Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 98/12 od 29.08.2012.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007, 125/2007, 75/2009, 79/2009, 89/2009, 133/2009 i 78/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijela

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 21/2008, 81/2008, 90/2008, 92/2008, 43/2009, 96/2009, 150/2009, 27/2010, 124/2010 i 88/2011) točka II. mijenja se i glasi:

»II.

U sastav Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuju se sljedeći članovi i zamjenski članovi:

1. Vedran Kružić, Ministarstvo gospodarstva – član,

Tomislav Curman, Ministarstvo gospodarstva – zamjenski član;

2. Đema Bartulović, Ministarstvo gospodarstva – članica,

Vesna Buntić, Ministarstvo gospodarstva – zamjenska članica;

3. Ruža Meker, Ministarstvo gospodarstva – članica,

Irena Harmina, Ministarstvo gospodarstva – zamjenski član;

4. Edita Volar Pantić, Ministarstvo poljoprivrede – članica,

Jelena Meštrić, Ministarstvo poljoprivrede – zamjenska članica;

5. Slavka Vuković, Ministarstvo financija – članica,

Tina Kurtov, Ministarstvo financija – zamjenska članica;

6. Nadica Žužak, Ministarstvo poduzetništva i obrta – članica,

Danijela Žagar, Ministarstvo poduzetništva i obrta – zamjenska članica;

7. Vedrana Filipović-Grčić, Državni inspektorat – članica,

Sanja Kolarić Kravar, Državni inspektorat – zamjenska članica;

8. Dubravka Buntić, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – članica,

Marina Ljubić Karanović, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – zamjenska članica;

9. Goran Šarić, Gradski ured Grada Zagreba za gospodarstvo, rad i poduzetništvo – član,

Kristina Rudelj, Gradski ured Grada Zagreba za gospodarstvo, rad i poduzetništvo – zamjenska članica;

10. Suzana Kolesar, Hrvatska obrtnička komora – članica,

Sanja Želinski Matunec, Hrvatska obrtnička komora – zamjenska članica;

11. Milica Rakuša Martulaš, Hrvatska gospodarska komora – članica,

Ivona Bačelić Grgić, Hrvatska gospodarska komora – zamjenska članica;

12. Snježana Levar, Hrvatska narodna banka – članica,

Tatjana Peroković, Hrvatska narodna banka – zamjenska članica;

13. Mirna Maržić, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske – članica,

Gorana Aralica Martinović, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske – zamjenska članica;

14. Sanja Smoljak Katić, Hrvatska udruga poslodavaca – članica,

Stankica Berić, Hrvatska udruga poslodavaca – zamjenska članica;

15. Jadranka Kolarević, »Potrošač« Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske – članica,

Ilija Rkman, »Potrošač« Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske – zamjenski član;

16. Tanja Popović, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske – član,

Tomislav Lončar, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske – zamjenski član;

17. Mira Brumerček-Lukačević, »Potrošački forum« udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana – članica,

Branka Lacković, »Potrošački forum« udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana – zamjenska članica;

18. Vladimir Ivančević, »Društvo za zaštitu potrošača Istre« – član,

Ljiljana Kurteš, »Društvo za zaštitu potrošača Istre« – zamjenska članica;

19. Vesna Tomljenović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci – članica,

Emilija Miščenić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci – zamjenska članica;

20. Hana Horak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – članica,

Kosjenka Dumančić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenska članica.«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Za predsjedatelja Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuje se Vedran Kružić, pomoćnik ministra u Ministarstvu gospodarstva.«.

III.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Za tajnika Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuje se Vladimir Glavač, Ministarstvo gospodarstva.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/12-01/02

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 23. kolovoza 2012.

 

Copyright © Ante Borić