Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 33/2002 (29.3.2002.)

 

HRVATSKI SABOR

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Proglašavam Zakon o proizvod­nji, remontu i prometu nao­ru­ža­nja i vojne opreme, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1299/2 Zagreb, 25. ožujka 2002.

Predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić, v. r.

 

ZAKON O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Glava I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju: planiranje, razvoj proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme; kriteriji za određivanje i uporabu kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme; promet naoružanja i vojne opreme; osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja vojne opreme; utvrđivanje sukladnosti s propisanim zahtjevima za naoružanje i vojnu opremu; proizvodnja i remont naoružanja i vojne opreme u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane.

Članak 2.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

 1. »Naoružanje i vojna oprema« su oružana, ubojna i tehnička sredstva te sredstva i sustavi namijenjeni za opremanje, uporabu, rukovanje, čuvanje, skladištenje, održavanje i nadzor oružanih, ubojnih i tehničkih sredstava (u daljnjem tekstu: NVO).

 2. »Proizvodnja NVO« je djelatnost koja obuhvaća dizajniranje novih sredstava i sustava NVO-a, razvoj prototipova, projektiranje - konstruiranje, maloserijsku i serijsku proizvodnju NVO-a, razvoj novih tehnologija u mirnodopskim uvjetima te pripremu za proizvodnju NVO u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

 3. »Remont NVO« su radovi koji se provode na sredstvima NVO-a radi održavanja i postizanja tehničke i funkcionalne is­prav­nosti sredstava NVO-a.

 4.  »Hladni pogon« je novčana naknada koju Vlada Repub­like Hrvatske isplaćuje proizvođaču NVO-a za održavanje spremnosti kapaciteta za proizvodnju NVO-a, u vrijeme kada isti nisu u funkciji, a od posebne su važnosti za obranu Republike Hrvatske.

 5. »Usluge« su sve djelatnosti (stručne, obrtničke i druge) koje se u procesu proizvodnje, remonta i prometa NVO-a pružaju u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

 6. »Kapaciteti za proizvodnju i remont NVO« su objekti i proizvodni potencijali posebno važni za obranu Republike Hrvat­ske na koje se primjenjuju posebna pravila postupanja i raspolaganja u miru, ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

 7. »Objekti i proizvodni potencijali posebno važni za obranu« su objekti znanstvenoistraživačkih institucija koje su uklju­čene u razvoj NVO-a, građevine u kojima se obavlja proizvodnja, održavanje, smještaj i čuvanje NVO-a, prateća infrastruktura, proizvodna postrojenja i druga sredstva koja su u sklopu tehnološkog procesa proizvodnje NVO-a.

 8. »Osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa NVO« je cje­lovit sustav sigurnosno – zaštitnih mjera, normi i sredstava kojim se onemogućava uništenje ili oštećenje kapaciteta, ugro­žavanje sigurnosti ljudi i imovine ili otuđenje proizvodnje NVO-a, otkrivanje tajnih podataka o proizvodnji i prometu NVO-a te uvjetuje primjenu posebnih mjera zaštite na radu pri rukovanju opasnim tvarima

 9. »Offset program« je program kojim se definiraju obveze stranog dobavljača NVO-a kao kompenzacija za ugovor o nabavi NVO-a za potrebe Ministarstva obrane

10. »Pričuva materijalnih sredstava« su strojevi, alati, sirovine, repromaterijal, sklopovi i podsklopovi potrebni za organiziranje proizvodnje i remonta NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Članak 3.

Agencija Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija) obavlja poslove nadzora proizvodnje za potrebe izvoza, uvoz i izvoz NVO-a te vodi jedinstvenu bazu podataka o uvezenom i izvezenom NVO-u.

Uz poslove navedene u stavku 1. ovoga članka, Agencija obavlja za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) i Ministarstva unutarnjih poslova poslove prodaje neperspektivnog NVO-a.      

Agenciju posebnim propisom osniva Vlada Republike Hrvat­ske.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske će posebnim propisom propisati što se podrazumijeva naoružanjem, a što vojnom opremom za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova.

