Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 96/09 od 04.08.2009.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 125/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 21/2008 i 81/2008), u točki II. podstavak 17. mijenja se i glasi:

»– Mladen Cerovac, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-02/02 Urbroj: 5030114-09-5 Zagreb, 30. srpnja 2009.

Copyright © Ante Borić