Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 124/10 od 08.11.2010.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007, 125/2007, 79/2009 i 89/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2010. godine donijela

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 21/2008, 81/2008, 90/2008, 92/2008, 43/2009, 96/2009, 150/2009 i 27/2010), u točki II. podstavku 1. riječi: »– Ema Culi, ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva – članica,«, zamjenjuje se riječima: »–Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva – član; «.

U podstavku 2. koji se odnosi na zamjensku članicu Editu Volar Pantić, riječ: »sigurnost« zamjenjuje se riječima: »kakvoću«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Za predsjedatelja Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuje se Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/10-92/02

Urbroj: 5030116-10-5

Zagreb, 28. listopada 2010.

 

Copyright © Ante Borić