Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 43/09 od 08.04.2009.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/2007 i 125/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine donijela

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine« broj 21/2008 i 81/2008), u točki II. podstavku 2. riječi: »Božica Rukavina« zamjenjuju se riječima: »Jelena Đugum.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-02/02 Urbroj: 5030105-09-1 Zagreb, 2. travnja 2009.

Copyright © Ante Borić