Glava II.

PLANIRANJE PROIZVODNJE I REMONTA  NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 5.

Proizvodnja NVO-a za potrebe Oružanih snaga temelji se na Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Proizvodnja NVO-a za potrebe izvoza obavlja se na temelju ugovora proizvođača iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona i kupca, uz prethodnu suglasnost Agencije iz članka 3. ovoga Zakona.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za potrebe izvoza NVO-a, ugovor s proizvođačem može sklopiti i Agencija.

Članak 6.

NVO mogu proizvoditi:      

– pravne osobe (u daljnjem tekstu: proizvođači) koje su registrirane za proizvodnju posebne namjene i nalaze se na popisu odobrenih proizvođača NVO-a koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva obrane,

– obrtnici (u daljnjem tekstu: proizvođači) koji proizvode NVO i nalaze se na popisu odobrenih proizvođača NVO-a koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva obrane.

Proizvođači proizvode NVO za potrebe Ministarstva obrane na temelju ugovora koji sklapaju s Ministarstvom obrane u skladu s usvojenim Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga, a za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova na temelju ugovora koji sklapaju s ovim Ministarstvom.

Vlada Republike Hrvatske odredit će posebnim propisom uvjete i kriterije koje moraju ispunjavati proizvođači.

Članak 7.

Tvrtka ili naziv proizvođača, odnosno podružnice proizvo­đača ne može sadržavati oznaku djelatnosti koja se odnosi na proizvodnju posebne namjene.

Proizvođači moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske.

Članak 8.

Nositelji razvoja NVO-a, nositelji izrade prototipova ili prototipskih dijelova NVO-a te tehnološkog usvajanja proizvodnje i remonta NVO-a su proizvođači, znanstvenoistraživačke institucije te remontni kapaciteti Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministar obrane, uz suglasnost ministra za unutarnje poslove, propisat će posebne uvjete za obavljanje poslova razvoja NVO-a koje moraju ispunjavati proizvođači i znanstvenoistraživačke institucije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Remont NVO-a mogu obavljati proizvođači, pravne osobe registrirane za obavljanje remonta NVO-a na temelju suglasnosti Ministarstva obrane te Oružane snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u svojim remontnim kapacitetima.

Glava III.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE I UPORABU KAPACITETA ZA PROIZVODNJU I REMONT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 10.

Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija te uporaba kapaciteta za proizvodnju i remont NVO-a obavlja se u skladu s od­red­bama ovoga Zakona i drugih zakona iz područja obrane, prostornog uređenja, zaštite okoliša, gradnje te Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu.

Članak 11.

Kapaciteti za proizvodnju i remont NVO-a proizvođača iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona mogu se staviti u pravni promet (otuđenje, opterećenje, ovrha i sl.) te se nad pravnim subjektom može pokrenuti stečaj samo uz suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 12.

Za vrijeme u kojem kapaciteti za proizvodnju i remont NVO-a posebno važni za obranu Republike Hrvatske nisu u funkciji, proizvođači koji su registrirani za proizvodnju i remont NVO mogu ostvarivati pravo na novčanu naknadu za hladni pogon. Specificirani zahtjev za novčanu naknadu proizvođači upućuju Ministarstvu obrane najkasnije do 1. rujna tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu.

Proizvođači koji su registrirani za proizvodnju NVO mogu ostvariti novčanu naknadu za troškove proizvodnje ako im se uskrati dozvola za izvoz predmeta NVO-a za komercijalne svrhe u skladu s člankom 17. ovoga Zakona.

Sredstva za hladni pogon iz stavka 1. ovoga članka mogu se ostvariti samo za kapacitete za proizvodnju i remont koji su posebno važni za obranu Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom određuje osnovne kriterije koje proizvođači moraju ispunjavati kako bi ostvarili pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Na temelju zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo obrane u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom gospodarstva, određuje opravdanost svakoga pojedi­načnog zahtjeva te opravdane zahtjeve upućuje Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva obrane donosi odluku o visini i broju novčanih naknada u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na znanstvenoistraživačke institucije važne za razvoj NVO-a.

Članak 13.

Evidenciju objekata i proizvodnih potencijala posebno važnih za obranu vodi Ministarstvo obrane.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka predstavlja vojnu tajnu i čuva se u skladu s propisima koji uređuju tajne podatke obrane te posebne i opće postupke za njihovo čuvanje.

Članak 14.

Inozemnim pravnim osobama sa sjedištem izvan Republike Hrvatske može se odobriti ulaganje kapitala i ostvarivanje gospodarskih interesa u području proizvodnje NVO-a.

Ulaganje kapitala obavlja se na temelju investicijskih programa koje odobrava Ministarstvo gospodarstva, uz prethodno pri­bav­ljeno mišljenje Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidenciju inozemnih ulagača vodi Ministarstvo gospodarstva.

Glava IV.

PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 15.

Promet NVO-a su poslovi trgovine i pružanje usluga u svezi s NVO-om.

Poslovi trgovine odnose se na nabavu, prodaju, na nabavu radi prodaje.

Poslovi pružanja usluga odnose se na prijevoz, smještaj, održavanje i čuvanje NVO-a.

Članak 16.

Promet NVO-a u zemlji mogu obavljati proizvođači u skladu s propisima o trgovini.

Proizvođači minsko-eksplozivnih sredstava obavljaju promet ovim sredstvima u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona u skladu s međunarodnim normama i konvencijama.

Proizvođači su obvezni voditi evidenciju o stavljanju u promet NVO-a te prilikom svakog stavljanja u promet NVO-a izvode iz evidencije dostavljati Ministarstvu obrane i Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 17.

Poslove uvoza i izvoza NVO-a za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova obavlja Agencija.

Poslove uvoza i izvoza NVO-a za komercijalne svrhe uz Agenciju obavljaju i pravne osobe registrirane za uvoz i izvoz NVO-a.

Dozvole za uvoz predmeta NVO-a namijenjene za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dozvole za uvoz i izvoz predmeta NVO-a za komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo gospodarstva uz prethodnu suglasnost Povjerenstva koje čine predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo gospodarstva, poradi vođenja jedinstvene baze podataka, pisano izvješćuju Agenciju o dozvolama izdanim za uvoz i izvoz NVO-a.

Članak 18.

NVO se razvrstava na oblike uvoza i izvoza u režimu dozvola u skladu sa Zakonom o trgovini.

Razvrstavanje NVO-a na oblike uvoza i izvoza provodi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva obrane i Ministarstva gospodarstva i uz mišljenje Hrvatske gospodarske komore.

Članak 19.

NVO se može staviti u promet samo ako je utvrđena suklad­nost sa zahtjevima za NVO u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona i međunarodnih ugovora.

Članak 20.

Prijevoz NVO-a preko teritorija Republike Hrvatske može se obavljati preko međunarodnih graničnih prijelaza, osim ako međudržavnim ugovorom nije drukčije određeno.

Odobrenje za prijevoz NVO-a preko teritorija Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova uz suglasnost Ministarstva obrane.

Na prijevoz NVO-a na odgovarajući se način primjenjuju propisi o prijevozu oružja.

Članak 21.

Ugovor o nabavi NVO-a za potrebe Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova u pravilu se zaključuje sa do­maćim proizvođačem.

Vlada Republike Hrvatske će posebnom uredbom odrediti uvjete, mjerila, način i postupak pod kojim će se ugovor zaključiti s domaćim proizvođačem.

Ugovor o nabavi NVO-a s inozemnim dobavljačem, ovisno o vrijednosti NVO-a koja se nabavlja, može se sklopiti kao »offset program«.

Ministar obrane i ministar gospodarstva donijet će naputak o načinu i uvjetima primjene »offset programa« pri sklapanju ugovora za nabavu NVO-a sa inozemnim dobavljačem.

Glava V.

OSIGURANJE I ZAŠTITA PROIZVODNJE I PROMETA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 22.

Osiguranje, zaštita i razvoj proizvodnje, prometa i remonta NVO-a provodi se u skladu s ovim Zakonom, Zakonom o obrani, Zakonom o zaštiti tajnosti podataka obrane, Zakonom o eksplo­ziv­nim tvarima za gospodarsku uporabu i drugim propisima koji uređuju zaštitu na radu, zaštitu okoliša i zaštitu pri rukovanju opasnim tvarima.

Članak 23.

Mjere osiguranja i zaštite iz članka 22. ovoga Zakona obvezni su provoditi proizvođači, znanstvenoistraživačke institucije, Oružane snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u svojim remontnim kapacitetima te ostali sudionici u prometu NVO-a.

Opće i posebne mjere koje čine cjelovit sustav osiguranja i zaštite iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar obrane.

Nadzor nad primjenom mjera osiguranja i zaštite koje provode subjekti iz stavka 1. ovoga članka, obavljaju nadležne službe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 24.

Pod tajnim podacima obrane na području proizvodnje i prometa NVO-a razumijevaju se:

1. podaci o planovima proizvodnje NVO-a i njihovu ostvarenju,

2. podaci o programima istraživanja i razvoja NVO-a,

3. podaci o kapacitetima za proizvodnju NVO-a,

4. podaci o tehnološkom postupku proizvodnje NVO-a i konstrukcijskoj dokumentaciji,

5. podaci o uvozu i izvozu NVO-a,

6. podaci o znanstveno-tehničkoj i drugoj suradnji s inozemnim partnerom,

7. podaci o formiranju, obnavljanju, korištenju i prostornom razmještanju ratnih materijalnih pričuva za potrebe proizvodnje i remonta.

Članak 25.

Proizvođači su obvezni organizirati osiguranje kapaciteta od pristupa neovlaštenih osoba odgovarajućom fizičko-tehničkom zaštitom u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba i imovine.

Glava VI.

UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI S PROPISANIM ZAHTJEVIMA ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU

Članak 26.

Utvrđivanje sukladnosti s propisanim zahtjevima za NVO, u procesu proizvodnje i remonta, a prije stavljanja NVO-a u promet, provodit će Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i pravne osobe ovlaštene (akreditirane) od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Tijekom procesa proizvodnje i remonta zbog utvrđivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima za NVO, ministar obrane ovlašten je proizvođačima uputiti i osobe koje nisu na službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

Proizvođači NVO obvezni su osigurati osobama iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjete za utvrđivanje sukladnosti s propisanim zahtjevima za NVO.

Članak 27.

Utvrđivanje sukladnosti s propisanim zahtjevima za NVO obavlja se na temelju propisa o kakvoći proizvoda kojim se utvrđuju:

1. tehnički podaci o sredstvima ili sustavima NVO-a,

2. sadržaj sredstava ili sustava NVO-a,

3. pripadajuća tehnička dokumentacija,

4. zahtjevi kakvoće sredstava ili sustava NVO-a,

5. metode ispitivanja i provjere propisanih značajki kakvoće,

6. kriteriji za utvrđivanje i ocjenu kakvoće sredstava ili sustava NVO-a.      

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda za NVO donijet će ministar obrane. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda za NVO za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova donijet će ministar unutarnjih poslova.

Glava VII.

PROIZVODNJA I REMONT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME  U RATU I U SLUČAJU NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 28.

Proizvodnjom i remontom NVO-a u ratu i u slučaju nepo­sred­ne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, osim proizvođača, mogu se baviti i druge pravne osobe koje odredi Ministarstvo obrane na prijedlog Ministarstva gospodarstva.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu promijeniti djelatnost isključivo uz suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 29.

Za potrebe proizvodnje i remonta NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske osiguravaju se u skladu sa zakonom potrebite pričuve materijalnih sredstava.

Sredstva za financiranje pričuve materijalnih sredstava za potrebe proizvodnje i remonta NVO-a u ratu i u slučaju neposred­ne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 30.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da na prijedlog Ministarstva obrane donese propise kojima se regulira formiranje, obnavljanje, korištenje i prostorno razmještanje pričuve materijalnih sredstava za potrebe proizvodnje i remonta iz članka 29. ovoga Zakona.

Nadzor nad upravljanjem pričuvom materijalnih sredstava za potrebe proizvodnje i remonta iz članka 29. ovoga Zakona obav­lja Ministarstvo obrane i Ministarstvo gospodarstva.

Članak 31.

Ako zbog ratnih uvjeta ili uvjeta nastalih zbog neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske proizvođači ne mogu raspolagati sredstvima za proizvodnju, sirovinama i reprodukcijskim tvarima ili drugim sredstvima za rad, Ministarstvo obrane uz suglasnost Ministarstva gospodarstva može u skladu s planovima razvoja i uporabe Oružanih snaga donijeti odluku da se ta sredstva stave na raspolaganje i premjeste u drugu pravnu osobu koja proizvodi NVO prema odredbama ovoga Zakona.

Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na druge pravne osobe čija se sredstva za proizvodnju, sirovine, reprodukcijske tvari i druga sredstva za rad mogu rabiti za proizvodnju NVO-a.

Članak 32.

Promet NVO-a u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, osim proiz­vođača i Agencije, obavlja i Ministarstvo obrane.

Glava VIII.

PATENTI

Članak 33.

Prijave za priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane podnose se Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) u skladu s propisima o patentima.

Ako podnositelj prijave patenta u prijavi naznači ili ako Zavod u postupku ispitivanja prijave patenata utvrdi da se radi o izumu od mogućeg interesa za poslove obrane, o tom će u pisanom obliku odmah, a svakako prije objave prijave patenta u »Narodnim novinama«, izvijestiti Ministarstvo obrane i dostaviti presliku sadržaja podnesene prijave patenta.

Izumi iz stavka 2. ovoga članka smatraju se povjerljivima dok se ne utvrdi da ne postoji interes za poslove obrane. Prijava patenata za takve izume ne objavljuje se u službenom glasilu Zavoda i za njih Zavod osigurava tretman povjerljivog predmeta, u skladu sa svojim internim propisima.

Ministarstvo obrane će najkasnije u roku od 90 dana od prijama obavijesti Zavoda pisanim putem izvijestiti Zavod o tome je li predmetni povjerljivi izum od interesa za poslove obrane.

Ako Ministarstvo obrane dostavi obavijest Zavodu da se radi o povjerljivom izumu, Zavod donosi zaključak o ustupanju predmeta Ministarstvu obrane.

Ako u roku iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo obrane ne izvijesti Zavod o postojanju interesa za predmetnu prijavu patenta, smatrat će se da izum nije od interesa za poslove obrane.

Članak 34.

Ministarstvo obrane provodi upravni postupak za priznanje patenta za povjerljivi izum.

Protiv rješenja donesenih u upravnom postupku iz stavka 1. ovoga članka, žalba nije dopuštena.

Ako Ministarstvo obrane u postupku ispitivanja uvjeta za priznanje patenta za ustupljenu prijavu patenta za povjerljivi izum utvrdi da izum nije od interesa za poslove obrane, o tome će izvijestiti podnositelja prijave patenta i Zavod te Zavodu ustupiti predmet na daljnji postupak.

Članak 35.

Ako Ministarstvo obrane nakon priznanja patenta za povjerljivi izum utvrdi da je izum prestao biti od interesa za poslove obrane o tome će izvijestiti nositelja patenta i Zavod kojem će dostaviti cijeli predmet koji se odnosi na taj patent.

Na pisani zahtjev nositelja patenta u roku od 90 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Zavod će započeti odgovarajući postupak za priznanje patenta u skladu s propisima o patentima, uzimajući u obzir i rezultate provedenog postupka od strane Ministarstva obrane.

