Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

Objavljeno u NN 53/2018 (8.6.2018.):

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 19. Zakona o prijenosu mirovinskih prava (»Narodne novine«, broj 117/17) ministar financija u suradnji s ministrom rada i mirovinskog sustava donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJENOSA KAPITALIZIRANIH SREDSTAVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak:

– prijenosa ukupno kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda u Republici Hrvatskoj u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije te

– prijenosa sredstava u mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske temeljem individualne kapitalizirane štednje dijela ukupne aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava dužnosnika i službenika Europske unije stečenih u sustavu mirovinskog osiguranja Europske unije.

Prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije

Članak 2.

Kada se osiguraniku prenose mirovinska prava iz Republike Hrvatske u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će, nakon što zaprimi obavijest nadležne institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije da je podnositelj zahtjeva prihvatio prijenos stečenih mirovinskih prava, dati nalog Središnjem registru osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) za prijenos sredstava s osobnog računa osiguranika.

Članak 3.

(1) Nakon zaprimanja naloga od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, REGOS obavještava mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom člana čija se mirovinska prava prenose o obvezi doznake sredstava (u daljnjem tekstu: dan pokretanja postupka prijenosa sredstava).

(2) Mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom člana čija se mirovinska prava prenose, obvezno je najkasnije peti radni dan od dana pokretanja prijenosa sredstava prenijeti sredstva s osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda na račun Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(3) Nakon prijenosa sredstava na račun Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, mirovinska društva nemaju daljnjih potraživanja prema REGOS-u.

(4) Ako mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom člana čija se mirovinska prava prenose ne izvrši prijenos sredstava u roku iz stavka 2. ovoga članka, mirovinsko društvo je dužno obračunati kamatu prema stopi utvrđenoj posebnim zakonom i na račun Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje uz sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda uplatiti i obračunatu kamatu.

(5) REGOS je dužan ukupna sredstva člana obveznog mirovinskog fonda sa računa Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje uplatiti na račun Ministarstva financija, prema uputi koju donosi Ministarstvo financija, i to u roku od 30 dana od zaprimanja naloga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(6) Uplaćena sredstva doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za obveze evidentirane po osiguraniku do dana pokretanja postupka prijenosa sredstava sa računa Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje REGOS je dužan uplatiti na račun Ministarstva financija.

Članak 4.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dužan sredstva stečenih mirovinskih prava iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, utvrđena rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prenijeti na račun Ministarstva financija prema uputi koju donosi Ministarstvo financija.

Članak 5.

Ukupan iznos prijenosne vrijednosti stečenih mirovinskih prava iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika Ministarstvo financija sa svog računa prosljeđuje u sustav Europske unije prema platnim instrukcijama koje Ministarstvu financija dostavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Prijenos mirovinskih prava u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske

Članak 6.

(1) Na zahtjev za prijenos mirovinskih prava osiguranika koji je obuhvaćen obveznim mirovinskim osiguranjem Republike Hrvatske, a kojemu je prestala služba, odnosno zaposlenje u tijelu Europske unije, ili nadživjelog člana obitelji dužnosnika/službenika, koji prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu, to tijelo će aktuarsku protuvrijednost njegovih mirovinskih prava stečenih u sustavu Europske unije prenijeti u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, nakon provedenog postupka i pribavljanja podatka od REGOS-a o statusu osiguranika u obveznom mirovinskom fondu, po službenoj dužnosti donosi rješenje kojim prihvaća prijenosnu vrijednost prenesene aktuarske protuvrijednosti iz sustava Europske unije u obvezni mirovinski sustav generacijske solidarnosti Republike Hrvatske, utvrđuje plaće, odnosno osnovice osiguranja na temelju prijenosne vrijednosti i staž osiguranja u trajanju u kojem ga je iskazalo tijelo Europske unije u kojem je dužnosnik/službenik bio zaposlen te o istome obavještava tijelo Europske unije i Ministarstvo financija.

(3) Ukupna aktuarska protuvrijednost mirovinskih prava stečenih u sustavu Europske unije uplaćuje se na račun Ministarstva financija prema uputi koju donosi Ministarstvo financija.

Članak 7.

(1) Sredstva iz članka 6. Ministarstvo financija raspoređuje sukladno odnosu stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske.

(2) Za sustav mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti 3/4 iznosa, Ministarstvo financija sa svoga računa uplaćuje na račun državnog proračuna u korist prihoda za doprinose za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti sukladno uputi koju donosi Ministarstvo financija.

(3) Za sustav mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje 1/4 iznosa, Ministarstvo financija sa svoga računa uplaćuje REGOS-u na račun Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje sukladno uputi koju donosi Ministarstvo financija.

(4) REGOS sredstva sa računa Doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje uplaćuje na osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda.

(5) Ako osiguranik nije član obveznog mirovinskog fonda, ukupnu aktuarsku protuvrijednost mirovinskih prava Ministarstvo financija sa svoga računa uplaćuje u cijelosti u državni proračun u korist prihoda za doprinose za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti.

Članak 8.

Ministarstvo financija će zakašnjele ili naknadne uplate, koje predstavljaju aktuarsku protuvrijednost mirovinskih prava stečenih u sustavu Europske unije, rasporediti i uplatiti sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-04/08

Urbroj: 513-05-02-18-6

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić