Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 1/2023 (2.1.2023.), Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13., 27/16., 114/22. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/13., 38/20., 68/20. i 88/22.) u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Stalni granični prijelazi za pogranični promet su prijelazi određeni za prelazak vanjske granice sukladno pravilima režima pograničnog prometa utvrđenog sporazumom o pograničnom prometu sa susjednom trećom zemljom. Sukladno pravilima režima pograničnog prometa stanovnici pograničnog područja mogu prelaziti vanjsku granicu i preko drugih graničnih prijelaza.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Na stalnim graničnim prijelazima za međunarodni promet u pomorskom prometu, poslove iz svoje nadležnosti neprekidno obavlja nadležna lučka kapetanija, osim na graničnim prijelazima iz članaka 26. ove Uredbe.«.

Članak 2.

Iznad članka 13. naziv glave IV.: »IV. GRANIČNI PRIJELAZI REPUBLIKE HRVATSKE NA GRANICI S MAĐARSKOM« briše se.

Članci 13., 14. i 15. brišu se.

Članak 3.

Iznad članka 16. naziv glave V.: »V. GRANIČNI PRIJELAZI REPUBLIKE HRVATSKE NA GRANICI S REPUBLIKOM SLOVENIJOM« briše se.

Članci 16., 17., 18. i 19. brišu se.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu su:

1. Umag

2. Pula

3. Mali Lošinj

4. Vis

5. Ubli

6. Cavtat.«.

Članak 5.

Članak 27. briše se.

Članak 6.

Članak 30.c briše se.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/98 Urbroj: 50301-21/21-23-6 Zagreb, 2. siječnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić