Baza je ažurirana 10.12.2019. zaključno sa NN 120/19

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom za provedbu Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11. 03. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 887/2013 od 11. srpnja 2013. godine kojom se zamjenjuju prilozi II. i III. Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 247, 18. 09. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 211/2011) i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1179/2011 od 17. studenoga 2011. o tehničkim specifikacijama za sustav internetskog prikupljanja sukladno Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 301, 18. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 1179/2011) utvrđuju nadležna tijela, provjera i izdavanje potvrda o uspostavi sigurnosnih i tehničkih obilježja sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori te postupak provjere i potvrđivanja izjava o potpori.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 211/2011.

 

II. Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za potrebe provedbe članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 211/2011 odgovorna za izdavanje potvrde koja je njime predviđena su Ministarstvo nadležno za upravu i državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava.

Nadležno tijelo za potrebe provedbe članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 211/2011 odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i za izdavanje potvrda koje su njime predviđene je Ministarstvo nadležno za upravu.

Za nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 211/2011 u području zaštite osobnih podataka nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

III. Postupak potvrđivanja sustava internetskog prikupljanja

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 211/2011 organizatori podnose na obrascu, utvrđenom u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Članak 5.

Potvrdu iz članka 4. ovoga Zakona, u roku propisanom u članku 6. stavku 3. Uredbe (EU) br. 211/2011, organizatorima izdaje Ministarstvo nadležno za upravu.

Potvrda se izdaje na temelju prethodne provjere usklađenosti sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori sa člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 211/2011 i s Provedbenom uredbom (EU) br. 1179/2011, koju provodi državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava.

Potvrda se izdaje bez naplate.

Ako predloženi sustav internetskog prikupljanja izjava o potpori ne ispunjava sve sigurnosne i tehničke zahtjeve u skladu s Uredbom (EU) br. 211/2011 i Provedbenom uredbom (EU) br. 1179/201, Ministarstvo nadležno za upravu će u roku iz stavka 1. ovoga članka odbiti zahtjev organizatora za izdavanje potvrde.

 

IV. Postupak provjere i potvrđivanja izjava o potpori

Članak 6.

Pravo podržati građansku inicijativu imaju državljani Republike Hrvatske koji su na dan potpisivanja izjave o potpori navršili 18. godina života.

Pravo podržati građansku inicijativu imaju i državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, koji su dovoljno stari da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

Članak 7.

Pravo državljana Republike Hrvatske iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo nadležno za upravu provjerava prema evidenciji birača, koja se vodi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registar birača.

Pravo državljana druge države članice Europske unije iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za upravu provjerava u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, prema podacima iz evidencije stalnog ili privremenog boravka koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 8.

Organizatori podnose izjave o potpori u papirnatom ili elektroničkom obliku Ministarstvu nadležnom za upravu, radi provjere i potvrđivanja.

Ministarstvo nadležno za upravu provjerava izjave o potpori i svaku predloženu izjavu o potpori evidentira kao valjanu ili nevaljanu.

Na temelju provedene provjere, Ministarstvo nadležno za upravu izdaje organizatorima potvrdu o broju valjanih izjava o potpori.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će su u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/77

Zagreb, 26. travnja 2013.

 

DODATAK I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE O USKLAĐENOSTI SUSTAVA INTERNETSKOG PRIKUPLJANJA IZJAVA O POTPORI S UREDBOM (EU) br. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. GODINE O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

1. Ime i prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte osoba za kontakt:

2. Naziv predložene građanske inicijative:

3. Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

4. Datum prijave predložene građanske inicijative u internetski registar Komisije:

5. Podaci o informacijskom sustavu

– uporaba prilagođene aplikacije Komisije DA/NE

– razvoj vlastite aplikacije DA/NE

– oznaka inačice aplikacije

– opis funkcionalnosti informacijskog sustava internetskog prikupljanja

– tehnički opis sustava internetskog prikupljanja

– lokacija informacijskog sustava

– mrežna adresa (URL)

6. Datum i potpis kontakt osoba:

 


 

Copyright © Ante Borić