Povezani zakoni

Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

pročišćeni tekst zakona

NN 41/14, 157/14, 36/15

na snazi od 01.04.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Ovim se Zakonom uskraćuje pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10 posto, i to:

1. za zaposlene u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta

2. za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada.

Članak 2.

Pravo iz članka 1. ovoga Zakona uskraćuje se od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2015.

Članak 3.

Na prava iz odredbe članka 1. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/42

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

 

Prijelazne odredbe iz NN 154/14

 

Članak 2.

Na prava iz članka 1. Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (»Narodne novine«, broj 41/2014), ne primjenjuje se odredba članka 9. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne odredbe iz NN 36/15

Članak 2.

Na prava iz članka 1. Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (»Narodne novine«, br. 41/14. i 157/14.), ne primjenjuje se odredba članka 9. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.).

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (»Narodne novine«, br. 157/14.).

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015.

 

Copyright © Ante Borić