Povezani zakoni

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

pročišćeni tekst zakona

NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Radi obavljanja djelatnosti osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih, djelatnosti glazbenih i srodnih škola izvan redovitoga školskog sustava, djelatnosti javnog prikazivanja filmova, novinsko-nakladničke djelatnosti, radijske i televizijske djelatnosti te obavljanja djelatnosti u svezi s osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe, jedinice lokalne samouprave i domaće fizičke i pravne osobe mogu osnivati javne ustanove za trajnu naobrazbu i kulturu pod nazivom pučka otvorena učilišta.

Javne ustanove za trajnu naobrazbu (u daljem tekstu: pučka otvorena učilišta) djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kao javnu službu.

Članak 2.

Na pučka otvorena učilišta primjenjuju se posebni zakoni kojima je uređeno obavljanje pojedinih djelatnosti iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i Zakona o ustanovama.

Članak 3.

Pučka otvorena učilišta polaznicima osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih te polaznicima programa osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije izdaju svjedodžbe ili potvrde čiji oblik i sadržaj propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 4.

Organizacije za naobrazbu odraslih (otvorena i pučka učilišta), organizirane prema odredbama Zakona o poduzećima ("Narodne novine", br. 53/91. i 58/93.), danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju javne ustanove i vlasnici sredstava nad kojima imaju pravo raspolaganja, odnosno pravo korištenja, a osnivačka prava nad njima kao javnim ustanovama stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području njihovo sjedište.

Brisan.

Ukinut.

Članak 5.

Javne ustanove iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje statute i druge akte s ovim Zakonom te izabrati tijela upravljanja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do izbora tijela upravljanja prema odredbi stavka 1. ovoga članka poslove ravnatelja i tijela upravljanja ustanovom obavljat će osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obnaša poslodavnu dužnost u pravnoj osobi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, ako osnivač ne odredi drugu osobu.

Članak 6.

Otvorena ili pučka učilišta koja obavljaju muzejsku, knjižničnu, kazališnu i scensko-glazbenu djelatnost nastavljaju ove djelatnosti obavljati sukladno posebnim zakonima kojima su one uređene.

Članak 7.

Organizacije za naobrazbu odraslih (otvorena i pučka učilišta) iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona mogu namjenu poslovnog prostora, koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koristi za obavljanje djelatnosti iz članka 6. mijenjati samo uz suglasnost ministra kulture.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/96-01/08
Zagreb, 16. svibnja 1997.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 139/10:

 

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona osnivačka prava nad Pučkim otvorenim učilištem u Zagrebu prenose se s Republike Hrvatske na Grad Zagreb, te Grad Zagreb postaje jedini osnivač Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu.

Članak 4.

Pučko otvoreno učilište u Zagrebu dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje opće akte s ovim Zakonom.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Copyright © Ante Borić