Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi

NN 127/19 

na snazi od 01.01.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom za provedbu Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi (SL L 130, 17. 5. 2019.), izmijenjene Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/1673 od 23. srpnja 2019. godine o zamjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 2019/788 od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi (SL L 257, 8. 10. 2019.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2019/788), utvrđuju nadležna tijela, provjera i izdavanje potvrda o odgovarajućim sigurnosnim i tehničkim karakteristikama pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori, postupak provjere i potvrđivanja izjava o potpori te uspostava kontaktnih točaka za besplatno pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2019/788.

II. NADLEŽNA TIJELA I KONTAKTNE TOČKE

Članak 3.

Nadležna tijela za potrebe članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/788 odgovorna za izdavanje potvrde iz članka 11. stavka 3. navedene Uredbe su ministarstvo nadležno za upravu i državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava.

Nadležno tijelo za potrebe članka 12. Uredbe (EU) br. 2019/788 odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i za izdavanje potvrda iz članka 12. stavka 5. navedene Uredbe je ministarstvo nadležno za upravu.

Za nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 2019/788 u području zaštite osobnih podataka nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Nadležna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuju se kontaktnim točkama za besplatno pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora sukladno članku 4. stavku 6. Uredbe (EU) br. 2019/788, svako u okviru svoje nadležnosti.

III. POSTUPAK POTVRĐIVANJA POJEDINAČNOG SUSTAVA INTERNETSKOG PRIKUPLJANJA

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2019/788 skupina organizatora podnosi na obrascu utvrđenom u dodatku I., koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Članak 5.

Potvrdu iz članka 4. ovoga Zakona, u roku propisanom u članku 11. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2019/788, skupini organizatora izdaje ministarstvo nadležno za upravu.

Potvrda se izdaje na temelju prethodne provjere usklađenosti pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2019/788, koju provodi državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava.

Potvrda se izdaje bez naplate.

Ako predloženi sustav internetskog prikupljanja izjava o potpori ne ispunjava sve sigurnosne i tehničke zahtjeve u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/788, ministarstvo nadležno za upravu će u roku iz stavka 1. ovoga članka odbiti zahtjev skupine organizatora za izdavanje potvrde.

 

 

IV. POSTUPAK PROVJERE I POTVRĐIVANJA IZJAVA O POTPORI

Članak 6.

Pravo podržati europsku građansku inicijativu potpisivanjem izjave o potpori imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života.

Članak 7.

Pravo iz članka 6. ovoga Zakona ministarstvo nadležno za upravu provjerava prema evidenciji birača, koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje registar birača.

Članak 8.

Skupina organizatora dostavlja izjave o potpori prikupljene na internetu ili u papirnatom obliku ministarstvu nadležnom za upravu, radi provjere i potvrđivanja.

Ministarstvo nadležno za upravu provjerava izjave o potpori i svaku predloženu izjavu o potpori evidentira kao valjanu ili nevaljanu.

Na temelju provedene provjere ministarstvo nadležno za upravu izdaje skupini organizatora potvrdu o broju valjanih izjava o potpori.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi (»Narodne novine«, br. 56/13., 62/13. i 148/13.).

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/229

Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

 

DODATAK I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE O USKLAĐENOSTI SUSTAVA INTERNETSKOG PRIKUPLJANJA IZJAVA O POTPORI S UREDBOM (EU) br. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

1. Ime i prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte osoba za kontakt:

2. Naziv predložene europske građanske inicijative:

3. Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

4. Datum prijave predložene europske građanske inicijative u internetski registar Komisije:

5. Podaci o informacijskom sustavu

‒ uporaba prilagođene aplikacije Komisije DA/NE

‒ razvoj vlastite aplikacije DA/NE

‒ oznaka inačice aplikacije

‒ opis funkcionalnosti informacijskog sustava internetskog prikupljanja

‒ tehnički opis sustava internetskog prikupljanja

‒ lokacija informacijskog sustava

‒ mrežna adresa (URL)

6. Datum i potpis osoba za kontakt:

 

 

Copyright © Ante Borić