Povezani zakoni

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

pročišćeni tekst zakona

NN 163/0340/0781/1314/1432/19

 na snazi od 06.02.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 06.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje kakvoća, kontrola kakvoće, označavanje, promet i nadzor u prometu gnojiva (mineralnih i organskih) i poboljšivača tla te proizvodnja i nadzor organskih gnojiva i poboljšivača tla.

(2) Mineralna gnojiva koja uz hranjiva sadrže i sredstva za zaštitu bilja mogu se stavljati u promet ako ispunjavaju uvjete ovoga Zakona i posebnog propisa koji uređuje sredstva za zaštitu bilja.

(3) U smislu ovoga Zakona gnojiva se ne smatraju tvari koje su pretežno određene da štite biljke od štetnih organizama i bolesti, te tvari koje utječu na životni razvoj biljaka, a pri tom ne služe ishrani biljaka.

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »gnojiva« jesu tvari čija je glavna namjena ishrana biljaka,

2. »mineralno (anorgansko) gnojivo« jest gnojivo u kojem su prijavljena hranjiva u obliku anorganskih soli dobivenih ekstrakcijskim i/ili fizikalnim i/ili kemijskim industrijskim postupcima,

3. »organsko gnojivo« jesu organske tvari uglavnom biljnog i/ili životinjskog podrijetla, koje se dodaju u tlo s osnovnom namjenom ishrane bilja,

4. »poboljšivač tla« jesu tvari dodane u tlo s osnovnom namjenom poboljšavanja fizikalnih i/ili kemijskih svojstava i/ili biološke aktivnosti tla,

5. »Proizvodnja« jest tehnološki proces dobivanja gnojiva i poboljšivača tla,

6. »promet« je trgovina na veliko i malo gnojiva i po­boljšivača tla,

7. »partija gnojiva i poboljšivača tla« jest:

– u proizvodnji: količina koja je proizvedena istim tehno­loškim postupkom, pod istim uvjetima, utvrđene propisane kak­voće,

– u prometu: količina za koju je proizvođač u vrijeme otpreme utvrdio istu kakvoću,

– pri uvozu: količina određene vrste gnojiva i poboljšivača tla koja je uvezena istim prijevoznim sredstvom, jednake odre­đene kakvoće i podrijetla.

Članak 3.

(1) Na tržištu Republike Hrvatske dozvoljen je promet gnojivima i poboljšivačima tla koji odgovaraju kakvoći i drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.

(2) Razvrstavanje gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

1. Pravilnik o mineralnim gnojivima

 

II. KAKVOĆA, OZNAČAVANJE I PROMET GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

Članak 4.

(1) Gnojiva i poboljšivači tla mogu biti u prometu ako ispunjavaju propisane uvjete glede najmanjih zahtjeva kakvoće, ako su označena na propisani način te ako pravilnom uporabom ne ugrožavaju plodnost tla, zdravlje ljudi i životinja te okoliš.

(2) Gnojiva i poboljšivači tla moraju biti odgovarajuće kak­voće, odnosno sadržavati određeni najmanji sadržaj hranjiva, imati odgovarajuća kemijska, fizička, fiziološka, mehanička i druga svojstva te ne smiju sadržavati veće količine štetnih tvari od dozvoljenih.

(3) Sve granule i prile u mineralnom gnojivu moraju zadovoljavati zahtjeve kakvoće koja je deklarirana.
(4) Kakvoću gnojiva i poboljšivača tla iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

1. Pravilnik o mineralnim gnojivima

Članak 5.

(1) Kakvoća gnojiva i poboljšivača tla označava se deklaracijom.

(2) Gnojiva i poboljšivači tla moraju odgovarati kakvoći navedenoj u deklaraciji.

(3) Podatke koje mora sadržavati deklaracija za gnojiva i poboljšivače tla u prometu propisuje ministar.

(4) Ako se gnojiva i poboljšivači tla stavljaju u promet kao pakovine, podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju biti otisnuti na ambalaži ili neodvojivo pričvršćeni za ambalažu.

(5) Ako su gnojiva i poboljšivači tla u prometu u rasutom stanju, podaci iz stavka 3. ovoga članka moraju biti navedeni u pratećoj dokumentaciji.

(6) Podaci na ambalaži i u pratećoj dokumentaciji moraju biti navedeni jasno, čitljivo i na hrvatskom jeziku tako da se ne mogu izbrisati ili odstraniti.

(7) Način označavanja i pakiranja gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar.

1. Pravilnik o mineralnim gnojivima

Članak 6.

Brisan.

Članak 7.

(1) Gnojiva i poboljšivači tla u prometu moraju se skladištiti u uvjetima koji osiguravaju održavanje njihove kakvoće i mogućnost korištenja u poljoprivrednoj proizvodnji.

(2) Uvjete skladištenja i način rukovanja gnojivima i poboljšivačima tla u cilju očuvanja njihove kakvoće propisuje ministar.

1. Pravilnik o mineralnim gnojivima

Članak 8.

(1) Gnojiva i poboljšivače tla mogu proizvoditi pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje gnojiva i/ili poboljšivača tla (u daljnjem tekstu: proizvođači) po propisima o trgovačkim društvima, odnosno po propisima obrta.

(2) Gnojiva i poboljšivači tla koja se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, prije prvog stavljanja u promet moraju biti upisana u upisnike sukladno ovom Zakonu.

(3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi sljedeće upisnike:

– Upisnik gnojiva

– Upisnik poboljšivača tla.

(4) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u upisnike iz stavka 3. ovoga članka ako gnojivo i/ili poboljšivač tla odgovara uvjetima kakvoće propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.

(5) Uvjete i potrebite dokaze za upis ili brisanje iz upisnika iz stavka 3. ovoga članka, te sadržaj, oblik i način vođenja upis­nika propisuje ministar.

(6) Popis gnojiva i poboljšivača tla na temelju pravomoćnog rješenja iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

2. Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva

7. Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču gnojiva)

Članak 9.

(1) U upisnike iz članka 8. ovoga Zakona ne upisuju se:

1. gnojiva i poboljšivači tla namijenjeni izvozu,

2. gnojiva i poboljšivači tla koji se koriste u znanstveno-
-istraživačke svrhe u za to potrebnim količinama,

3. mineralna gnojiva koja su iz posebnih razloga, u odre­đenoj količini i na određeno razdoblje stavljena u promet na tržištu Republike Hrvatske.

(2) Za gnojiva i poboljšivače tla iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka znanstvena ustanova ili proizvođač dužan je Ministarstvu dostaviti prijavu čiji sadržaj i dokumente koji se uz nju prilažu propisuje ministar.

(3) Razlog iz stavka 1. točke 3. ovoga članka je probna proizvodnja i ostatak od izvoza.

(4) Gnojiva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka moraju zadovoljiti uvjete iz stavka 1. i 2. članka 4. ovoga Zakona i moraju na omotu imati otisnuto: »proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji« te moraju udovoljiti kakvoći navedenoj u proizvođačkoj specifikaciji.

(5) Za stavljanje u promet gnojiva iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka Ministarstvo izdaje rješenje.

2. Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva

Članak 10.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o prometu gnojiva i poboljšivača tla.

(2) Proizvođači, odnosno uvoznici gnojiva i poboljšivača tla dužni su do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu dostaviti Ministarstvu podatke o prometu gnojiva i poboljšivača tla.

(3) Način prikupljanja podataka i način vođenja evidencije o prometu gnojiva i poboljšivača tla propisuje ministar.

Članak 11.

(1) Gnojiva se moraju koristiti u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse što podrazumijeva obavljanje gnojidbe određenom vrstom i količinom gnojiva u skladu s potrebama biljaka i tla, uzevši pri tom u obzir raspoložive hranjive tvari u tlu, organsku tvar tla, klimatske uvjete područja i uvjete sjetve i sad­nje.

(2) Ministar će pobliže odrediti načela dobre poljoprivredne prakse iz stavka 1. ovoga članka.

5. Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

6. I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla 

9. II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

Članak 12.

(1) Za praćenje učinkovitosti i stanja u području proizvodnje i primjene gnojiva i poboljšivača tla, za davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ovom području u Ministarstvu se osniva Povjerenstvo za gnojiva i poboljšivače tla.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka rješenjem imenuje ministar iz redova stručnjaka i znanstvenika iz područja proizvodnje i primjene gnojiva i poboljšivača tla.

 

III. KONTROLA KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

Članak 13.

(1) Proizvođači i uvoznici gnojiva i poboljšivača tla dužni su provoditi kontrolu kakvoće gnojiva, odnosno poboljšivača tla u proizvodnji i prometu, odnosno nakon prijelaza carinskog područja, a prije stavljanja u promet na tržište Republike Hrvatske.
(2) Za svaku partiju proizvedenog i uvezenog gnojiva i poboljšivača tla proizvođač i uvoznik mora voditi evidenciju o provedenim laboratorijskim analizama gnojiva i poboljšivača tla.

Članak 14.

(1) Analizu kakvoće gnojiva i poboljšivača tla u cilju utvrđivanja kakvoće radi upisa u upisnik iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona, inspekcijskog nadzora i kontrole svake partije gnojiva prilikom uvoza obavljaju ovlaštene pravne osobe (u daljnjem tekstu: ovlašteni laboratoriji) na temelju rješenja Ministarstva.
(2) Ministar ovlašćuje jedan od ovlaštenih laboratorija iz stavka 1. ovoga članka kao referentni laboratorij.
(3) Način i uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka kao i zadaće referentnog laboratorija propisuje ministar.
(4) Analize gnojiva i poboljšivača tla i njihovo uzorkovanje u svrhu utvrđivanja kakvoće provodi se po jedinstvenim metodama.
(5) Metode iz stavka 4. ovoga članka i dozvoljena odstupanja propisuje ministar.
(6) Ako rezultat analize gnojiva i poboljšivača tla ne udovoljava zahtjevima kakvoće propisanim člankom 4. stavkom 1. ovoga Zakona, ovlašteni laboratorij dužan je o tome obavijestiti nadležnu inspekciju.

1. Pravilnik o mineralnim gnojivima

3. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla 

 

IV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 15. (NN 32/19)

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2)  Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.

(3) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti poljoprivred­ne inspekcije provode poljoprivredni inspektori.

(4) Brisan.

Članak 16. (NN 32/19)

Brisan.

Članak 17. (NN 32/19)

Brisan.

Članak 18.

(1) Poljoprivredna inspekcija obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire kakvoću gnojiva i poboljšivača tla kod proiz­vo­đača, uvoznika i u prometu,

2. uzima uzorke gnojiva i poboljšivača tla iz skladišta, pri­jevoznih sredstava i iz drugih mjesta te ih dostavlja na analizu ovlaštenom laboratoriju,

3. provjerava jesu li gnojiva i poboljšivači tla označeni na propisani način,

4. pregledava poslovne knjige i druge isprave, ako je to potrebno radi kontrole kakvoće gnojiva i poboljšivača tla,

5. određuje vremenski rok u kojem je proizvođač ili uvoznik obvezan otkloniti nedostatke u pogledu kakvoće,

6. zabranjuje promet i korištenje gnojiva i poboljšivača tla ako ne odgovara deklariranoj kakvoći ili sadrži veće količine štetnih tvari od dozvoljenih,

7. brisano,

8. nadzire primjenu gnojiva i poboljšivača tla,

9. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

10. brisano,

11. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svje­doka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova,

12. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

13. poduzima i druge mjere i radnje propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 19.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru poljoprivrednog inspektora dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obav­ljanje poslova inspekcijskog nadzora.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Članak 20.

(1) Poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak, sastavlja zapisnik i donosi rješenje kad je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Poljoprivredni inspektor obavlja inspekcijski nadzor bez prethodne najave, ali je prije početka obavljanja nadzora obavezan o svojoj nazočnosti izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno fizičku osobu kod koje treba obaviti inspekcijski nadzor.

(3) Ukoliko je odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka odsutna, poljoprivredni će inspektor obaviti nadzor u nazočnosti djelatnika kojeg je zatekao na radu u pravnoj kod fizičke osobe.

(4) O izvršenom inspekcijskom nadzoru i o utvrđenom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim kod obavljanja inspekcijskog nadzora, poljoprivredni inspektor sastavlja zapisnik čiji jedan primjerak uručuje stranci.

(5) Na postupak poljoprivrednog inspektora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 21. (NN 32/19)

(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 22.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

Članak 23.

(1) U postupku nadzora nad prometom gnojiva i poboljšivača tla inspektor uzima uzorak koji razdijeli na tri jednaka dijela. Jedan uzorak se šalje u ovlašteni laboratorij koji u roku od 15 dana od dana prijema uzorka izvršava analizu i dostavlja inspektoru rezultat analize. Drugi uzorak inspektor čuva za potrebe ponovne analize. Treći uzorak dostavlja se nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je uzorak uzet.

(2) Analizu gnojiva i poboljšivača tla u inspekcijske svrhe obavljaju ovlašteni laboratoriji.

(3) Ako se stranka u postupku nadzora ne slaže s nalazom analize, može u roku od 15 dana od prijema nalaza zahtijevati ponovnu analizu koja se obavlja u drugom ovlaštenom laboratoriju, a analizi može prisustvovati ovlašteni predstavnik pravne ili fizičke osobe čiji se uzorak analizira.

(4) Ponovnu analizu uzorka može zahtijevati i inspektor.

(5) Nalaz ponovne analize je konačan i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

(6) Podrobnije uvjete o načinu uzimanja uzoraka propisuje ministar.

1. Pravilnik o mineralnim gnojivima

Članak 24.

(1) Ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla nisu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće, poljoprivredni inspektor će donijeti rješenje o zabrani prometa partije navedenog gnojiva i poboljši­vača tla.

(2) Brisan.

Članak 25.

Troškove analize u inspekcijske svrhe snose:

1. proizvođač odnosno uvoznik koji je gnojiva i poboljšivače tla deklarirao i stavio u promet, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da nisu deklarirane kakvoće, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće,

2. Ministarstvo, čiji je poljoprivredni inspektor u redovnoj kontroli poslao uzorak na analizu, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla jesu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće,

3. osoba na čiji je zahtjev poslan uzorak na analizu, ako se analizom u inspekcijske svrhe utvrdi da gnojiva i poboljšivači tla jesu deklarirane, odnosno prema proizvođačkoj specifikaciji navedene kakvoće.

 

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako proizvodi, uvozi i stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla koji ne udovoljavaju propisanoj kakvoći (članak 4.),

2. ako stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla koji nemaju kakvoću označenu na deklaraciji (članak 5. stavak 1.),

3. ako stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla koje nisu označeni na propisani način (članak 5. stavak 3., članak 9. stavak 4.),

4. ako gnojiva i/ili poboljšivače tla drži u uvjetima koji ne osiguravaju održavanje njihove kakvoće (članak 7.),

5. ako stavlja u promet gnojiva i/ili poboljšivače tla, a za to nema rješenje Ministarstva (članak 8. stavak 4., članak 9. stavak 5.),

6. brisano.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka pravnoj osobi može se uz kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja analize gnojiva i poboljšivača tla u trajanju od jedne do dvije godine.

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako Ministarstvu ne dostavi podatke iz članka 10. ovoga Zakona,
2. ako ne provodi kontrolu kakvoće gnojiva, odnosno poboljšivača tla i ne vodi evidenciju sukladno članku 13. ovoga Zakona,
3. ako poljoprivrednom inspektoru ne omogući obavljanje nadzora, ne pruži potrebne podatke i obavijesti te ne osigura uvjete za nesmetani rad (članak 19. stavak 1.),
4. ako na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku ne dostavi ili pripremi podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (članak 19. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi donijeti na temelju Zakona iz članka 31. ovoga Zakona.

Članak 29.

(1) Najkasnije do 1. siječnja 2005. Ministarstvo će od ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, nadležnih za poslove poljoprivredne inspekcije, preuzeti obavljanje inspekcijskih poslova u prometu i potrošnji mineralnih gnojiva kao i određeni broj državnih službenika zatečenih na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a razmjerno opsegu preuzetih poslova.

(2) Do preuzimanja poslova iz stavka 1. ovoga članka uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za poslove poljoprivredne inspekcije, nastavit će obavljati inspekcijske poslove u prometu i potrošnji mineralnih gnojiva s djelokrugom određenim do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) S danom preuzimanja poslova i državnih službenika iz stavka 1. ovoga članka, uredi državne uprave u jedinicama po­dručne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za poslove poljoprivredne inspekcije, prestaju s obavljanjem inspekcijskih poslova u prometu i potrošnji mineralnih gnojiva.

Članak 30.

Gnojiva koja su proizvedena i registrirana po propisima iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona ostat će u prometu do isteka roka njihove uporabe.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva (»Na­rodne novine«, br. 1/75., 47/89., 39/92. i 43/92.- pročišćeni tekst).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić