Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 68/2020 (12.6.2020.), Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1355

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13 i 27/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/13 i 38/20) članak 30.a briše se.

Članak 2.

Članak 30.b briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/41 Urbroj: 50301-29/09-20-1 Zagreb, 10. lipnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić