NN 88/2022 (29.7.2022.), Uredba o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1358

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13. i 27/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Uredbi o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/13., 38/20. i 68/20.) iza članka 30. dodaje se članak 30.c koji glasi:

»Članak 30.c

Radi izvođenja radova dogradnje luke Sali i zatvaranja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Sali, privremeno se odgađa otvaranje sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Sali, a sve do završetka radova dogradnje luke.«.

II.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/50

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 28. srpnja 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić