Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/2003, 141/2006, 8/2007 – ispravak, 40/2007, 146/2008 i 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

 

UREDBU O GRANIČNIM PRIJELAZIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Pročišćeni tekst

NN 79/1338/2068/20, 88/22, 01/23

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se granični prijelazi Republike Hrvatske.

Članak 2.

Granični prijelazi određuju se kao:

1. stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama,

2. stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba,

3. stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika,

4. stalni granični prijelazi za pogranični promet,

5. sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika.

Članak 3. (NN 01/23)

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama su prijelazi na kojima se neprekidno obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine, a poslovi iz nadležnosti veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i prometne inspekcije u skladu s odgovarajućim zakonom i međunarodnim ugovorima.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba bez inspekcijskih službi su prijelazi na kojima se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine. Preko ovih graničnih prijelaza mogu se uvoziti, izvoziti ili provoziti vrste roba koje ne podliježu inspekcijskom pregledu na granici ili je njihov promet reguliran posebnim propisom.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika su prijelazi na kojima se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine, otvoreni za međunarodni putnički promet.

Stalni granični prijelazi za pogranični promet su prijelazi određeni za prelazak vanjske granice sukladno pravilima režima pograničnog prometa utvrđenog sporazumom o pograničnom prometu sa susjednom trećom zemljom. Sukladno pravilima režima pograničnog prometa stanovnici pograničnog područja mogu prelaziti vanjsku granicu i preko drugih graničnih prijelaza.

Na stalnim graničnim prijelazima za međunarodni promet u pomorskom prometu, poslove iz svoje nadležnosti neprekidno obavlja nadležna lučka kapetanija, osim na graničnim prijelazima iz članaka 26. ove Uredbe.

Članak 4.

Prijedlog za određivanje, odnosno otvaranje, zatvaranje i/ili prenamjenu vrste odnosno vremena otvorenosti graničnog prijelaza, Vladi Republike Hrvatske može podnijeti tijelo državne uprave i/ili jedinica područne (regionalne) samouprave.

Prijedlog za određivanje, odnosno otvaranje ili prenamjenu vrste odnosno vremena otvorenosti graničnog prijelaza mora sadržavati podatke o lokaciji, vrsti odnosno namjeni graničnog prijelaza, gospodarskoj opravdanosti i učincima otvaranja ili prenamjene graničnog prijelaza, podatke o prometnoj povezanosti, količini robnog i putničkog prometa na tim pravcima, procjenu potrebnih sredstava za izgradnju ili obnovu objekata na graničnom prijelazu i prijedlog o načinu financiranja.

Prijedlog za zatvaranje graničnog prijelaza mora sadržavati podatke o lokaciji, vrsti odnosno namjeni graničnog prijelaza, gospodarskim, prometnim i financijskim razlozima zatvaranja određenog graničnog prijelaza.

II. GRANIČNI PRIJELAZI REPUBLIKE HRVATSKE NA GRANICI S BOSNOM I HERCEGOVINOM

Članak 5.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu su:

1. Stara Gradiška,

2. Nova Sela.

Članak 6.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu su:

1. Županja,

2. Gunja,

3. Slavonski Šamac,

4. Slavonski Brod,

5. Jasenovac,

6. Maljevac,

7. Ličko Petrovo Selo,

8. Strmica,

9. Kamensko,

10. Vinjani Gornji,

11. Vinjani Donji,

12. Gornji Brgat,

13. Klek,

14. Zaton Doli.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba, navedeni u točkama 1., 7., 11. i 12. iz stavka 1. ovoga članka su granični prijelazi na kojima je, sukladno zakonodavstvu ugovornih stranaka, dopušten promet voća i povrća koje podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima i utvrđivanju zdravstvene ispravnosti prilikom prijevoza preko zajedničke državne granice.

Članak 7.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu su:

1. Drenovci,

2. Volinja,

3. Ličko Dugo Polje,

4. Slavonski Šamac,

5. Metković.

Članak 8.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu su:

1. Hrvatska Kostajnica,

2. Užljebić,

3. Aržano,

4. Orah,

5. Čepikuće,

6. Prud,

7. Metković,

8. Mali Prolog,

9. Dvor.

Članak 9.

Stalni granični prijelazi za pogranični promet su:

1. Svilaj,

2. Gejkovac,

3. Pašin Potok,

4. Bogovolja,

5. Kordunski Ljeskovac,

6. Lička Kaldrma,

7. Bili Brig,

8. Aržano Pazar,

9. Dvorine,

10. Cera,

11. Jovića Most,

12. Sebišina,

13. Slivno,

14. Podprolog,

15. Unka,

16. Vukov Klanac,

17. Imotica,

18. Slano,

19. Hrvatska Dubica,

20. Gabela Polje.

III. GRANIČNI PRIJELAZI REPUBLIKE HRVATSKE NA GRANICI S CRNOM GOROM

Članak 10.

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu je:

1. Karasovići.

Članak 11.

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu je:

1. Vitaljina.

Članak 12.

Stalni granični prijelazi iz članaka 10. i 11. ove Uredbe ujedno su i stalni granični prijelazi za pogranični promet.

Članak 13. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 14. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 15. (NN 01/23)

Brisan

Članak 16. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 17. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 18. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 19. (NN 01/23)

Brisan.

VI. GRANIČNI PRIJELAZI REPUBLIKE HRVATSKE NA GRANICI S REPUBLIKOM SRBIJOM

Članak 20.

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu je:

1. Bajakovo.

Članak 21.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu su:

1. Batina.

2. Erdut,

3. Ilok,

4. Principovac,

5. Tovarnik,

6. Principovac II,

7. Ilok II.

Članak 22.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu su:

1. Tovarnik,

2. Erdut.

VII. GRANIČNI PRIJELAZI U RIJEČNOM PROMETU

Članak 23.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu su:

1. Osijek,

2. Slavonski Brod,

3. Sisak,

4. Vukovar.

VIII. GRANIČNI PRIJELAZI U POMORSKOM PROMETU

Članak 24.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u pomorskom prometu su:

1. Rijeka,

2. Ploče.

Članak 25.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu su:

1. Zadar,

2. Šibenik,

3. Split,

4. Dubrovnik,

5. Raša-Bršica.

Članak 26. (NN 01/23)

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu su:

1. Umag

2. Pula

3. Mali Lošinj

4. Vis

5. Ubli

6. Cavtat.

Članak 27. (NN 01/23)

Brisan.

IX. GRANIČNI PRIJELAZI U ZRAČNOM PROMETU

Članak 28.

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu je:

1. Zagreb.

Članak 29.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu su:

1. Pula,

2. Rijeka,

3. Zadar,

4. Split,

5. Dubrovnik,

6. Osijek.

Članak 30.

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u zračnom prometu su:

1. Mali Lošinj,

2. Brač.

Članak 30.a (NN 38/2068/20)

Brisan.

Članak 30.b (NN 38/2068/20)

Brisan.

Članak 30.c (NN 88/22,  01/23)

Brisan.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 97/96, 7/98, 81/99, 91/99, 110/99, 49/2000, 69/2000 i 79/2005).

Članak 32.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 38/20

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 68/20

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 88/22

II.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 01/23

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić