Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o ustanovama Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Copyright © Ante Borić