Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 27/2020 (11.3.2020.)

 

Ministarstvo uprave

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 8. stavka 3. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 1/07), ministar uprave donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA TE OBRASCIMA I POSTUPKU PRIJAVE OSNIVANJA I DJELOVANJA ORGANIZACIJSKIH OBLIKA POLITIČKIH STRANAKA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (»Narodne novine«, broj 79/94 i 144/10) naziv Pravilnika mijenja se i glasi: »Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo uprave izdaje izvadak iz registra na zahtjev svake zainteresirane osobe.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvadak iz registra izdaje se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa, a sadrži sljedeće podatke:

1. naziv političke stranke

2. skraćeni naziv

3. broj Knjige i registarski broj pod kojim je politička stranka upisana u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske

4. broj i datum rješenja o upisu

5. datum upisa

6. sjedište (mjesto, ulica i broj)

7. osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje (ime, prezime, OIB i svojstvo)

8. OIB političke stranke.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 6.a iza riječi: »stranku« dodaju se riječi: »i podatak o osobnom identifikacijskom broju osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje političke stranke«.

Članak 4.

U članku 17. broj: »2« i zarez iza tog broja brišu se.

Članak 5.

Obrasci broj 3, 4, 6 i 7 u izmijenjenom sadržaju, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka.

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »organizacijski oblici« u određenom padežu i broju zamjenjuju se riječima: »ustrojstveni oblici« u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/287

Urbroj: 515-05-03/1-20-3

Zagreb, 28. veljače 2020.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac broj 3

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA

Obrazac broj 4

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA

Obrazac broj 6

PRIJAVA OSNIVANJA I DJELOVANJA USTROJSTVENOG OBLIKA POLITIČKE STRANKE

Obrazac broj 7

POPIS USTROJSTVENIH OBLIKA POLITIČKIH STRANAKA

Redni broj

Naziv političke stranke

Naziv ustrojstvenog oblika političke stranke

Sjedište ustrojstvenog oblika političke stranke

Ovlašteni predstavnik ustrojstvenog oblika političke stranke

Datum prijave

Primjedba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić