Povezani zakoni

Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

pročišćeni tekst zakona

NN 33/02, 173/03, 146/08, 17/19

na snazi od 28.02.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Glava I.   TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju: planiranje, razvoj proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme; kriteriji za određivanje i uporabu kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme; promet naoružanja i vojne opreme; osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja vojne opreme; utvrđivanje sukladnosti s propisanim zahtjevima za naoružanje i vojnu opremu; proizvodnja i remont naoružanja i vojne opreme u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane.

Članak 2. (NN 17/19)

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. »Naoružanje i vojna oprema« su oružana, ubojna i tehnička sredstva te sredstva i sustavi namijenjeni za opremanje, uporabu, rukovanje, čuvanje, skladištenje, održavanje i nadzor oružanih, ubojnih i tehničkih sredstava (u daljnjem tekstu: NVO).

2. »Proizvodnja NVO« je djelatnost koja obuhvaća dizajniranje novih sredstava i sustava NVO-a, razvoj prototipova, projektiranje - konstruiranje, pojedinačnu maloserijsku i serijsku proizvodnju NVO-a, razvoj novih tehnologija u mirnodopskim uvjetima te pripremu za proizvodnju NVO u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

3. »Remont NVO« su radovi koji se provode na sredstvima NVO-a radi održavanja i postizanja tehničke i funkcionalne ispravnosti sredstava NVO-a.

4.   »Usluge« su sve djelatnosti (stručne, obrtničke i druge) koje se u procesu proizvodnje, remonta i prometa NVO-a pružaju u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

5. »Kapaciteti za proizvodnju i remont NVO« su objekti i proizvodni potencijali posebno važni za obranu Republike Hrvatske na koje se primjenjuju posebna pravila postupanja i raspolaganja u miru, ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

6. »Objekti i proizvodni potencijali posebno važni za obranu« su objekti znanstvenoistraživačkih institucija koje su uključene u razvoj NVO-a, građevine u kojima se obavlja proizvodnja, održavanje, smještaj i čuvanje NVO-a, prateća infrastruktura, proizvodna postrojenja i druga sredstva koja su u sklopu tehnološkog procesa proizvodnje NVO-a.

7. »Osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa NVO« je cjelovit sustav sigurnosno – zaštitnih mjera, normi i sredstava kojim se onemogućava uništenje ili oštećenje kapaciteta, ugrožavanje sigurnosti ljudi i imovine ili otuđenje proizvodnje NVO-a, otkrivanje tajnih podataka o proizvodnji i prometu NVO-a te uvjetuje primjenu posebnih mjera zaštite na radu pri rukovanju opasnim tvarima

8. »Pričuva materijalnih sredstava« su strojevi, alati, sirovine, repromaterijal, sklopovi i podsklopovi potrebni za organiziranje proizvodnje i remonta NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Članak 3. (NN 17/19)

Poslove uvoza i izvoza NVO-a za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) i Ministarstva unutarnjih poslova mogu obavljati Agencija Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija) i druge pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje poslova uvoza i izvoza NVO-a, odnosno robe vojne namjene upisani u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Poslove prodaje neperspektivnog NVO-a za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova, uz poslove navedene u stavku 3. ovoga članka, mogu obavljati Agencija i druge pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje poslova uvoza i izvoza NVO-a, odnosno robe vojne namjene upisani u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Agenciju posebnim propisom osniva Vlada Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske će posebnim propisom propisati što se podrazumijeva naoružanjem, a što vojnom opremom za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

Glava II.   PLANIRANJE PROIZVODNJE I REMONTA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

 

Članak 5. (NN 17/19)

Proizvodnja NVO-a za potrebe izvoza obavlja se na temelju ugovora proizvođača iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona i kupca, uz prethodnu suglasnost Agencije iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za potrebe izvoza NVO-a, ugovor s proizvođačem može sklopiti i Agencija iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

Agencija uz suglasnost ministarstva nadležnoga za poslove obrane vodi projekte razvoja, proizvodnje i prometa NVO-a.

Članak 6. (NN 17/19)

NVO mogu proizvoditi:

– pravne osobe (u daljnjem tekstu: proizvođači) koji imaju odobrenje za proizvodnju NVO-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona,

– fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: proizvođači) koji imaju odobrenje za proizvodnju NVO-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona.

Proizvođači proizvode NVO za potrebe ministarstva nadležnoga za poslove obrane na temelju ugovora koji sklapaju s ministarstvom nadležnim za poslove obrane.

Članak 7. (NN 17/19)

Brisan.

Članak 8. (NN 17/19)

Nositelji razvoja NVO-a, nositelji izrade prototipova ili prototipskih dijelova NVO-a te tehnološkog usvajanja proizvodnje i remonta NVO-a su proizvođači, znanstvenoistraživačke institucije koje imaju odobrenje za istraživanje i/ili razvoj prema ovom Zakonu i drugim zakonima te remontni kapaciteti Oružanih snaga.

Ministar nadležan za poslove obrane propisat će pravilnikom posebne uvjete za obavljanje poslova razvoja NVO-a koje moraju ispunjavati proizvođači i znanstvenoistraživačke institucije iz stavka 1. ovoga članka, ako drugim propisima nije drugačije propisano.

Članak 9. (NN 17/19)

Remont NVO-a mogu obavljati proizvođačipravne osobe registrirane za obavljanje remonta NVO-a na temelju suglasnosti Ministarstva obrane te Oružane snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u svojim remontnim kapacitetima odnosno pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje ministarstva nadležnoga za unutarnje poslove u skladu s posebnim zakonom.

Članak 10. (NN 17/19)

Brisan.

Članak 11. (NN 17/19)

Brisan.

Članak 12. (NN 17/19)

Brisan.

Članak 13. (NN 17/19)

Brisan.

Članak 14. (NN 17/19)

Brisan.

 

 

Glava IV.   PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

 

Članak 15. (NN 17/19)

Promet NVO-a su poslovi trgovine i pružanje usluga u svezi s NVO-om.

Poslovi trgovine odnosno poslovi pružanja usluga iz stavka 1. ovoga članka propisani su zakonom kojim se uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te zakonom kojim se uređuje područje vezano za eksplozivne tvari te proizvodnju i promet oružja.

Članak 16. (NN 17/19)

Promet NVO-a u zemlji mogu obavljati pravne osobe i obrtnici u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona.

Članak 17. (NN 17/19)

Ministarstvo nadležno za poslove obrane vodi evidenciju o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz NVO-a namijenjenoga Oružanim snagama.

Članak 18.

Brisan.

Članak 19.

NVO se može staviti u promet samo ako je utvrđena sukladnost sa zahtjevima za NVO u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona i međunarodnih ugovora.

Članak 20.

Prijevoz NVO-a preko teritorija Republike Hrvatske može se obavljati preko međunarodnih graničnih prijelaza, osim ako međudržavnim ugovorom nije drukčije određeno.

Odobrenje za prijevoz NVO-a preko teritorija Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova uz suglasnost Ministarstva obrane.

Na prijevoz NVO-a na odgovarajući se način primjenjuju propisi o prijevozu oružja.

Članak 21. (NN 17/19)

Brisan.

 

Glava V.   OSIGURANJE I ZAŠTITA PROIZVODNJE I PROMETA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

 

Članak 22. (NN 17/19)

Osiguranje, zaštita i razvoj proizvodnje, prometa i remonta NVO-a provode se u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih zakona i međunarodnih ugovora.

Članak 23. (NN 17/19)

Mjere osiguranja i zaštite iz članka 22. ovoga Zakona obvezni su provoditi proizvođači, znanstvenoistraživačke institucije, Oružane snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u svojim remontnim kapacitetima te ostali sudionici u prometu NVO-a.

Opće i posebne mjere koje čine cjelovit sustav osiguranja i zaštite iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove obrane, u dijelu koji se odnosi na Oružane snage.

Nadzor nad primjenom mjera osiguranja i zaštite koje provode subjekti iz stavka 1. ovoga članka, obavljaju nadležne službe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 24.

Pod tajnim podacima obrane na području proizvodnje i prometa NVO-a za potrebe Oružanih snaga, razumijevaju se:

1. podaci o planovima proizvodnje NVO-a i njihovu ostvarenju,

2. podaci o programima istraživanja i razvoja NVO-a,

3. podaci o kapacitetima za proizvodnju NVO-a,

4. podaci o tehnološkom postupku proizvodnje NVO-a i konstrukcijskoj dokumentaciji,

5. podaci o uvozu i izvozu NVO-a,

6. podaci o znanstveno-tehničkoj i drugoj suradnji s inozemnim partnerom,

7. podaci o formiranju, obnavljanju, korištenju i prostornom razmještanju ratnih materijalnih pričuva za potrebe proizvodnje i remonta.

Članak 25. (NN 17/19)

Proizvođači su obvezni organizirati osiguranje kapaciteta od pristupa neovlaštenih osoba odgovarajućom fizičko-tehničkom zaštitom tijekom radnog procesa povezanoga s proizvodnjom, remontom i prometom NVO-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona.

 

Glava VI.   OSIGURANJE KVALITETE I KONTROLA KVALITETE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 26. (NN 17/19)

Tijekom procesa proizvodnje i remonta, zbog utvrđivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima za NVO namijenjen za potrebe Oružanih snaga, ministar nadležan za poslove obrane ovlašten je proizvođačima uputiti i osobe koje nisu na službi u ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Oružanim snagama.

Proizvođači NVO-a obvezni su ministarstvu nadležnom za poslove obrane omogućiti pristup procesu proizvodnje, tehničko-tehnološkoj dokumentaciji te osigurati uvjete za provedbu procesa kontrole kvalitete.

Članak 27. (NN 17/19)

Postupak osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete NVO-a provodi se u skladu sa STANAG normom 4107, koja je usvojena kao hrvatska vojna norma.

Osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete s ugovornim zahtjevima za NVO obavlja se na temelju propisa o kakvoći proizvoda kojim se utvrđuju:

1. tehnički podaci o sredstvima ili sustavima NVO-a,

2. sadržaj sredstava ili sustava NVO-a,

3. pripadajuća tehnička dokumentacija,

4. zahtjevi kakvoće sredstava ili sustava NVO-a,

5. metode ispitivanja i provjere propisanih karakteristika kakvoće,

6. kriteriji za utvrđivanje i ocjenu kakvoće sredstava ili sustava NVO-a.

Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka provode se za potrebe Oružanih snaga ili na zahtjev kupca u skladu s odredbama ovoga Zakona i ugovora sklopljenih između proizvođača i kupca.

Pravilnik o utvrđivanju kvalitete i kontrole kvalitete za NVO donosi ministar nadležan za poslove obrane.

 

GLAVA VI.a   KODIFIKACIJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 27.a (NN 17/19)

Postupak kodifikacije koji se odnosi na kodifikacijsku klauzulu NVO-a provodi se u skladu sa STANAG normom 4177, koja je usvojena kao hrvatska vojna norma.

Članak 27.b (NN 17/19)

Postupak kodifikacije koji se odnosi na identifikaciju i kodifikaciju prema NATO sustavu kodifikacije NVO-a provodi se u skladu sa STANAG normama 3150 i 3151, koje su usvojene kao hrvatske vojne norme.

Pravilnik o kodifikaciji koji se odnosi na identifikaciju i kodifikaciju prema NATO sustavu kodifikacije te na implementaciju kodifikacijske klauzule NVO-a donosi ministar nadležan za poslove obrane.

Pravilnik o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme

 

GLAVA VII.   PROIZVODNJA I REMONT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME  U RATU I U SLUČAJU NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 28.

Proizvodnjom i remontom NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, osim proizvođača, mogu se baviti i druge pravne osobe koje odredi Ministarstvo obrane na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu promijeniti djelatnost isključivo uz suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 29.

Za potrebe proizvodnje i remonta NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske osiguravaju se u skladu sa zakonom potrebite pričuve materijalnih sredstava.

Sredstva za financiranje pričuve materijalnih sredstava za potrebe proizvodnje i remonta NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 30.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da na prijedlog Ministarstva obrane donese propise kojima se regulira formiranje, obnavljanje, korištenje i prostorno razmještanje pričuve materijalnih sredstava za potrebe proizvodnje i remonta iz članka 29. ovoga Zakona.

Nadzor nad upravljanjem pričuvom materijalnih sredstava za potrebe proizvodnje i remonta iz članka 29. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo obrane i ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 31.

Ako zbog ratnih uvjeta ili uvjeta nastalih zbog neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske proizvođači ne mogu raspolagati sredstvima za proizvodnju, sirovinama i reprodukcijskim tvarima ili drugim sredstvima za rad, Ministarstvo obrane uz suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo može u skladu s planovima razvoja i uporabe Oružanih snaga donijeti odluku da se ta sredstva stave na raspolaganje i premjeste u drugu pravnu osobu koja proizvodi NVO prema odredbama ovoga Zakona.

Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na druge pravne osobe čija se sredstva za proizvodnju, sirovine, reprodukcijske tvari i druga sredstva za rad mogu rabiti za proizvodnju NVO-a.

Članak 32.

Promet NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, osim proizvođača i Agencije, obavlja i Ministarstvo obrane.

 

Glava VIII.   PATENTI

Članak 33. (NN 17/19)

Prijave za priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane podnose se Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) u skladu s propisima o patentima.

Ako podnositelj prijave patenta u prijavi naznači ili ako Zavod u postupku ispitivanja prijave patenata utvrdi da se radi o izumu od mogućeg interesa za poslove obrane, o tom će u pisanom obliku odmah, a svakako prije objave prijave patenta u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, izvijestiti Ministarstvo obrane i dostaviti presliku sadržaja podnesene prijave patenta.

Izumi iz stavka 2. ovoga članka smatraju se povjerljivima dok se ne utvrdi da ne postoji interes za poslove obrane. Prijava patenata za takve izume ne objavljuje se u službenom glasilu Zavoda i za njih Zavod osigurava tretman povjerljivog predmeta, u skladu sa svojim internim propisima.

Ministarstvo obrane će najkasnije u roku od 60 dana od prijama obavijesti Zavoda pisanim putem izvijestiti Zavod o tome je li predmetni povjerljivi izum od interesa za poslove obrane.

Ako Ministarstvo obrane dostavi obavijest Zavodu da se radi o povjerljivom izumu, Zavod donosi zaključak o ustupanju predmeta Ministarstvu obrane.

Ako u roku iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo obrane ne izvijesti Zavod o postojanju interesa za predmetnu prijavu patenta, smatrat će se da izum nije od interesa za poslove obrane.

Članak 34.

Ministarstvo obrane provodi upravni postupak za priznanje patenta za povjerljivi izum.

Protiv rješenja donesenih u upravnom postupku iz stavka 1. ovoga članka, žalba nije dopuštena.

Ako Ministarstvo obrane u postupku ispitivanja uvjeta za priznanje patenta za ustupljenu prijavu patenta za povjerljivi izum utvrdi da izum nije od interesa za poslove obrane, o tome će izvijestiti podnositelja prijave patenta i Zavod te Zavodu ustupiti predmet na daljnji postupak.

Članak 35.

Ako Ministarstvo obrane nakon priznanja patenta za povjerljivi izum utvrdi da je izum prestao biti od interesa za poslove obrane o tome će izvijestiti nositelja patenta i Zavod kojem će dostaviti cijeli predmet koji se odnosi na taj patent.

Na pisani zahtjev nositelja patenta u roku od 90 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Zavod će započeti odgovarajući postupak za priznanje patenta u skladu s propisima o patentima, uzimajući u obzir i rezultate provedenog postupka od strane Ministarstva obrane.

Ako budu ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o patentu, Zavod će predmetni patent upisati u Registar patenata.

Članak 36.

Ministarstvo obrane ima isključivo pravo koristiti se povjerljivim izumom i raspolagati njime.

Za povjerljive izume zaštićene patentom izumitelju pripada jednokratna naknada bez obzira na to koristi li se izum za potrebe poslova obrane i u kojem opsegu.

Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka sporazumno utvrđuju podnositelj prijave i Ministarstvo obrane. U slučaju da se ne postigne sporazum, podnositelj prijave patenta može tražiti od nadležnog suda da utvrdi visinu naknade.

Članak 37.

Povjerljivi izum se ne objavljuje.

Zaštitu povjerljivog izuma u inozemstvu domaće pravne i fizičke osobe mogu tražiti samo uz odobrenje Ministarstva obrane.

Članak 38.

Vlada Republike Hrvatske propisat će kriterije za određivanje izuma koji se smatraju povjerljivima i način priznavanja patenata za takve izume na prijedlog Ministarstva obrane.

 

Glava IX.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 39. (NN 17/19)

Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako, protivno odredbama ovoga Zakona:

1. obavlja poslove uvoza i izvoza NVO-a (članak 3. stavak 1.),

2. pokrene proizvodnju NVO-a za potrebe izvoza (članak 5. stavak 1.),

3. obavlja poslove remonta NVO-a (članak 9.).

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – obrtnik ako, protivno odredbama ovoga Zakona:

1. obavlja poslove uvoza i izvoza NVO-a (članak 3. stavak 1.),

2. pokrene proizvodnju NVO-a za potrebe izvoza (članak 5. stavak 1.),

3. obavlja poslove remonta NVO-a (članak 9.).

U slučaju da se ponovi prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, pravnoj osobi može se, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje NVO-a u trajanju do jedne godine.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

 

  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 40.

Vlada Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propise o:

– uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati proizvođači NVO-a (čanak 6. stavak 3.),

– osnivanju Agencije Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova nadzora proizvodnje za potrebe izvoza, i izvoz NVO-a (članak 3. stavak 2.),

 – kriterijima za određivanje izuma povjerljivima i načinu priznavanja patenata za takve izume (članak 38.).

Članak 41.

Ovlašćuju se ministar obrane i ministar nadležan za gospodarstvo da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donesu naputak za primjenu »offset programa« prilikom sklapanja ugovora o nabavi NVO-a s inozemnim dobavljačem.

Ovlašćuje se ministar obrane da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese pravilnike o:

– posebnim uvjetima za obavljanje poslova razvoja NVO-a (članak 8. stavak 2.),

– općim i posebnim mjerama osiguranja i zaštite proizvod nje, prometa i remonta NVO-a (članak 23. stavak 2.),

– utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda NVO-a (članak 27.stavak 2.).

Članak 42.

Odredbe ovoga Zakona koje se primjenjuju na proizvođače NVO-a primjenjuju se pod jednakim uvjetima i na pravne osobe koje se bave remontom NVO-a.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti: Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 52/91.), Uredba o proizvodnji naoružanja i vojne opreme te o gospodarskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/91.), Uredba o obvezi ispitivanja naoružanja, streljiva i opreme (»Narodne novine«, br. 56/92.) i Odluka o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer Saniteta Repub like Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija (»Narodne novine«, br. 6/93.) te odredbe članka 104. - 110. Zakona o industrijskom vlasništvu (»Narodne novine«, br 53/91., 19/92. i 26/93.).

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 17/19

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Naputak o načinu i uvjetima primjene »offset programa« (»Narodne novine«, br. 78/16.).

Članak 23.

Ugovori o nabavi naoružanja i vojne opreme (NVO) s inozemnim dobavljačem sklopljeni u skladu s člankom 21. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02., 173/03. i 146/08.) ostaju na snazi za razdoblje za koje su sklopljeni.

Članak 24.

(1) Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz članaka 6., 14., 17. i 18. ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Provedbeni propisi doneseni na temelju ovlasti iz Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02., 173/03. i 146/08.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić