Povezani zakoni

Zakon o političkim strankama

pročišćeni tekst zakona

NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (36/01)

Političke stranke su svojim slobodnim osniva­njem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osniva­nje, re­gis­trira­nje, prestanak i financira­nje političkih stranaka uređuje se ovim Zakonom.

Članak 2. (36/01)

Političke stranke, u smislu ovoga Zakona, su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ci­ljevima utvrđenim programom i statutom.

Članak 3.

Djelovanje političkih stranaka je javno.

Političke stranke mogu iznimno isključiti javnost u slučajevima predviđenim statutom stranke.

Članak 4. (36/01)

Političke stranke ne mogu osnivati svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (re­gio­nalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, oruža­nim snagama, policiji i drugim pravnim osobama.

Članak 5.

Političkom strankom upravljaju njeni članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u upravnim tijelima utvrđenim statutom.

II. OSNIVANJE I REGISTRACIJA POLITIČKIH STRANAKA

Članak 6.

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske.

Članom političke stranke može, pod jednakim uvjetima propisanim statutom, postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.

Članak 7.

Političke stranke se upisuju u registar.

Danom upisa u registar politička stranka stječe svojstvo pravne osobe.

Registar političkih stranaka vodi Ministarstvo uprave. Ministar uprave propisat će obrasce i način vođenja registra političkih stranaka.

Registar političkih stranaka je javan.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne smiju djelovati političke stranke koje nisu registrirane prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 8.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.

Ustrojstveni oblici političkih stranaka nemaju svojstvo pravne osobe.

Ministar nadležan za poslove uprave propisat će obrasce i postupak prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka.

Članak 9.

Zahtjevu za upis u registar političkih stranaka prilažu se:

- zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,

- program i statut,

- popis osnivača i članova upravnih tijela,

- imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela.

Članak 10.

Statut političke stranke mora sadržavati odredbe o:

- nazivu i sjedištu,

- znaku stranke,

- predstavljanju i zastupanju stranke,

- ciljevima i načinu djelovanja,

- članstvu,

- oblicima organiziranja,

- upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja,

- sredstvima za rad,

- prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka.

Politička stranka mora objaviti svoj statut nakon registracije u jednom od dnevnih listova ili u "Narodnim novinama".

Članak 11.

Odbit će se zahtjev za upis u registar političkih stranaka ako se naziv jasno ne razlikuje od naziva već registriranih političkih stranaka.

Ako se Ministarstvu nadležnom za poslove uprave dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev.

Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Naziv političke stranke može se upisati u registar političkih stranaka i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika, tako da naziv na hrvatskom jeziku bude na prvom mjestu.

Uz puni naziv političke stranke može se upotrebljavati i skraćeni naziv koji mora sadržavati karakteristični dio naziva političke stranke.

Skraćeni naziv upisuje se u registar političkih stranaka.

Naziv i skraćeni naziv, političke stranke su dužne upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojem su upisane u registar političkih stranaka.

Ako je uz naziv ili skraćeni naziv u registru političkih stranaka upisan i naziv ili skraćeni naziv u prijevodu na strani jezik, naziv ili skraćeni naziv na stranom jeziku političke stranke mogu upotrebljavati samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

Naziv ili skraćeni naziv političke stranke na stranom jeziku ne smije biti ispisan slovima većim ili izražajnijim od napisa na hrvatskom jeziku.

Članak 12.

Riječ "Hrvatska" na bilo kojem jeziku, te njene izvedenice, kao i dijelovi zastave i grba Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u naziv, odnosno znak političke stranke na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Naziv, odnosno znak političke stranke ne smije sadržavati službeno državno obilježje i nazive drugih država.

Članak 13.

Zahtjev za upis u registar političkih stranaka mora se podnijeti u roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

O zahtjevu za upis u registar političkih stranaka Ministarstvo nadležno za poslove uprave donosi rješenje.

Rješenje o upisu u registar sadrži datum upisa, broj registra pod kojim je upis izvršen, naziv i sjedište političke stranke.

Članak 14.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave dužno je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u registar političkih stranaka u roku 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis.

