Baza je ažurirana 31.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o trošarinama Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o financijskoj policiji Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na dobit Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o računovodstvu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Carinski zakonik EU Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o doprinosima 2014-2014 Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o doprinosima Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o porezu na dohodak Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o dodatnom porezu na dobit Opći porezni zakon Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o proračunu Carinski zakon 1999-2013 Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o lokalnim porezima Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poreznoj upravi Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o carinskoj službi Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o igrama na sreću Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Poduzetništvo
Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o obrtu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o zadrugama Zakon o poticanju ulaganja Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o radu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o deviznom poslovanju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o slobodnim zonama Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o mirovinskom osiguranju Ovršni zakon Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovačkim društvima Zakon o zaštiti na radu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o leasingu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o strancima Zakon o trgovini Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Opći porezni zakon Zakon o zaštiti potrošača Zakon o platnom prometu Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obveznim odnosima Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o reviziji Zakon o javnoj nabavi Zakon o arbitraži Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o osiguranju Zakon o sudskom registru Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Razno
Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o zračnom prometu Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o akreditaciji Zakon o vodama Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o poštanskim uslugama Zakon o osobnom imenu Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o udrugama Zakon o zaštiti od buke Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o privatnim detektivima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o računanju vremena Unutarnji poslovi
Zakon o tajnosti podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o prebivalištu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o osobnom imenu Zakon o strancima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o policiji Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Prekršajni zakon Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o državnim službenicima Ustav Republike Hrvatske Zakon o kaznenom postupku Zakon o nadzoru državne granice Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o azilu Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o privatnim detektivima

Copyright © Ante Borić