorsku skupštinu čine donatori koji su na račun Zaklade uplatili najmanje 20% iznosa vrijednosti osnovne imovine Zaklade iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, pod uvjetom da su državljani Republike Hrvatske, odnosno opunomoćeni zastupnici pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: donatori).
(2) Donatorskom skupštinom predsjeda ministar nadležan za poslove obrazovanja.
(3) Predsjednik Donatorske skupštine saziva sjednice, utvrđuje dnevni red i obavlja druge poslove utvrđene Statutom Zaklade.
(4) Predsjednik Donatorske skupštine može imenovati dva zamjenika iz reda donatora, koji će ga zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti.

Članak 6.

Donatorska skupština utvrđuje iznos do kojeg Upravni odbor Zaklade može samostalno raspolagati imovinom Zaklade te, sukladno Statutu, donosi godišnji program rada Zaklade.

Članak 7.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima sedam članova.
(2) Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.
(3) Po jednog člana Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog:
– ministra nadležnog za poslove obrazovanja,
– Agencije za odgoj i obrazovanje,
– Agencije za strukovno obrazovanje,
– Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
(4) Preostala tri člana Upravnog odbora Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog Donatorske skupštine.
(5) Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika Upravnog odbora Zaklade i dva zamjenika većinom ukupnog broja članova. Zamjenici zamjenjuju spriječenog, odnosno odsutnog predsjednika, prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor.
(6) Na rad članova Upravnog odbora Zaklade, primjenjuju se odredbe statuta Zaklade.
(7) Način rada Upravnog odbora Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.

Članak 8.

(1) Upravni Odbor Zaklade donosi Statut Zaklade te poslovnik o svom radu, pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, sukladno Statutu Zaklade. Donosi odluke o dodjeli sredstava, upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade, odlučuje o korištenju imovine Zaklade do iznosa utvrđenog Statutom Zaklade, podnosi izvješća o radu zaklade te obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu Zaklade.
(2) Predsjednik Upravnog odbora Zaklade zastupa Zakladu, provodi odluke Upravnog odbora, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, predlaže Upravnom odboru financijski plan i zaključni račun, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade te obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade.
(3) Predsjednik Upravnog odbora može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Članak 9.

(1) Sjednice Upravnog odbora Zaklade saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.
(3) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na neki drugi prikladan način.

Članak 10.

(1) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog imenovanja.
(2) Vlada Republike Hrvatske će razriješiti člana Upravnog odbora ako član svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.
(3) Ministar nadležan za poslove obrazovanja i drugi ovlašteni predlagatelji mogu predložiti Vladi Republike Hrvatske da razriješi člana Upravnog odbora.

Članak 11.

Upravni odbor može osnovati stručne službe, te stalne i povremene komisije radi utvrđivanja kriterija i odabira kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, analize i ocjene posebnih programa iz područja obrazovanja, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru te za obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.

 

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 12.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 1.500.000,00 kuna koji će na račun Zaklade uplatiti ministarstvo nadležno za obrazovanje na teret stavaka proračuna ministarstva.
(2) Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

Članak 13.

(1) Zaklada ima samostalan kunski račun.
(2) Devizna sredstva zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

 

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 14.

(1) Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda.
(2) Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za ostvarivanje zakladne svrhe.

Članak 15.

Prihode od osnovne imovine čine kamate i drugi prinosi od financijske imovine, kao i najamnine i slične naknade u slučaju da Zaklada ima u vlasništvu nekretnine ili drugu pokretnu imovinu različitu od novca ili financijske imovine.

Članak 16.

(1) Darovnice su novčana sredstva, robe, usluge i prava koje Zaklada dobiva za ostvarenje, svoje zakladne svrhe od trgovačkih društava, fizičkih osoba, udruga, zaklada, fundacija, odnosno takvi darovi drugih domaćih i stranih osoba.
(2) Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice prema posebnim zakonima.

Članak 17.

(1) Ukoliko Zaklada na temelju propisa ili odlukom Vlade Republike Hrvatske postane vlasnik dionica ili udjela u trgovačkom društvu u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Republike Hrvatske, Zaklada nema upravljačka prava, ali odgovarajući dio dividende postaje prihod Zaklade.
(2) Zaklada može ostvarivati prihode na osnovi članka 17. stavka 5. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 18.

Pod drugim prihodima Zaklade smatra se stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti.

Članak 19.

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
(2) Upravni odbor Zaklade je obvezan u roku od mjesec dana po isteku tromjesečja dostaviti Donatorskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za obrazovanje financijsko izvješće o radu Zaklade.
(3) Po okončanju financijske godine Upravni odbor Zaklade je obvezan Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća, sukladno odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 20.

(1) Upravni odbor Zaklade je obvezan do petnaestoga u mjesecu dostaviti Donatorskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za obrazovanje izvješće o radu Zaklade za prethodni mjesec.
(2) Upravni odbor Zaklade je obvezan, prije donošenja Statuta Zaklade te njegovih izmjena i/ili dopuna, Poslovnika o radu Upravnog odbora ili drugog općeg akta kojim se utvrđuju pojedina pitanja ustrojstva ili rada Zaklade, zatražiti suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 21.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.
(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

 

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE

Članak 22.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe.
(2) Drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta, ovoga Zakona i drugih propisa.
(3) Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor Zaklade.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenuje upravitelja Zaklade u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Upravitelj Zaklade je ovlašten zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja Upravnog odbora, kada prestaju sva njegova ovlaštenja.
(2) Upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 10 dana od dana imenovanja podnijeti privremeni statut Zaklade ministarstvu nadležnom za obrazovanje na suglasnost.
(3) Upravitelj Zaklade dužan je sazvati konstituirajući sjednicu Donatorske skupštine u roku od mjesec dana od dana uplate iznosa navedenog u članku 12. stavku 1. ovoga Zakona od strane najmanje pet donatora.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić