Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 142/11 od 09.12.2011.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 90. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008 i 49/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, broj 77/2007) u članku 4. iza riječi: »može« dodaje se riječ: »izvanredno«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ocjene iz članka 90. stavka 3. točke a) Zakona o državnim službenicima mogu biti temelj za samo jedno izvanredno napredovanje.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji višeg rukovoditelja, rukovoditelja ili nižeg rukovoditelja može napredovati na radno mjesto u tim potkategorijama ako ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij, odnosno doktorat znanosti u području povezanom s državnom ili javnom upravom ili s djelokrugom državnog tijela te ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji glavnog savjetnika može napredovati na radno mjesto u toj potkategoriji ako ima doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela te ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.

Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji višeg savjetnika-specijalista ili višeg savjetnika može napredovati na radno mjesto u tim potkategorijama ako ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij, odnosno doktorat znanosti u području povezanom s djelokrugom državnog tijela te ako postiže naročito istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela.«.

Članak 4.

U članku 7. riječi: »stavka 2.« te riječi: »stavka 4.« brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ako je državni službenik iz članaka 5. i 6. ove Uredbe ocijenjen ocjenom »izuzetan«.

Jedinica za ljudske potencijale državnog tijela dostavit će čelniku državnog tijela jednom godišnje izvješće s podacima o državnim službenicima koji ispunjavaju uvjete za napredovanje iz članka 90. stavka 3. točke a) Zakona o državnim službenicima.«.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Niži državni službenik koji tijekom državne službe stekne viši stupanj obrazovanja može napredovati na radno mjesto za koje je kao uvjet propisan stupanj obrazovanja koji je naknadno stekao.

Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje se na radno mjesto na koje se u državnim tijelima mogu rasporediti vježbenici, ovisno o stečenom stupnju obrazovanja, bez obveze probnog rada.

Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka dužan se stručno osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen napredovanjem u vremenu od 3 mjeseca od dana rasporeda.

Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka dužan je položiti državni stručni ispit za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je u postupku napredovanja raspoređen u daljnjem roku od 6 mjeseci od isteka stručnog osposobljavanja.

Državni službenik koji ne položi državni stručni ispit u roku iz stavka 4. ovoga članka rasporedit će se na radno mjesto na kojemu je bio raspoređen prije napredovanja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 118-04/11-01/02

Urbroj: 5030106-11-1

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

Copyright © Ante Borić