Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 90. stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

 

UREDBU O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Pročišćeni tekst

NN 77/07, 142/11, 105/15, 53/23

 

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se načini i uvjeti napredovanja državnih službenika.  

NAČINI NAPREDOVANJA

Članak 2.

Državni službenik može napredovati rasporedom na više radno mjesto unutar iste kategorije (na radno mjesto više razine iste potkategorije ili na radno mjesto u višoj potkategoriji) ili prelaskom u višu kategoriju radnog mjesta.

Načini napredovanja državnih službenika su: redovito napredovanje i izvanredno napredovanje.  

REDOVITO NAPREDOVANJE

Članak 3.

Državni službenik može napredovati ako je ispunio uvjete iz članka 90. Zakona o državnim službenicima i uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i pravilnikom o unutarnjem redu (redovito napredovanje).

IZVANREDNO NAPREDOVANJE

Članak 4. (NN 142/11)

Državni službenik može izvanredno napredovati ako je ispunio uvjete iz članka 90. Zakona o državnim službenicima, uvjete stručnog znanja iz članaka 5., 6. i 8. ove Uredbe i ostale uvjete propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i pravilnikom o unutarnjem redu (izvanredno napredovanje).

Ocjene iz članka 90. stavka 3. točke a) Zakona o državnim službenicima mogu biti temelj za samo jedno izvanredno napredovanje.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NA RADNA MJESTA RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 5. (NN 142/11)

Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji višeg rukovoditelja, rukovoditelja ili nižeg rukovoditelja može napredovati na radno mjesto u tim potkategorijama ako ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij, odnosno doktorat znanosti u području povezanom s državnom ili javnom upravom ili s djelokrugom državnog tijela te ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NA RADNA MJESTA VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 6. (NN 142/11)

Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji glavnog savjetnika može napredovati na radno mjesto u toj potkategoriji ako ima doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela te ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji višeg savjetnika-specijalista ili višeg savjetnika može napredovati na radno mjesto u tim potkategorijama ako ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij, odnosno doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela te ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

MIŠLJENJE O ISPUNJAVANJU NAROČITO ISTAKNUTIH REZULTATA

Članak 7. (NN 142/11)

Mišljenje o ispunjavanju naročito istaknutih rezultata iz članka 5. i članka 6. ove Uredbe daje glavni rukovoditelj na prijedlog neposredno nadređenog službenika.

Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ako je državni službenik iz članaka 5. i 6. ove Uredbe ocijenjen ocjenom »izuzetan«.

Jedinica za ljudske potencijale državnog tijela dostavit će čelniku državnog tijela jednom godišnje izvješće s podacima o državnim službenicima koji ispunjavaju uvjete za napredovanje iz članka 90. stavka 3. točke a) Zakona o državnim službenicima.

UVJETI IZVANREDNOG NAPREDOVANJA NIŽIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 8. (NN 142/11, 105/15, 53/23)

Državni službenik koji ima viši stupanj obrazovanja od onog koji je uvjet za radno mjesto na koje je raspoređen, može napredovati na nerukovodeće radno mjesto za koje je kao uvjet propisan stupanj obrazovanja koji službenik ima, ako na poslovima nižeg stupnja obrazovanja u državnim tijelima ima dvostruko više radnog iskustva od radnog iskustva propisanog kao uvjet za raspored na radno mjesto i ako u istom državnom tijelu radi neprekidno najmanje dvije godine.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/11

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 105/15

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 53/23

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić