Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o državnim potporama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o koncesijama Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o obnovi Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o komasaciji Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o vanjskim poslovima Zakon o proračunu Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnim službenicima Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o upravnoj inspekciji Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o konvalidaciji Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o političkim strankama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o javnoj nabavi Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Ustav Republike Hrvatske Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim maticama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o matičnom broju Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o upravnim sporovima Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o minimalnoj plaći Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o doprinosima Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o zaštiti na radu Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o volonterstvu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o stečaju potrošača Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o radu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o najvišoj mirovini Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o doplatku za djecu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o azilu Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o osobnom imenu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o strancima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o udomiteljstvu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o tržištu rada Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o obrtu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Copyright © Ante Borić