Ako Ministarstvo nadležno za poslove uprave utvrdi da uz zahtjev za upis u registar nije priloženo sve što je potrebno u smislu članka 9. ovoga Zakona, odnosno ako utvrdi da program i statut političke stranke nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona, pozvat će podnositelja zahtjeva za registraciju da iz roku 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.

Ukoliko podnositelj zahtjeva za registraciju ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, Ministarstvo nadležno za poslove uprave odbacit će zahtjev za upis u registar političkih stranaka.

Članak 15.

Ukoliko Ministarstvo nadležno za poslove uprave ne donese rješenje o upisu u registar političkih stranaka u roku iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, smatrat će se da je politička stranka upisana u registar idućeg dana nakon proteka tog roka.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 16.

Političke stranke dužne su Ministarstvu nadležno za poslove uprave podnijeti prijavu promjena programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnih tijela i prijavu o prestanku stranke, u roku 15 dana od dana izvršenih promjena.

Prijavi se prilažu zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela i odluka o prihvaćenim izmjenama.

O upisu promjene naziva, sjedišta i imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje u registar političkih stranaka donosi se rješenje.

Članak 17. (36/01)

Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove uprave ocijeni da politička stranka, podnosite­lj zahtjeva za re­gistraciju, svojim programom smjera podriva­nju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožava­nju opstojnosti Republike Hrvatske, predložit će pokre­ta­nje postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Repub­like Hrvatske.

Do donoše­nja odluke Ustavnoga suda, ministarstvo nadležno za poslove uprave zastat će s postupkom donoše­nja rješe­nja za upis političke stranke.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave odbit će zahtjev za upis u re­gistar političke stranke, ukoliko Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku o protuustavnosti ­njenog programa.

 

III. SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA

Članak 18. - 22.

Prestalo važiti temeljem čl. 28 Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN 01/07)

.

IV. PRESTANAK POLITIČKIH STRANAKA

Članak 23.

Političke stranke prestaju:

1. ako je nadležno upravno tijelo donijelo odluku o prestanku političke stranke,

2. ako se utvrdi da su prestale djelovati, ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela, a sjednica nije održana,

3. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Činjenice iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo uprave.

Rješenje o prestanku političke stranke u slučaju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo uprave.

U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka politička stranka se briše iz registra danom objave odluke o zabrani rada.

Članak 24.

Protiv rješenja Ministarstva uprave iz članka 13. stavka 3., članka 14., stavka 3., članka 17. i članka 23. stavka 3. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

V. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavlja Ministarstvo uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26. (164/98)

Novčanom kaznom u kunskoj protuvrijednosti 200 do 500 DEM, kaznit će se za prekršaj politička stranka koja:

- javno ne prikaže podrijetlo i namjenu sredstava koja su tijekom kalendarske godine pristigla političkoj stranci (članak 20. stavak 1),

- je sredstva stekla ili koristila protupravno ili ih nije objavila u godišnjem obračunu (članak 20. stavak 2).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u kunskoj protuvrijednosti 200 do 350 DEM i odgovorna osoba političke stranke.

Članak 27. (164/98)

Novčanom kaznom u kunskoj protuvrijednosti 70 do 340 DEM, kaznit će se za prekršaj politička stranka koja:

- osnuje svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, poduzećima, ustanovama, vojsci, policiji i drugim pravnim osobama (članak 4.),

- u određenom roku ne prijavi osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (članak 8.),

- u određenom roku ne podnese zahtjev za registraciju (članak 13).

- u određenom roku ne podnese Ministarstvu uprave prijavu promjena programa, statuta, naziva, sjedišta, ime na osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnih tijela i prijavu o prestanku stranke (članak 16.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u kunskoj protuvrijednosti 14 do 70 DEM i odgovorna osoba političke stranke.

Članak 28. (164/98)

Iznosi novčanih kazni iz članka 26. i 27. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan naplate kazne.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 29.

Političke stranke su dužne uskladiti svoje statute s odredbama ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 30.

Ministar uprave donijet će propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 31.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o političkim organizacijama ("Narodne novine"br. 19/90., 28/90., 59/90. i 2/91.).

Do donošenja propisa iz članka 7. stavka 4. i članka 8. stavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine" br. 27/90.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić