Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 21/08 od 18.02.2008.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 125/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela

 

ODLUKU O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

II.

U sastav Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuju se: – Nevenka Klemen, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; – Božica Rukavina, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja; – Šani Samardžić, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, – Ante Čajić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; – Vera Šutalo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; – Slavka Vuković, Ministarstvo financija; – Senka Božičević, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva; – Ema Culi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; – Đema Bartulović, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; – Edita Brkić, Ministarstvo pravosuđa; – Ruža Meker, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; – Sanja Bareza, Ministarstvo turizma; – Božena Vrbanić, Državni inspektorat; – Loridana Smoljanić, Hrvatska energetska regulatorna agencija; – Željko Kandučar, Hrvatska agencija za telekomunikacije; – Darja Tirić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga; – Nikola Popović, Agencija za nadzor tržišnog natjecanja; – Snježana Levar, Hrvatska narodna banka; – Marko Križić, Hrvatska obrtnička komora; – Milica Rakuša Martulaš, Hrvatska gospodarska komora; – Stankica Berić, Hrvatska udruga poslodavaca; – Ilija Rkman, »Potrošač« – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača; – Nenad Kurtović, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske; – Suzana Kolesar, neovisni stručnjak.

III.

Za predsjedatelja Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuje se Ema Culi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

IV.

Za tajnika se imenuje se Dijana Dimov, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

V.

Za rad predsjedatelja, članova i tajnika utvrđuje se naknada u iznosu od 600 kuna, po prisustvu na sjednici.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«. Klasa: 330-01/07-02/07 Urbroj: 5030105-08-2 Zagreb, 14. veljače 2008.

Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

Copyright © Ante Borić