Ako budu ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o patentima, Zavod će predmetni patent upisati u Registar patenata.

Članak 36.

Ministarstvo obrane ima isključivo pravo koristiti se povjerljivim izumom i raspolagati njime.

Za povjerljive izume zaštićene patentom izumitelju pripada jednokratna naknada bez obzira na to koristi li se izum za potrebe poslova obrane i u kojem opsegu.

Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka sporazumno utvrđuju podnositelj prijave i Ministarstvo obrane. U slučaju da se ne postigne sporazum, podnositelj prijave patenta može tražiti od nadležnog suda da utvrdi visinu naknade.

Članak 37.

Povjerljivi izum se ne objavljuje.

Zaštitu povjerljivog izuma u inozemstvu domaće pravne i fizičke osobe mogu tražiti samo uz odobrenje Ministarstva obrane.

Članak 38.

Vlada Republike Hrvatske propisat će kriterije za određi­vanje izuma koji se smatraju povjerljivima i način zaštite patenata za takve izume na prijedlog Ministarstva obrane.

Glava IX.

KAZNENE ODREDBE

Članak 39.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako protivno odredbama ovoga Zakona:

1. stavi u naziv oznaku djelatnosti posebne namjene (članak 7. stavak 1.),

2. ako suprotno odredbama ovoga Zakona gradi objekte za proizvodnju, održavanje, smještaj i čuvanje NVO-a (članak 10.),

3. stavi u pravni promet kapacitete za proizvodnju i remont NVO-a bez suglasnosti Ministarstva obrane (članak 11.),

4. uveze ili izveze NVO protivno odredbama ovoga Zakona (članak 17.),

5. ne provodi mjere osiguranja i zaštite proizvodnje, prometa i remonta NVO-a (članak 23. stavak 2.),

6. učini dostupnim neovlaštenim osobama tajne podatke obrane na području proizvodnje i prometa NVO-a (članak 24.),

7. ako promijeni djelatnost bez suglasnosti Ministarstva obra­ne (članak 28. stavak 2.),

8. objavi povjerljivi izum suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 37. stavak 1.).

U slučaju da se ponovi prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, pravnoj osobi može se, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje NVO-a u trajanju do jedne godine.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 40.

Vlada Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propise o:

– uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati proizvođači NVO-a (čanak 6. stavak 3.),

 – osnivanju Agencije Vlade Republike Hrvatske za obav­ljanje poslova nadzora proizvodnje za potrebe izvoza, i izvoz NVO-a (članak 3. stavak 2.),

 – kriterijima za određivanje izuma povjerljivima i načinu priznavanja patenata za takve izume (članak 38.).

Članak 41.

Ovlašćuju se ministar obrane i ministar gospodarstva da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donesu naputak za primjenu »offset programa« prilikom sklapanja ugovora o nabavi NVO-a s inozemnim dobavljačem.

Ovlašćuje se ministar obrane da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese pravilnike o:

– posebnim uvjetima za obavljanje poslova razvoja NVO-a (članak 8. stavak 2.),

– općim i posebnim mjerama osiguranja i zaštite proizvod­nje, prometa i remonta NVO-a (članak 23. stavak 2.),

– utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda NVO-a (članak 27.stavak 2.).

Članak 42.

Odredbe ovoga Zakona koje se primjenjuju na proizvođače NVO-a primjenjuju se pod jednakim uvjetima i na pravne osobe koje se bave remontom NVO-a.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti: Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 52/91.), Uredba o proizvodnji naoružanja i vojne opreme te o gospodarskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/91.), Uredba o obvezi ispitivanja naoružanja, streljiva i opreme (»Narodne novine«, br. 56/92.) i Odluka o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer Saniteta Repub­like Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija (»Narodne novine«, br. 6/93.) te odredbe članka 104. - 110. Zakona o industrijskom vlasništvu (»Narodne novine«, br 53/91., 19/92. i 26/93.).

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-02/02-01/02

Zagreb, 19. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskog sabora Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić