Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

NN 81/13, 32/19

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

I. TEMELJNE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, zadaće nadležnog tijela, kakvoća, označivanje, stavljanje na tržište i nadzor na tržištu gnojiva radi provedbe Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003.) sa svim izmjenama i dopunama, (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2003/2003).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 2003/2003.

 

II. NADLEŽNO TIJELO

Nadležno tijelo

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EZ) br. 2003/2003 obavlja poslove koji su utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 2003/2003 kao poslovi nadležnog tijela i koordinacijskog nacionalnog tijela.

Obveze nadležnog tijela

Članak 4.

(1) Ministarstvo može privremeno zabraniti stavljanje na tržište gnojiva na temelju odredbe članka 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

(2) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o:

– zabrani iz stavka 1. ovoga članka,

– ovlaštenim laboratorijima iz Republike Hrvatske koji mogu provoditi kontrole u skladu s Uredbom (EZ) br. 2003/2003,

– donošenju novih ili izmjeni i dopuni postojećih propisa preuzetih na temelju Uredbe (EZ). br. 2003/2003.

 

III. KAKVOĆA, OZNAČIVANJE I STAVLJANJE GNOJIVA NA TRŽIŠTE

Članak 5.

Gnojivo u smislu ovoga Zakona je mineralno gnojivo koje ispunjava uvjete propisane Uredbom (EZ) br. 2003/2003.

Članak 6.

(1) Gnojivo iz članka 5. ovoga Zakona može se staviti na tržište u Republici Hrvatskoj ako nosi oznaku »EZ gnojivo«.

(2) Gnojivo mora biti označeno u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

(3) Deklaracija gnojiva na tržištu u Republici Hrvatskoj mora biti na hrvatskom jeziku i napisana latiničnim pismom.

 

IV. AMONIJSKO NITRATNA GNOJIVA S VISOKIM SADRŽAJEM DUŠIKA

Članak 7.

Proizvođač amonijsko nitratnog gnojiva s visokim sadržajem dušika mora prije stavljanja takvog gnojiva na tržište u Republici Hrvatskoj Ministarstvu dostaviti dokaz o uspješno izvedenom ispitivanju otpornosti na detonaciju, sukladno Dodatku III. Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

 

V. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Članak 8. (NN 32/19)

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i ovoga Zakona obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.

Članak 9.

Poljoprivredna inspekcija po provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 8. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– nadzire kakvoću i označivanje gnojiva kod proizvođača,

– uzima uzorke gnojiva kod proizvođača i dostavlja ih na analizu ovlaštenom laboratoriju iz članka 11. ovoga Zakona,

– traži od proizvođača gnojiva uklanjanje nepravilnosti u vidu kakvoće, označivanja ili drugih obveza kojima treba udovoljavati prilikom stavljanja gnojiva na tržište,

– zabranjuje stavljanje na tržište gnojiva ako ne udovoljava odredbama Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– zabranjuje korištenje oznake »EZ gnojivo« ako gnojivo ne udovoljava odredbama Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– traži od proizvođača podatke o evidenciji gnojiva i uklanjanje eventualnih nedostataka u vođenju te evidencije,

– traži od proizvođača amonijsko nitratnog gnojiva s visokim sadržajem dušika podatke o evidenciji tog gnojiva i uklanjanje eventualnih nedostataka u vođenju evidencije,

– podnosi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i ovoga Zakona.

Članak 10. (NN 32/19)

(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, može rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora iz stavka 2. ovoga članka može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Laboratoriji

Članak 11.

Za potrebe provedbe inspekcijskog nadzora iz članka 8. ovoga Zakona analize gnojiva provode laboratoriji ovlašteni temeljem Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03. i 40/07.) koji ispunjavaju uvjete iz članka 30. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 kao i ostali laboratoriji ovlašteni temeljem Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

Upravni nadzor

Članak 12.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– stavlja na tržište gnojivo označeno kao »EZ gnojivo« koje nije u skladu s odredbama članka 3. Uredbe (EZ) br. 2003/2003, odnosno ne nalazi se na popisu gnojiva u Dodatku I. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– ne vodi evidenciju o podrijetlu gnojiva sukladno članku 8. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– pakovina gnojiva i prateća dokumentacija nisu označeni u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– pakovina gnojiva nije zatvorena u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– sadržaj hranjiva u gnojivu nije u skladu s propisanim tolerantnim vrijednostima iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– ne vodi evidenciju o amonijsko nitratnom gnojivu s visokim sadržajem dušika u svrhu osiguravanja sljedivosti takvog gnojiva, u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– Ministarstvu ne dostavi rezultate testa na otpornost na detonaciju u roku od pet dana prije stavljanja gnojiva na tržište ili, u slučaju uvoza u Europsku uniju, pet dana prije pristizanja takvog gnojiva na granicu, sukladno članku 27. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– stavlja na tržište amonijsko nitratno gnojivo s visokim sadržajem dušika u rasutom stanju, suprotno članku 28. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

– ne poštuje privremenu zabranu za stavljanje na tržište gnojiva koju izdaje Ministarstvo u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Zakona,

– gnojivo na tržištu Republike Hrvatske nije označeno u skladu s člankom 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 40/07.) članak 17.

Članak 15.

Inspekcijski postupci započeti po odredbama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03. i 40/07.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić