Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 144/2010 (22.12.2010.)

 

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 8. stavka 3. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), ministar uprave donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA TE OBRASCIMA I POSTUPKU PRIJAVE OSNIVANJA I DJELOVANJA USTROJSTVENIH OBLIKA POLITIČKIH STRANAKA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka (»Narodne novine«, broj 79/94), iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

Članak 6.a

»Registar političkih stranaka utvrđen ovim Pravilnikom vodi se i u elektroničkom obliku i sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju za političku stranku radi povezivanja i razmjene podataka u službenim evidencijama.«

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. iza riječi »članova upravnih tijela« briše se zarez i dodaje se riječ »te«, a riječi »te dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela« brišu se.

U stavku 3. iza riječi »ime i prezime,« dodaju se riječi »datum i«, a riječi »jedinstveni matični broj građana« zamjenjuju se riječju »OIB«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

(4) »Službena osoba Ministarstva uprave pribavit će po službenoj dužnosti dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela političke stranke«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. riječi »dokaz o hrvatskom državljanstvu« zamjenjuju se riječima »preslike osobnih iskaznica«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. riječi »dokaz o hrvatskom državljanstvu članova upravnog tijela« brišu se.

Članak 5.

Obrasci broj 2, 3, 4, 5, 8 i 9 u izmijenjenom obliku i sadržaju, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/294 Urbroj: 515-03-02-02/1-10-1 Zagreb, 15. prosinca 2010.

Ministar Davorin Mlakar, v. r.

 

OBRASCI

 

 

Copyright © Ante Borić