Povezani zakoni

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

NN 60/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način uvođenja, određivanja, dodjeljivanja, korištenja i poništavanja osobnoga identifikacijskog broja te prava i obveze nadležnih tijela i ovlaštenih pravnih osoba u provedbi odredaba ovoga Zakona, a u svrhu povećanja djelotvornosti pravnoga sustava.

Članak 2.

Osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Članak 3.

(1) Osobni identifikacijski broj sastoji se od jedanaest znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom osobnoga identifikacijskog broja kojemu je dodijeljen te od jedne znamenke koja je kontrolni broj.
(2) Osobni identifikacijski broj koristi se i za međunarodnu razmjenu podataka.
(3) Za potrebe međunarodne razmjene podataka ispred znamenki iz stavka 1. ovoga članka dodaju se slova »HR«.

Članak 4.

Osobni identifikacijski broj jedinstven je, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv.

Članak 5.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obveznici broja),
2. korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, jesu: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti (u daljnjem tekstu: korisnici broja),
3. službena evidencija podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i o imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja,
4. porezno tijelo jest tijelo državne uprave, tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza.

Članak 6.

(1) Obveznici broja obvezni su koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:
1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,
2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te
3. u električkom poslovanju i poslovima platnoga prometa.
(2) Obveznici broja obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja:
1. na računima prema posebnim propisima,
2. u izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.

Članak 7.

Korisnici broja obvezni su osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

II. NADLEŽNOST I POSTUPAK DODJELJIVANJA OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOGA BROJA

Članak 8.

(1) Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja upisanih podataka.
(2) Hrvatskim državljanima osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje na temelju podataka nadležnog tijela o upisu u maticu rođenih, a za hrvatske državljane koji nisu upisani u maticu rođenih na temelju podataka o upisu u knjigu državljana.
(3) Pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje na temelju podataka nadležnog tijela o upisu novoosnovane pravne osobe u službenu evidenciju.
(4) Stranoj osobi osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje na temelju podataka nadležnih tijela i pravnih osoba o nastalom povodu za praćenje strane osobe na području Republike Hrvatske.
(5) Nadležna tijela i pravne osobe iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dužne su odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od izvršenog upisa osobe u službenu evidenciju te odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka povoda za praćenje strane osobe dostaviti o tome informaciju Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

Članak 9.

(1) Određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj upisuje se u potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.
(2) Osobni identifikacijski broj upisan u potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju služi kao osnova za upis u sve službene evidencije.
(3) Potvrda o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju ima značenje javne isprave.

Članak 10.

(1) Potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju Ministarstvo financija – Porezna uprava dostavlja obveznicima broja najkasnije u roku od 30 dana od trenutka određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.
(2) Informaciju o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju Ministarstvo financija – Porezna uprava dužno je najkasnije u roku od 30 dana dostaviti i nadležnom tijelu i pravnoj osobi iz članka 8. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Ako su greškom određena dva osobna identifikacijska broja ili više osobnih identifikacijskih brojeva, koristi se osobni identifikacijski broj koji je prvi određen, a kasnije određeni identifikacijski brojevi poništavaju se.
(2) Rješenje o poništavanju greškom određenoga osobnoga identifikacijskog broja donosi Ministarstvo financija – Porezna uprava te ga dostavlja obvezniku broja i nadležnom tijelu ili pravnoj osobni iz članka 8. ovoga Zakona.
(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka propisuje se i obveza povrata potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju koja se odnosi na greškom određen osobni identifikacijski broj.

Članak 12.

Ako obveznik broja promijeni podatke potrebne za identifikaciju obveznika broja, korisnik broja koji je tu promjenu izvršio dužan je o izvršenoj promjeni informaciju dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od upisa nastale promjene.

Članak 13.

Ako obvezniku broja nije određen osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će ga naknadno u skladu s odredbama ovoga Zakona.


 

III. VOĐENJE EVIDENCIJE O OSOBNIM IDENTIFIKACIJSKIM BROJEVIMA

Članak 14.

(1) Ministarstvo financija – Porezna uprava vodi evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima.
(2) Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima uz osobni identifikacijski broj, ime i prezime/naziv osobe sadrži i podatke nužne za identifikaciju osoba, na temelju zahtjeva korisnika broja o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, preuzetih od nadležnih tijela i pravnih osoba iz članka 8. ovoga Zakona te od drugih službenih evidencija.
(3) Ministarstvo financija – Porezna uprava osigurava korisnicima broja, na njihov zahtjev, dostupnost podataka o osobnim identifikacijskim brojevima primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

 

IV. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija.


 

V. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 16.

Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, glede utvrđenih postupaka na odgovarajući način primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.


 

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obveznik broja koji ne koristi osobni identifikacijski broj na način propisan ovim Zakonom (Članak 6.).
(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika broja koja ne koristi osobne identifikacijske brojeve za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka (Članak 7.).


 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te upis u službene evidencije hrvatskim državljanima rođenim i pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske osnovanim te stranim osobama kod kojih je povod za praćenje nastao na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Zakona završit će najkasnije do 31. prosinca 2010.
(2) Do određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja osobama iz stavka 1. ovoga članka ostaje u primjeni jedinstveni matični broj građana (MBG), odnosno matični broj (MB) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske odredit će rok u kojem su se pojedini korisnici broja dužni ustrojiti i uskladiti svoj rad prema odredbama ovoga Zakona i po potrebi uskladiti propise iz svoga djelokruga.

Članak 20.

Ovlašćuje se ministar financija da u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnikom propiše postupak određivanja, dodjele i dostave osobnoga identifikacijskog broja, sadržaj evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, oblik i sadržaj zahtjeva za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja, povod za praćenje strane osobe, oblik i sadržaj potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, način korištenja potvrde o osobnom identifikacijskom broju, način razmjene i korištenja podataka između korisnika broja te naknada za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim odredbe članka 3. stavka 2. i 3. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.

Klasa: 221-01/08-01/01
Zagreb, 9. svibnja 2008.

 

 

Copyright © Ante Borić