Povezani zakoni

Zakon o prijenosu mirovinskih prava

NN 117/17

na snazi od 07.12.2017.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije, kao i prijenos, odnosno prihvat mirovinskih prava stečenih u sustavu mirovinskog osiguranja Europske unije u sustav obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, nakon prestanka službe u instituciji, tijelu, uredu ili agenciji Europske unije.

Svrha Zakona

Članak 2.

Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) Vijeća br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4. 3. 1968.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1023/2013 od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29. 10. 2013.).

Temeljni pojmovi

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Pravilnik o osoblju sastavni je dio Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) Vijeća br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4. 3. 1968.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1023/2013 od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29. 10. 2013.), čija provedba se uređuje ovim Zakonom

2. obvezno mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske obuhvaća mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

3. doprinosi za mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj su doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za staž osiguranja s povećanim trajanjem, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

4. prijenosna vrijednost stečenih mirovinskih prava znači iznos koji predstavlja ukupnu vrijednost mirovinskih prava ostvarenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj do dana podnošenja zahtjeva, izračunan na način predviđen ovim Zakonom

5. vraćena prijenosna vrijednost je iznos prijenosne vrijednosti koji je iz mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske prenesen u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije te je uključen u aktuarsku protuvrijednost, kada se provodi prijenos mirovinskih prava iz sustava mirovinskog osiguranja Europske unije u sustav mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske

6. radni odnos u tijelima Europske unije je svaka vrsta zapošljavanja u nekom tijelu Europske unije u svojstvu dužnosnika, odnosno privremenog ili ugovornog službenika

7. osiguranik je svaka osoba koja je osigurana ili koja je navršila određena razdoblja osiguranja u obveznom mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske

8. dužnosnik Europske unije je svaka osoba koja je u skladu s Pravilnikom o osoblju imenovana dužnosnikom na stalno radno mjesto u jednoj od institucija Europske unije na temelju akta koji je izdalo tijelo za imenovanje te institucije i svaka osoba koju su imenovala tijela Europske unije na koju se primjenjuje Pravilnik o osoblju

9. službenik Europske unije je svaka osoba koja je u skladu s Uvjetima zapošljavanja ostalih službenika Europske unije zaposlena u tijelima Europske unije

10. sustav EU-a je sustav koji obuhvaća mirovinske programe tijela EU-a koja primjenjuju Uredbu

11. tijela EU-a su institucije, tijela, uredi, agencije Europske unije koje zapošljavaju dužnosnike te privremene ili ugovorne službenike

12. stečeno pravo je pravo iz obveznog mirovinskog osiguranja koje je osiguranik ostvario na temelju razdoblja navršenog u mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske

13. aktuarska protuvrijednost je novčana vrijednost prava koju dužnosnik/službenik prenosi iz sustava EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske

14. otpremnina je davanje na koje ima pravo dužnosnik/službenik u tijelima Europske unije nakon prestanka radnog odnosa, prema uvjetima propisanim Pravilnikom o osoblju.

Rodna jednakost

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Obuhvaćene osobe

Članak 5.

Ovaj se Zakon primjenjuje na osiguranike koji prenose mirovinska prava u sustav EU-a i na dužnosnike i službenike Europske unije koji prenose mirovinska prava u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

Sporazumi s drugim institucijama Europske unije

Članak 6.

Republika Hrvatska može sklopiti sporazum o prijenosu mirovinskih prava i s drugim institucijama Europske unije čiji zaposlenici nisu osigurani u sustavu EU-a na temelju Pravilnika o osoblju. U slučaju sklapanja sporazuma odredbe ovoga Zakona primjenjuju se ako nisu u suprotnosti sa sporazumom ili ako u sporazumu, odnosno u njegovim provedbenim aktima nije drukčije određeno.

II. PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA U SUSTAV MIROVINSKOG OSIGURANJA EUROPSKE UNIJE

Pokretanje postupka za prijenos mirovinskih prava u sustav EU-a

Članak 7.

(1) Na zahtjev za prijenos mirovinskih prava osiguranika koji stupi u službu, odnosno koji se zaposli u tijelu EU-a, a prema Pravilniku o osoblju ima pravo na prijenos mirovinskih prava stečenih u okviru sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, tijela Republike Hrvatske isplatit će prijenosnu vrijednost njegovih mirovinskih prava u sustav EU-a.

(2) Za izdavanje potvrda o činjenicama potrebnim za ostvarivanje prava nadležna su tijela EU-a u kojima dužnosnik, odnosno službenik radi.

(3) Postupak podnošenja zahtjeva tijelu EU-a i postupak prijenosa prava uređen je odredbama Pravilnika o osoblju.

Nadležnost za izračun i isplatu
prijenosne vrijednosti

Članak 8.

(1) Zahtjev za prijenos mirovinskih prava podnesen tijelu EU-a u skladu s Pravilnikom o osoblju dostavlja se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Zavod rješenjem utvrđuje prijenosnu vrijednost mirovinskih prava stečenih u okviru obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, na način predviđen člankom 10. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja Zavoda u prvom stupnju može se izjaviti žalba Zavodu.

(4) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka, na zahtjev Zavoda, Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) dostavlja Zavodu podatke o kapitaliziranim sredstvima na osobnom računu osiguranika u obveznom mirovinskom fondu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5) Zavod u skladu s Pravilnikom o osoblju obavještava nadležno tijelo EU-a o ukupnom iznosu prijenosne vrijednosti stečenih mirovinskih prava ostvarenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(6) Nakon što Zavod zaprimi obavijest nadležnog tijela EU-a da je podnositelj zahtjeva prihvatio prijenos stečenih mirovinskih prava, daje nalog REGOS-u koji prenosi sredstva s osobnog računa osiguranika na račun državnog proračuna kao sredstva depozita u roku od 30 dana od zaprimanja naloga. REGOS o prijenosu sredstava obavještava Ministarstvo financija i Zavod.

(7) Nakon prijenosa sredstava s osobnog računa osiguranika u državni proračun REGOS je dužan proslijediti sredstva doprinosa i kamate za doprinose sukladno posebnom propisu.

(8) REGOS nije u obvezi izvršiti povrat sredstava s osobnog računa osiguranika po osnovi ispravaka obračunanih i uplaćenih doprinosa koja su uplaćena nakon pokretanja postupka prijenosa sredstva s osobnog računa.

(9) Ukupan iznos prijenosne vrijednosti stečenih mirovinskih prava iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, utvrđen rješenjem Zavoda, i sredstava na osobnom računu osiguranika doznačenih od strane REGOS-a, prema nalogu Zavoda, u sustav EU-a uplaćuje Ministarstvo financija.

(10) Rok za isplatu prijenosne vrijednosti stečenih mirovinskih prava u sustav EU-a je šest mjeseci od dana zaprimanja obavijesti nadležnog tijela EU-a da je podnositelj zahtjeva prihvatio prijenos tih sredstava.

Trošak transfera

Članak 9.

Trošak transfera prijenosne vrijednosti snosi osiguranik.

Način izračuna prijenosne vrijednosti

Članak 10.

Prijenosna vrijednost iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti u Republici Hrvatskoj određuje se na sljedeći način:

a) Određuje se broj osobnih bodova na način propisan zakonom kojim se uređuje mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, kao da osiguranik ima navršene propisane godine života i stječe pravo na starosnu mirovinu.

b) Ako je osiguranik osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, osobni bodovi računaju se primjenom faktora osnovne mirovine prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti.

c) Prijenosna vrijednost iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti računa se tako da se osobni bodovi iz točke a) ovoga stavka pomnože s prosječnom godišnjom brutoplaćom u Republici Hrvatskoj za godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja prijenos prava u sustav EU-a, stopom doprinosa za mirovinsko osiguranje propisanom za osiguranike osigurane samo u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti na posljednji dan godine koja prethodi godini u kojoj se obavlja prijenos prava u sustav EU-a, te se dobiveni iznos množi s faktorom korekcije.

d) Faktor korekcije iznosi 0,7, a služi za korekciju prijenosne vrijednosti iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, koja je utvrđena uzimajući u obzir načela na kojima se temelji osiguranje generacijske solidarnosti, način financiranja prava, osigurane rizike i prava koja se ostvaruju te način određivanja i usklađivanja mirovina.

Utvrđivanje činjenica u slučaju prijenosa mirovinskih prava u sustav EU-a

Članak 11.

(1) Za provedbu prijenosa mirovinskih prava u sustav EU-a vjerodostojna je dokumentacija tijela EU-a, kojom se potvrđuju odlučujuće činjenice, u obliku u kojem se ta dokumentacija uobičajeno koristi, ako nije sklopljen sporazumom između ministarstva nadležnog za mirovinski sustav i tijela EU-a.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka pribavlja tijelo EU-a koje provodi postupak po službenoj dužnosti.

(3) Ministarstvo nadležno za mirovinski sustav može s tijelima EU-a sklopiti sporazum kojim će se odrediti oblik dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka i mjere potrebne za provedbu ovoga Zakona.

Pravni učinci isplate prijenosne vrijednosti

Članak 12.

Danom isplate prijenosne vrijednosti prestaju sva stečena prava iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj u odnosu na razdoblja mirovinskog staža obuhvaćena prijenosnom vrijednošću.

Povrat doprinosa za produženo osiguranje

Članak 13.

Podnositelj zahtjeva iz članka 8. ovoga Zakona, koji ima status osiguranika u osiguranju generacijske solidarnosti na temelju produženog osiguranja, može zatražiti povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa za produženo osiguranje ako se razdoblja produženog osiguranja preklapaju s razdobljima osiguranja navršenih radom u tijelima EU-a.

III. PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA U SUSTAV OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Pokretanje postupka i prijenos aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava iz sustava EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske

Članak 14.

(1) Na zahtjev za prijenos mirovinskih prava osiguranika koji je obuhvaćen obveznim mirovinskim osiguranjem Republike Hrvatske, a kojemu je prestala služba, odnosno zaposlenje u tijelu EU-a, to će tijelo isplatiti aktuarsku protuvrijednost njegovih mirovinskih prava stečenih u sustavu EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

(2) Zahtjev za prijenos mirovinskih prava može podnijeti i nadživjeli član obitelji dužnosnika/službenika, koji prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu.

(3) Postupak po zahtjevu osiguranika za prijenos mirovinskih prava ili po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka i izračun aktuarske protuvrijednosti provodi tijelo EU-a u kojem je dužnosnik/službenik bio zaposlen u skladu s Pravilnikom o osoblju i njegovim provedbenim aktima te po okončanju postupka obavještava Zavod.

(4) Zavod nakon pribavljene informacije REGOS-a o statusu osiguranika u obveznom mirovinskom fondu po službenoj dužnosti donosi rješenje kojim prihvaća prijenosnu vrijednost prenesene aktuarske protuvrijednosti iz sustava EU-a u obvezni mirovinski sustav generacijske solidarnosti Republike Hrvatske, utvrđuje plaće, odnosno osnovice osiguranja na temelju prijenosne vrijednosti i staž osiguranja u trajanju u kojem ga je iskazalo tijelo EU-a u kojem je dužnosnik/službenik bio zaposlen, te o istome obavještava tijelo EU-a i Ministarstvo financija.

(5) Protiv rješenja Zavoda u prvom stupnju može se izjaviti žalba Zavodu.

(6) Ukupna aktuarska protuvrijednost mirovinskih prava stečenih u sustavu EU-a uplaćuje se u državni proračun Republike Hrvatske.

(7) Ministarstvo financija će po službenoj dužnosti, nakon obavijesti Zavoda, odrediti iznos ukupne aktuarske protuvrijednosti koji se odnosi na mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti i iznos aktuarske protuvrijednosti koji će se uplatiti na osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda, razmjerno odnosu stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje. Iznos aktuarske protuvrijednosti koji će se uplatiti na osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda će Ministarstvo financija prenijeti REGOS-u.

(8) REGOS će po službenoj dužnosti formirati izvješće i prenijeti iznos aktuarske protuvrijednosti na osobni račun osiguranika, u roku od 30 dana od primitka sredstava od Ministarstva financija.

(9) Ako osiguranik nije član obveznog mirovinskog fonda, ukupna aktuarska protuvrijednost mirovinskih prava uplaćuje se u cijelosti u državni proračun Republike Hrvatske.

Način preračuna aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava iz sustava EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske

Članak 15.

(1) Prijenosom ukupne aktuarske protuvrijednosti razdoblje zaposlenja u tijelima EU-a smatra se stažem osiguranja u obveznom mirovinskom osiguranju u Republici Hrvatskoj, u trajanju zaposlenja u tijelima EU-a, a prenesena vrijednost uzima se u obzir pri određivanju prava iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako je prenesena ukupna aktuarska protuvrijednost veća od najviše ukupne aktuarske protuvrijednosti, pri određivanju plaće, odnosno osnovice osiguranja za svaku kalendarsku godinu za koju se utvrđuje staž osiguranja, umjesto ukupne aktuarske protuvrijednosti, uzima se najviša aktuarska protuvrijednost, a preostali iznos Zavod isplaćuje osiguraniku. Ako je osiguranik osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, iznos se množi s faktorom osnovne mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i isplaćuje osiguraniku.

(3) Najviša ukupna aktuarska protuvrijednost računa se tako da se najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa iz godine koja prethodi godini u kojoj se prenosi pravo iz sustava EU-a pomnoži sa stopom doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje propisanom za osiguranike koji su osigurani samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti važećom u posljednjem mjesecu godine koja prethodi godini u kojoj se prenosi pravo i sa stažem osiguranja iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Plaća, odnosno osnovica osiguranja određuje se za svaku kalendarsku godinu za koju se utvrđuje staž osiguranja prema stavku 1. ovoga članka na sljedeći način:

a) Ukupan broj vrijednosnih bodova računa se dijeljenjem ukupne aktuarske protuvrijednosti s prosječnom svotom doprinosa.

b) Prosječna svota doprinosa računa se tako da se prosječna godišnja brutoplaća u Republici Hrvatskoj za godinu koja prethodi godini u kojoj se prenosi pravo iz sustava EU-a pomnoži sa stopom doprinosa za mirovinsko osiguranje propisanom za osiguranike osigurane samo u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti na posljednji dan godine koja prethodi godini u kojoj se obavlja prijenos prava iz sustava EU-a.

c) Prosječni vrijednosni bod računa se tako da se ukupan broj vrijednosnih bodova iz točke a) ovoga stavka podijeli s ukupnim stažem osiguranja iz stavka 1. ovoga članka.

d) Utvrđuje se staž osiguranja za svaku kalendarsku godinu u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka tako da u jednoj kalendarskoj godini po svim osnovama osiguranik može ostvariti najviše 12 mjeseci staža osiguranja.

e) Utvrđuje se plaća, odnosno osnovica za svaku kalendarsku godinu u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka tako da se staž iz stavka 1. ovoga članka utvrđen za pojedinu kalendarsku godinu pomnoži s prosječnim vrijednosnim bodom iz točke c) ovoga stavka i prosječnom godišnjom brutoplaćom u Republici Hrvatskoj za istu godinu.

(5) Za izračune prema ovoj odredbi staž osiguranja iskazuje se u decimalnom obliku prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti.

(6) Pri preračunu aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava iz sustava EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan prijenosa.

Vraćanje prije prenesene vrijednosti u mirovinski sustav Republike Hrvatske

Članak 16.

(1) Dužnosnik/službenik iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona koji je prije prenio mirovinska prava iz sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj u sustav EU-a, prilikom prijenosa ukupne aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava stečenih u sustavu EU-a, u mirovinski sustav Republike Hrvatske vraća i prije prenesenu vrijednost.

(2) Prije prenesena vrijednost mirovinskih prava preračunava se kao sastavni dio ukupne aktuarske protuvrijednosti prenesene iz sustava EU-a u obvezni sustav mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

(3) Vraćanjem prije prenesene aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava stečenih u sustavu EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske, razdoblje osiguranja koje je bilo uračunano u prije prenesenu vrijednost ponovno se smatra razdobljem provedenim u obveznom mirovinskom osiguranju u Republici Hrvatskoj, a ista se uzima u obzir pri određivanju prava iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Prijenos prava u slučaju korištenja
otpremnine

Članak 17.

Ako je obračunani iznos aktuarske protuvrijednosti manji od iznosa otpremnine koja bi mogla biti isplaćena dužnosniku/službeniku, od ta dva iznosa prenosi se iznos koji je veći, uz primjenu članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Utvrđivanje činjenica u slučaju prijenosa mirovinskih
prava u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske

Članak 18.

(1) Za provedbu prijenosa mirovinskih prava iz sustava EU-a u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske vjerodostojna je dokumentacija tijela EU-a kojom se potvrđuju odlučujuće činjenice u obliku u kojem se ta dokumentacija uobičajeno koristi, ako nije sklopljen sporazumom između ministarstva nadležnog za mirovinski sustav i tijela EU-a.

(2) Ministarstvo nadležno za mirovinski sustav može s tijelima EU-a sklopiti sporazum kojim će se odrediti oblik dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Članak 19.

Postupak prijenosa ukupno kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda koji se prosljeđuje u EU te postupak prijenosa u mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske temeljeno na individualnoj kapitaliziranoj štednji dijela ukupne aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava stečenih u sustavu EU-a, propisat će Pravilnikom ministar financija u suradnji s ministrom nadležnim za mirovinski sustav.

Vođenje evidencije

Članak 20.

Zavod i REGOS su, kao nadležne ustanove, dužni voditi evidencije o prenesenim mirovinskim pravima u okviru postojećih evidencija koje se vode o osiguranicima, odnosno članovima obveznih mirovinskih fondova na način kako je to utvrđeno posebnim propisom.

Porezni status prijenosne vrijednosti, vraćene
prijenosne vrijednosti, prenesene aktuarske
protuvrijednosti i otpremnine

Članak 21.

(1) Prijenosna vrijednost, vraćena prijenosna vrijednost, prenesena aktuarska protuvrijednost i otpremnina temeljem koje se ostvaruje pravo na prijenos prava ne podliježu obvezi poreza na dohodak.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, iznos iznad najviše ukupne aktuarske protuvrijednosti, koji se sukladno odredbi članka 15. stavka 2. ovoga Zakona isplaćuje osiguraniku, smatra se primitkom po osnovi drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa te podliježe obvezi poreza na dohodak u skladu s posebnim propisima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Početak ili prestanak zaposlenja prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 22.

Ovaj Zakon primjenjuje se i na osiguranika koji je bio zaposlen, ali mu je prestalo zaposlenje u tijelu EU-a prije stupanja na snagu ovoga Zakona, ako nije ostvario pravo iz obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

Ponovno određivanje već ostvarenih prava

Članak 23.

Osiguranik koji je ostvario pravo na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja prije stupanja na snagu ovoga Zakona te pri ostvarivanju prava nije imao mogućnost prijenosa aktuarske protuvrijednosti u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske, može, od dana prijenosa aktuarske protuvrijednosti, zatražiti ponovno određivanje ostvarenih prava u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti, s uračunavanjem prijenosa aktuarske protuvrijednosti u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

Rok za donošenje Pravilnika

Članak 24.

Pravilnik iz članka 19. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/58

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić