Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 105/15 od 02.10.2015.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 90. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 2015. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, br. 77/07 i 142/11), članak 8. mijenja se i glasi:

»Državni službenik koji tijekom državne službe stekne viši stupanj obrazovanja može napredovati na nerukovodeće radno mjesto za koje je kao uvjet propisan stupanj obrazovanja koji je naknadno stekao, ako na poslovima nižeg stupnja obrazovanja u državnim tijelima ima dvostruko više radnog iskustva od radnog iskustva propisanog kao uvjet za raspored na radno mjesto.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/95

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednik Zoran Milanović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić