Povezani zakoni

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

pročišćeni tekst zakona

NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19

na snazi od 25.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Glava I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 80/13, 39/19)

Radi zaštite života i zdravlja ljudi ovim se Zakonom u cilju suzbijanja zlouporabe droga uređuju:

1. uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge, te uvjeti za izradu, posjedovanje i promet droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga,

2. nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti droge te nad izradom, posjedovanjem i prometom droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga,

3. mjere za suzbijanje zlouporabe droga,

4. sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima droga,

5. sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari.

Članak 1.a (NN 39/19)

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2017/2103 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. u izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom »droge« te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (SL L 305, 21. 11. 2017.).

Članak 2. (NN 39/19)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Droga je tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971. i svaka tvar prirodnog ili umjetnoga podrijetla, uključivši psihotropne tvari uvrštene u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

2. Tvar koja se može uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari jest svaka prirodna ili umjetna tvar koja se može uporabiti u izradi droge i nove psihoaktivne tvari, uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

3. Nova psihoaktivna tvar je tvar u čistom obliku ili pripravku koja nije obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971., ali može predstavljati rizik za zdravlje ili društvo sličan onom koji predstavljaju tvari obuhvaćene tim konvencijama. Pripravak je mješavina koja sadrži najmanje jednu novu psihoaktivnu tvar,

4. Biljka ili dio biljke iz koje se može dobiti droga jest svaka biljka ili dio biljke koji se mogu uporabiti za izradu droge, koja je uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

5. Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

6. Uzgoj biljke za dobivanje droge jest nabavka i posjedovanje sjemena, sjetva, sadnja, uzgoj biljke, uzimanje i posjedovanje dijelova biljke koji služe za dobivanje droge,

7. Izrada jest priprava, prerada, miješanje, pročišćavanje, proizvodnja i svaka druga radnja kojom se dobiva droga,

8. Sredstvo za izradu droge jest oprema, materijal ili tvar koja je namijenjena ili uporabljena za izradu droge,

9. Posjedovanje jest faktična vlast nad drogom, biljkom ili tvari koja se može uporabiti za izradu droge,

10. Promet jest svaki način stavljanja u promet droge, biljke, dijela biljke ili tvari koja se može uporabiti za izradu droge (uvoz, izvoz, provoz, prijevoz, kupnja, prodaja, zamjena, izdavanje na recept, skladištenje i slično),

11. Uporaba jest jednokratno, višekratno, povremeno ili redovito uzimanje ili izlaganje djelovanju droge,

12. Ovisnost jest stanje neodoljive potrebe (psihičke ili fizičke) za uporabom droge,

13. Ovisnik o drogi jest osoba koja se uporabom droge dovela u stanje ovisnosti,

14. Povremeni uzimatelj droge jest osoba koja jednokratno, prigodno ili povremeno uzima droge, kod koje se još nije razvilo stanje ovisnosti,

15. Sustav specifičnih postupaka za prevenciju ovisnosti i skrb o ovisnicima obuhvaća specifične mjere i postupke usmjerene na suzbijanje zlouporabe droga, smanjenje štetnih posljedica i oslobađanje od ovisnosti o drogi te osiguranje stalne stručne pomoći i nadzora ovisnika,

16. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge jest pomoć poduzimanjem mjera socijalne skrbi (psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o drogama),

17. Zlouporaba droge jest uzgoj biljke za dobivanje droge, posjedovanje sredstava za izradu te posjedovanje i promet droge i tvari koja se može uporabiti za izradu droge protivno odredbama ovoga Zakona,

18. Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari obuhvaća otkrivanje novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj, komunikaciju i razmjenu informacija o proizvodnji, prodaji, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari na nacionalnoj razini i s nadležnim tijelima Europske unije, radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja i primjene kontroliranih mjera.

(2) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga iz stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka donosi ministar nadležan za zdravstvo.

9. Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Članak 3. (NN 80/13, 39/19)

(1) Zabranjuje se uzgoj biljke iz koje se može dobiti droga, te izrada, posjedovanje, promet droga, biljki i dijelova biljki iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.

(2) Zabranjuje se posjedovanje sredstava za izradu droge, biljke i dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.

(3) Zabranjuje se uporaba droge osim pod uvjetima koji su propisani ovim Zakonom i drugim propisima iz područja zdravstva i veterinarstva.

(4) Izrada, posjedovanje i promet tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge dopušteni su pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

Članak 4. (NN 39/19)

(1) Zabranjen je svaki oblik promidžbe i oglašavanja droge i nove psihoaktivne tvari, izrade, posjedovanja, uporabe i prometa droga i novih psihoaktivnih tvari te promidžba i oglašavanje označavanjem i prezentiranjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način.

(2) Pod promidžbom u smislu ovoga Zakona smatra se izlaganje koje je dostupno drugim osobama na vidljivim pozicijama i na prodajnim mjestima, isticanje i prikazivanje naziva, znakova i drugih vizualnih karakteristika droge i nove psihoaktivne tvari.

(3) Zabranjeno je svako oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno potiče izradu, posjedovanje, uporabu i promet droga i novih psihoaktivnih tvari.

Članak 5. (NN 39/19)

(1) Godišnje potrebe droga koje se mogu izraditi i staviti u promet utvrđuje, na temelju procjene, ministar nadležan za zdravstvo.

(2) Procjenu godišnjih potreba droga ministar nadležan za zdravstvo donosi na temelju prijava pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za izradu, posjedovanje i promet droga.

(3) Prijave iz stavka 2. ovoga članka podnose se do 31. ožujka tekuće godine.

(4) Podatke o godišnjim potrebama droga ministar nadležnom za zdravstvo dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) i međunarodnim organizacijama kad je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Članak 6.

Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi Nacionalnu strategiju nadzora nad drogama, suzbijanja zlouporabe droga i pomoći ovisnicima o drogama (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) kao osnovu za djelovanje tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova, udruga i vjerskih organizacija te drugih pravnih i fizičkih osoba.

11. Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine

Članak 7. (NN 39/19)

(1) Radi sustavnog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obavljanja drugih poslova u svezi s primjenom ovoga Zakona i provedbe Nacionalne strategije Vlada Republike Hrvatske osniva Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Sastav i djelokrug rada Povjerenstva utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

 

Glava II. UZGOJ BILJAKA, IZRADA, POSJEDOVANJE I PROMET DROGA

1. Uzgoj biljaka iz kojih se može dobiti droga

Članak 8.

Biljka iz koje se može dobiti droga može se uzgajati samo pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

Članak 9.

(1) Mak koji je namijenjen za izradu droge može se uzgajati samo na području koje odredi Vlada Republike Hrvatske.

(2) Uzgoj maka koji je namijenjen za izradu droge mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: uzgojivač) koje imaju odobrenje koje daje ministar nadležan za zdravstvo uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva nakon sklopljenog ugovora o proizvodnji maka s pravnom osobom ovlaš tenom za otkup maka.

(3) Troškove izdavanja odobrenja iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

(4) Uzgojivač je dužan obavijestiti policijsku postaju i županijski ured nadležan za inspekcijske poslove u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija) o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je biljka ili dijelovi biljke iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).

Članak 10. (NN 39/19)

(1) Otkup maka koji je namijenjen za izradu droge mogu obavljati pravne osobe koje imaju odobrenje ministra zdravstva za otkup.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnim osobama koje imaju proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju gotovog lijeka i tvari koja se smatra narkotikom ili psihotropnom tvari prema zakonu kojim se uređuju lijekovi.

(3) Troškove izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 11.

(1) Ugovor o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu droge iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, koji sklapaju uzgojivač i pravna osoba koja ima odobrenje za otkup maka mora sadržavati:

1. podatke o katastarskoj čestici na kojoj će se saditi mak,

2. način na koji ugovorne strane osiguravaju sjeme maka,

3. obvezu uzgojivača na čuvanje nasada maka od neovlaštenog zarezivanja ili ubiranja,

4. obvezu uzgojivača da će u ugovorenom roku predati pravnoj osobi s kojom su sklopili ugovor o proizvodnji sav proizvedeni mak,

5. obvezu pravne osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koja je sklopila ugovor o proizvodnji da u ugovorenom roku preuzme od uzgojivača sav proizvedeni mak.

(2) Ugovori o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu droge sklapaju se na rok od godine dana.

Članak 12.

(1) Pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona o sklopljenim ugovorima o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu droge mora voditi evidenciju koja sadrži podatke o:

– broju sklopljenih ugovora o proizvodnji s podacima o uzgojivaču,

– površini zemljišta na kojem se proizvodi mak,

– masi procijenjenog i proizvedenog maka.

(2) Pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona duž na je voditi skladišne i druge evidencije o masi preuzetoga, prerađenoga, uništenog ili na bilo koji drugi način korištenog maka.

(3) Pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona dužna je tijekom vegetacije kod uzgojivača obavljati nadzor nad proizvodnjom, ispunjavanjem ugovornih obveza te procjenom očekivanog priroda maka.

Članak 13. (NN 39/19)

(1) Dozvoljena je proizvodnja industrijske konoplje iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(3) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku, a u Evidenciju se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj (MBS) pravne osobe,

– naziv i broj katastarske općine / katastarske čestice na kojoj se obavlja uzgoj,

– površine pod kulturom (ha),

– naziv sorte koja se uzgaja.

(4) Proizvođač industrijske konoplje upisan u Evidenciju dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji.

(5) Podatke iz Evidencije ministarstvo nadležno za poljoprivredu po izvršenom upisu dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(6) Konoplja se može uzgajati i proizvoditi u medicinske svrhe.

(7) Odobrenje za uzgoj konoplje iz stavka 6. ovoga članka daje ministarstvo nadležno za zdravstvo na temelju podnesenog zahtjeva pravne osobe koja ima proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima.

(8) Odobrenje iz stavka 7. ovoga članka ministarstvo nadležno za zdravstvo dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(9) Odobrenje za proizvodnju konoplje iz stavka 6. ovoga članka daje Agencija za lijekove i medicinske proizvode na temelju zahtjeva pravne osobe koja ima proizvodnu dozvolu za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima.

(10) Odobrenje iz stavaka 7. i 9. ovoga članka daje se odnosno uskraćuje rješenjem u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(11) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(12) Način i mjerila za davanje odobrenja iz stavaka 7. i 9. ovoga članka, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu i ministra nadležnog za unutarnje poslove, pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

3. Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

Članak 14.

(1) Uzgojivač maka koji nije namijenjen za izradu droge dužan je uzgoj maka najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve prijaviti poljoprivrednoj inspekciji.

(2) Obrazac i sadržaj prijave iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom određuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(3) Uzgojivač maka koji nije namijenjen za izradu droge dužan je obavijestiti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je biljka ili dijelovi biljke iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).

(4) Uzgojivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za izradu droge uništiti odmah po ubiranju biljke.

(5) Poljoprivredna inspekcija o obavljenom nadzoru uzgoja biljaka iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje podnosi izvješće ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

3. Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

2. Izrada droge

Članak 15. (NN 39/19)

(1) Drogu mogu izrađivati samo pravne osobe koje za obavljanje te djelatnosti udovoljavaju uvjetima propisanim za pravne osobe koje proizvode lijekove i imaju odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno veterinarsko-medicinske proizvode i koje imaju odobrenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu, u skladu s posebnim propisima.

(2) Ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, na izradu droga primjenjuju se propisi o proizvodnji lijekova.

Članak 16.

(1) Ustanove koje se bave znanstvenoistraživačkom djelatnošću mogu u znanstvene svrhe uzgajati biljke iz kojih se može dobiti droga i izrađivati drogu ako za to imaju odobrenje ministra zdravstva.

(2) Ministar nadležan za znanost uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo propisuje uvjete pod kojima se može obavljati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka.

3. Posjedovanje droge

Članak 17. (NN 39/19)

(1) Posjedovanje uzoraka droge u količini nužnoj za svrhe obavljanja nastave i stručne izobrazbe, analize i dresure životinja za otkrivanje droge, ministar nadležan za zdravstvo može dozvoliti pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju tu djelatnost, pod uvjetima određenim provedbenim propisom koji donosi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

(2) Službena osoba policije može pod uvjetima propisanim posebnim zakonom radi otkrivanja kaznenog djela i počinitelja posjedovati drogu za svrhe simuliranog otkupa i nadzirane isporuke.

(3) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti može posjedovati drogu i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona.

(4) Znanstvena organizacija koja u sklopu svoje djelatnosti obavlja toksikološko-analitičku djelatnost može posjedovati drogu i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona uz prethodnu dozvolu ministarstva nadležnog za zdravstvo i prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(5) Protiv odluke o zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 18. (NN 39/19)

(1) Osim u slučajevima iz članka 17. ovoga Zakona, drogu mogu posjedovati:

a) zdravstvene ustanove u svrhu obavljanja svoje djelatnosti,

b) veterinarske ustanove u svrhu obavljanja svoje djelatnosti,

c) doktori medicine i doktori dentalne medicine kao sastojak lijeka u količini nužnoj za pružanje neposredne medicinske pomoći,

d) punoljetni bolesnici te roditelji, odnosno skrbnici maloljetnih bolesnika, kao sastojak lijeka u količini koju odredi liječnik,

e) doktori veterinarske medicine kao sastojak veterinarskog lijeka radi pružanja neposredne veterinarske pomoći,

f) zapovjednici brodova i zrakoplova kao sastojak lijeka u količini nužno potrebnoj za brodsku ljekarnu ili ljekarnu zrakoplova,

g) djelatnici koji provode programe prevencije, liječenja, odvikavanja i smanjenja štete te znanstvenoistraživačke projekte radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja.

(2) Ministar nadležan za zdravstvo propisuje uvjete pod kojima osobe iz stavka 1. točaka a), c), f) i g) ovoga članka mogu posjedovati drogu, a ministar nadležan za poljoprivredu uvjete pod kojima osobe iz stavka 1. točke b) i e) ovoga članka mogu posjedovati drogu.

3. Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

Članak 19.

Roditelji, posvojitelji, skrbnici, nastavnici, odgojitelji, zdravstveni djelatnici, djelatnici u socijalnoj skrbi, poslodavci i športski djelatnici dužni su i odgovorni u okviru skrbi za djecu i mladež poduzeti mjere potrebne za suzbijanje zlouporabe droge kod djece i mladeži sukladno općem i posebnim programima iz članka 42. ovoga Zakona.

4. Promet droga

Članak 20. (NN 39/19)

(1) Promet droge na veliko mogu obavljati pravne osobe koje obavljaju promet lijekova na veliko.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati dozvolu izdanu od Agencije za lijekove i medicinske proizvode za promet na veliko lijekovima koji sadrže droge.

(3) Pravne osobe koje obavljaju promet na veliko veterinarsko-medicinskim proizvodima koji sadrže droge moraju imati dozvolu ministra nadležnog za poljoprivredu.

(4) Promet droge na malo obavljaju ljekarne.

(5) Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, na promet droga primjenjuju se propisi o prometu lijekova.

(6) Pravilnik o prometu droga, lijekova koji sadrže drogu te dijelova biljki iz kojih se izrađuje droga donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 21.

Droge koje služe u znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe (članak 16. i 17.) izdaju se na temelju odobrenja ministra zdravstva.

Članak 22. (NN 39/19)

Dozvolu za uvoz i izvoz droge, lijeka ili veterinarsko-medicinskog proizvoda koji sadrži drogu te dijelova biljke iz kojih se izrađuje droga izdaje na zahtjev osobe iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ministarstvo nadležno za zdravstvo ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.

Članak 23. (NN 39/19)

(1) Provoz droge te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga dopušten je ako je za pošiljku izdana:

a) izvozna dozvola države iz koje se droga izvozi,

b) uvozna dozvola države u koju se droga uvozi

.

(2) Prijevoznik je dužan paziti da tijekom provoza priroda droge, originalna pakovina te pečati ne budu izmijenjeni niti izloženi utjecajima koji mogu izmijeniti prirodu droge.

Članak 24. (NN 39/19)

(1) Osobe koje prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu samo na temelju medicinske dokumentacije i u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 5 dana.

(2) Osobe koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti kod prijelaza državne granice iznimno smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu na temelju medicinske dokumentacije u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 15 dana.

(3) Naziv i količinu lijeka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, uz predočenje medicinske dokumentacije, osoba je dužna prijaviti carini prilikom prijelaza granice Europske unije.

Članak 24.a (NN 39/19)

(1) Iznimno od članka 24. ovoga Zakona, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora kao i državljani Šengenskog prostora kada putuju u Republiku Hrvatsku smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama).

(2) Sadržaj i izgled obrasca iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za zdravstvo.

(3) Središnje koordinativno tijelo nadležno za osiguranje provedbe odredbe stavka 1. ovoga članka jest ministarstvo nadležno za zdravstvo.

6. Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca potvrde za nošenje lijeka koji sadrži drogu ili psihotropne tvari u svrhu liječenja u države Schengenskog prostora

Članak 25.

Ne smatra se uvozom, izvozom, prijevozom ili provozom, prijenos lijeka koji sadrži drogu, a namijenjen je pružanju hitne medicinske pomoći na brodu ili zrakoplovu u međunarodnom i unutarnjem prometu u količinama nužnim za tu svrhu, pod uvjetom da uz isprave o upisu prijevoznoga sredstva postoji odobrenje o posjedovanju određene vrste i količine lijeka, izdano od nadležnoga tijela države upisa.

 

Članak 25.a

(1) U svrhu slanja uzoraka droge i razmjene podataka o analiziranim uzorcima između Republike Hrvatske i drugih država osniva se Nacionalna kontaktna točka za prijenos i analizu uzoraka droga, sa sjedištem u ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(2) Za razmjenu uzoraka droga iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.

(3) Nacionalna kontaktna točka iz stavka 1. ovoga članka obvezna je dva puta godišnje dostaviti izvješće ministarstvu nadležnom za zdravstvo o obavljenim razmjenama uzoraka droge.

(4) Način rada Nacionalne kontaktne točke iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar unutarnjih poslova.

2. Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu uzoraka droga

Članak 26. (NN 39/19)

(1) Carinska uprava dužna je na dozvoli za uvoz i izvoz droge, lijeka koji sadrži drogu, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga označiti datum i mjesto carinjenja te ime osobe koja je obavila carinjenje.

(2) Primjerak dozvole iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava dužna je dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo u roku od osam dana.

(3) Ako se obavlja provoz droge, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga ili lijeka, Carinska uprava dužna je:

a) za svaku pošiljku utvrditi vrstu i količinu droge, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga ili lijeka koji sadrži drogu,

b) odmah o pošiljci izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(4) Ako se obavlja provoz droge, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga ili lijeka, carinski deklarant dužan je na carinskoj ispravi označiti iz koje države pošiljka dolazi i u koju je državu upućena.

Članak 27.

(1) Na droge i lijekove koji sadrže droge, koji se uvoze u slobodne carinske zone ili carinska skladišta, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na uvoz droge.

(2) Fizičke osobe, odgovorne osobe u pravnim osobama, zaposlenici pošta i druge osobe koje sudjeluju u prijenosu i dostavi stvari, agenti, špediteri, transportni i skladišni djelatnici i sve druge osobe koje sudjeluju u prijevozu osoba i stvari dužni su u slučaju sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovoga Zakona, odmah obavijestiti policijsku postaju.

(3) Posada broda i zrakoplova, odnosno putnici na brodu i u zrakoplovu dužni su u slučaju pronalaska droge, biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti droga ili sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovoga Zakona odmah obavijestiti zapovjednika broda, odnosno kapetana zrakoplova koji će po primitku obavijesti obavijestiti policijsku postaju.

 

Glava III. IZRADA, POSJEDOVANJE I PROMET TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGE

Članak 28.-33. (NN 80/13)

Prestali važiti,   vidi: Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge.

 

Glava IV. SUSTAV ZA PREVENCIJU OVISNOSTI I POMOĆ OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU DROGE

1. Liječenje i skrb o ovisniku i povremenom uzimatelju droge

Članak 34.

(1) Liječenje ovisnika i povremenih uzimatelja droge provode zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici sukladno propisima iz područja zdravstva.

(2) Mjere prevencije ovisnosti i specifične postupke za oslobađanje od ovisnosti, mjere i postupke skrbi o ovisnicima i povremenim uzimateljima droga provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba.

Članak 35.

Brisan.

Članak 36.

Brisan.

2. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge

Članak 37.

(1)  Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge pružaju ustanove socijalne skrbi.

(2) Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge mogu pružati i vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe te fizičke osobe.

(3) Pomoć iz stavka 1. i 2. ovoga članka pruža se sukladno propisima u socijalnoj skrbi, prema programu koji donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost Povjerenstva.

Članak 38.

(1) U provedbi pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju droge savjetodavnim radom sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

(2) Centar za socijalnu skrb obavlja savjetodavni rad s ovisnikom i povremenim uzimateljem droge u suradnji sa županijskim, odnosno gradskim centrom.

(3) Posebne mjere pomoći ovisniku o drogi (terapijske zajednice i slično) provode se sukladno programu iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 39.

Centar za socijalnu skrb, druge ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice i udruge te druge pravne i fizičke osobe u pružanju pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju droge surađuju sa Zavodom i županijskim, odnosno gradskim zavodima za javno zdravstvo, te Zavodom za socijalnu skrb.

Članak 40.

Sredstva za provođenje mjera pružanja pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju droge osiguravaju se u državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih izvora.

 

Glava V. MJERE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Članak 41.

Mjere za suzbijanje zlouporabe droga jesu:

- sustavno ispitivanje, otkrivanje i praćenje svih pojavnosti zlouporabe droga,

- kontinuirana provedba organiziranih preventivnih odgojno-obrazovnih programa kroz obitelj, školu, zdravstvene ustanove, udruge, vjerske zajednice i javne medije (primarna prevencija),

- rano otkrivanje i praćenje povremenih uzimatelja droga (sekundarna prevencija),

- rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika (sekundarna prevencija),

- provedba programa smanjenja ponude i potražnje droga te

- druge mjere sukladno Nacionalnoj strategiji te općem i posebnim programima mjera za suzbijanje zlouporabe droga.

Članak 42. (NN 39/19)

(1) Opći program za suzbijanje zlouporabe droga donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo uz prethodno mišljenje Povjerenstva.

(2) Posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo donosi Povjerenstvo.

(3) Poseban program mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama te povremenim uzimateljima droga na temelju prethodno pribavljenoga mišljenja Zavoda donosi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(4) O izvršenju programa provoditelji programa podnose godišnje izvješće Zavodu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Objedinjeno izvješće iz stavka 4. ovoga članka Zavod dostavlja putem ministarstva nadležnog za zdravstvo Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru godišnje izvješće o provedbi Nacionalne strategije iz članka 6. ovoga Zakona.

Članak 43.

(1) U cilju suzbijanja neovlaštene uporabe i prometa droge, tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prosvjetne i odgojne ustanove, ustanove u kulturi, udruge kao i odgovorne osobe u tim tijelima, ustanovama i udrugama o svakoj okolnosti važnoj za primjenu ovoga Zakona, koju saznaju u obavljanju svoje djelatnosti, odmah po saznanju dužne su izvijestiti policijsku postaju.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pravne osobe, odgovorne osobe u pravnim osobama i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili priređuju kulturno-zabavne priredbe, sportske priredbe, predstave ili obavljaju turističku ili sličnu djelatnost.

Članak 44.

Zabranjeno je osim za svrhe propisanog liječenja, stavljanjem u hranu, piće ili na drugi način izlagati drugoga djelovanju droge.

Članak 45.

Zabranjeno je odlaganje ili ostavljanje uporabljenih igala i šprica na mjestima koja nisu posebno određena za te svrhe u skladu sa propisima koji važe za postupanje s opasnim otpadom.

 

Glava VI. EVIDENCIJE

Članak 46.

(1) Evidenciju o uzgoju biljaka iz kojih se može dobiti droga, izradi, vrsti i količini, držanju, prodaji, preradi, predaji ili stavljanju u promet ili bilo kojem raspolaganju s drogom dužna je voditi pravna i fizička osoba koja obavlja tu djelatnost na temelju ovoga Zakona.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na uzgojivače maka koji nije namijenjen za izradu droge iz članka 14. ovoga Zakona.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se ministarstvu nadležnom za zdravstvo najmanje jedanput godišnje.

(4) Oblik i sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka te rokove i način dostave podataka propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 47. (NN 80/13)

Prestao važiti 01.07.2013.

Članak 48. (NN 39/19)

(1) Evidenciju o ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć, sukladno ovome Zakonu, vodi tijelo, ustanove za detoksikaciju i druga ustanova, vjerska zajednica, udruga te druga pravna i fizička osoba koja obavlja postupak skrbi ili pružanja pomoći.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su kao tajnu čuvati podatke o osobi ovisnika i povremenog uzimatelja droga, njegovu osobnom i obiteljskom životu, sadržaju mjera i okolnostima pružanja pomoći. Tajni podaci mogu se otkriti samo kad je to propisano zakonom i samo u mjeri nužnoj za postizanje cilja zbog kojega je opravdano otkrivanje tajne. Ti se podaci ne mogu koristiti u druge svrhe.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se jednom mjesečno Zavodu, koji najmanje dva puta godišnje izvješćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(4) Obveza čuvanja tajne vrijedi za sve osobe koje saznaju podatke iz stavka 1. ovoga članka i osobe koje se tim podacima služe za izradu izvješća, znanstvenih i stručnih istraživanja, izvješćivanja ili u drugu svrhu.

(5) Oblik i sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 49. (NN 39/19)

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju o prijavama kaznenih djela i prekršaja u svezi s drogama i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje Zavod.

(2) Ministarstvo nadležno za pravosuđe vodi evidenciju o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela i prekršaje u svezi s drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija prema tim počiniteljima i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje Zavod.

(3) Ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo nadležno za financija vode evidenciju o oduzetim količinama droge, novčanim sredstvima i drugoj imovini iz nedopuštenog prometa droga i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo Zavod.

(4) Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodi evidenciju o korisnicima socijalne skrbi, ovisnicima i povremenim uzimateljima droga i o tome najmanje jedanput godišnje izvješćuje Ured i Zavod.

 

Glava VII. OVLASTI U PROVOĐENJU NADZORA NAD PRIMJENOM ZAKONA

Članak 50. (NN 39/19)

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, inspektori ministarstva nadležnog za zdravstvo, sanitarni, poljoprivredni i veterinarski inspektori Državnog inspektorata.

(3) Ako prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor iz stavka 2. ovoga članka posumnja da sastav proizvoda ne odgovara sastavu navedenom na obavijesti o proizvodu, odnosno da proizvod sadrži droge ili nove psihoaktivne tvari, ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje navedenog proizvoda u promet dok se analizom ne utvrdi da je proizvod ispravan.

(4) Do dobivanja rezultata analize inspektor iz stavka 2. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će proizvode, zapečatiti ih i sastaviti zapisnik o oduzimanju i pečaćenju, s točno naznačenim oduzetim proizvodima po vrsti i količini.

(5) Ako se analizom utvrdi da sastav proizvoda ne odgovara sastavu navedenom na obavijesti o proizvodu, odnosno da proizvod sadrži droge ili nove psihoaktivne tvari, inspektor iz stavka 2. ovoga članka obvezan je bez odgode nadležnoj policijskoj upravi dostaviti podatke o utvrđenom činjeničnom stanju i rezultatu analize.

(6) Troškove transporta, skladištenja, čuvanja i uništenja snosi pravna ili fizička osoba od koje je oduzet proizvod koji sadržava drogu ili novu psihoaktivnu tvar.

Članak 50.a (NN 39/19)

(1) U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari ministar nadležan za zdravstvo ovlašten je bez odgađanja donijeti naredbu o zabrani uporabe nove psihoaktivne tvari.

(2) Naredba iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi do uvrštavanja nove psihoaktivne tvari na Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, a najdulje 12 mjeseci.

Članak 50.b (NN 39/19)

Obavijest i podatke o dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari, njihovoj proizvodnji, prodaji, uporabi i povezanim zdravstvenim rizicima, tijela, ustanove i druge pravne osobe koje su uključene u Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari obvezne su dostavljati Zavodu sukladno protokolu kojim se uređuje funkcioniranje Sustava, a koji na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo donosi Vlada Republike Hrvatske.

 

Glava VIII. POSTUPAK S ODUZETIM DROGAMA, DIJELOVIMA BILJKI I TVARIMA KOJE SE MOGU UPORABITI U IZRADI DROGE

Članak 51. (NN 39/19)

(1) Droga, biljka i dijelovi biljke, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu, oduzeti na temelju odredbi ovoga Zakona ili drugog propisa, uništit će se po pravomoćnosti presude ili rješenja ili po isteku roka od jedne godine od dana podnošenja kaznene prijave ili posebnog izvješća nadležnom državnom odvjetništvu ili podnošenja optužnog prijedloga ili izdavanja prekršajnog naloga.

(2) Droga, biljka i dijelovi biljke, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu čije bi čuvanje bilo opasno ili povezano s nerazmjernim teškoćama mogu se uništiti temeljem odluke nadležnog državnog odvjetništva ili suda.

Članak 51.a (NN 39/19)

(1) Uništenje droge, biljke i dijelova biljke, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu obavlja se pred Povjerenstvom.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za obitelj, ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik Zavoda te Hrvatskog novinarskog društva.

(3) Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka i njihove zamjenike imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka godišnje izvješće o svome radu podnosi Vladi Republike Hrvatske.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka podnosi Vladi Republike Hrvatske tromjesečno izvješće o svome radu.

Članak 52. (NN 80/13, 39/19)

Financijska sredstva za uništenje droge, biljke i dijelova biljaka, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu osiguravaju se u državnom proračunu.

 

Glava IX. MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 53.

(1) Ministar vanjskih poslova u suradnji s nadležnim ministrima skrbi o izvršavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području primjene ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo unutarnjih poslova neposredno surađuje s inozemnim tijelima, ustanovama i organizacijama u otkrivanju, sprječavanju kaznenih djela zlouporabe droga i drugih kaznenih djela u području primjene ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo financija neposredno surađuje s inozemnim tijelima u sprječavanju i suzbijanju nezakonitoga prometa droga i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i prikrivanja protuzakonito dobivenoga novca ili druge koristi.

 

Glava X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 54. (NN 80/13, 39/19)

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako posjeduje drogu, biljku, dijelove biljke iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge ili nove psihoaktivne tvari protivno odredbama ovoga Zakona (članak 3. stavak 1.),

2. ako promiče izradu, posjedovanje, uporabu ili promet drogom ili novom psihoaktivnom tvari te ako promiče i oglašava drogu i novu psihoaktivnu tvar označavanjem i prezentiranjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način (članak 4. stavak 1.),

3. ako obavlja oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno potiče izradu, posjedovanje, uporabu ili promet droga ili novih psihoaktivnih tvari (članak 4. stavak 3.),

4. ako uzgaja mak koji je namijenjen za izradu droge izvan područja koje je odredila Vlada Republike Hrvatske (članak 9. stavak 1.),

5. ako uzgaja mak namijenjen za izradu droge bez odobrenja ili ako obavlja tu djelatnost prije sklopljenog ugovora s pravnom osobom ovlaštenom za otkup maka (članak 9. stavak 2.),

6. ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak koji je namijenjen za izradu droge ili dio te biljke uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu droga (članak 9. stavak 4.),

7. ako otkupi mak koji je namijenjen za izradu droge bez odobrenja ministra nadležnog za zdravstvo za otkup (članak 10. stavak 1.),

8. ako ne osigura čuvanje nasada maka od neovlaštenog zarezivanja ili ubiranja (članak 11. stavak 1. točka 3.),

9. ako u ugovorenom roku ne preda pravnoj osobi s kojom je sklopila ugovor o proizvodnji sav proizvedeni mak (članak 11. stavak 1. točka 4.),

10. ako u ugovorenom roku ne preuzme sav proizvedeni mak (članak 11. stavak 1. točka 5.),

11. ako ne vodi evidenciju o sklopljenim ugovorima o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu droge (članak 12. stavak 1.),

12. ako ne vodi skladišne i druge evidencije o masi preuzetog, prerađenog, uništenog ili na bilo koji drugi način korištenog maka (članak 12. stavak 2.),

13. ako tijekom vegetacije kod uzgajivača ne obavlja nadzor nad proizvodnjom, ispunjavanjem ugovorenih obveza te procjenom očekivanog priroda maka (članak 12. stavak 3.),

14. ako mak koji nije namijenjen za izradu droge najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve ne prijavi poljoprivrednoj inspekciji (članak 14. stavak 1.),

15. ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak ili dio maka uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu droga (članak 14. stavak 3.),

16. ako preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za izradu droge ne uništi odmah po ubiranju biljke (članak 14. stavak 4.),

17. ako izrađuje drogu bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ministra nadležnog za poljoprivredu za obavljanje te djelatnosti ili ako istu djelatnost obavlja, a da ne ispunjava uvjete koji su propisani za pravne osobe koje proizvode lijekove (članak 15. stavci 1. i 2.),

18. ako u znanstvene svrhe uzgaja biljke iz kojih se može dobiti droga ili izrađuje drogu bez odobrenja ministra zdravstva, ili ako istu djelatnost obavlja, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 16. stavci 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 90 dana.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točaka 1. do 6., točaka 8. do 10. te točaka 14. do 18. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 90 dana.

Članak 55.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako posjeduje uzorke droga u svrhu obavljanja nastave i stručne izobrazbe, analize ili dresure životinja za otkrivanje droga bez dozvole ministra zdravstva ili ako s tim uzorcima ne postupa na propisani način (članak 17. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi ili fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 56. (NN 39/19)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena, odnosno veterinarska ustanova ako posjeduje drogu, a da ne ispunjava propisane uvjete o posjedovanju droge (članak 18. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zdravstvenoj, odnosno veterinarskoj ustanovi te osobe iz članka 18. stavka 1. točke c) do g) ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 57.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako obavlja promet droga na veliko, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 20. stavak 1. i 3.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja promet droga na malo, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 20. stavak 2. i 3.),

2. ako droge koje služe u znanstvenoistraživačke, nastavne svrhe i svrhe analize (članak 16. i 17.) izda bez odobrenja ministra zdravstva (članak 21.).

(3) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 58. (NN 39/19)

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja uvoz ili izvoz droge, lijeka ili veterinarsko-medicinskog proizvoda koji sadrži drogu ili dijelova biljaka iz kojih se izrađuje droga bez dozvole ministarstva nadležnog za zdravstvo (članak 22.),

2. ako uvozi droge i lijekove koji sadrže droge u slobodne carinske zone ili carinska skladišta bez dozvole ministarstva nadležnog za zdravstvo (članak 27. stavak 1.),

3. ako provoz droga te dijelova biljaka iz kojih se može dobiti droga obavlja, a da za pošiljku nije izdana propisana dozvola iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ili ako tijekom provoza dođe do izmjene prirode droge, originalne pakovine te pečata ili ako je tijekom provoza pošiljka izložena utjecajima koji mogu izmijeniti prirodu droge (članak 23. stavak 2.),

4. ako obavlja prijenos lijekova koji sadrže droge, a namijenjeni su pružanju hitne medicinske pomoći na brodu ili zrakoplovu u međunarodnom i unutarnjem prometu u količinama nužnim za tu svrhu, a da uz isprave o upisu prijevoznog sredstva ne postoji odobrenje o posjedovanju određene vrste i količine lijeka izdano od nadležnog tijela države upisa ili ako obavlja takav prijenos izvan okvira postojećeg odobrenja (članak 25.),

5. ako uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u Evidenciju koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 2.),

6. ako ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ne dostavi promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 59. (NN 39/19)

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako pri prijelazu državne granice lijekove koji sadrže drogu posjeduje bez medicinske dokumentacije ili u količini većoj od nužno potrebne za osobnu uporabu u trajanju do najviše 5 dana (članak 24. stavak 1.),

2. ako pri prijelazu državne granice posjeduje lijek koji sadrži drogu, a na supstitucijskoj je terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, a lijek posjeduje bez medicinske dokumentacije ili u količini većoj od nužno potrebne za osobnu uporabu u trajanju do najviše 15 dana (članak 24. stavak 2.),

3. ako naziv i količinu lijeka iz članka 24. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ne prijavi carini prilikom prijelaza granice Europske unije (članak 24. stavak 3.),

4. ako prilikom putovanja u države Šengenskoga prostora posjeduje lijek koji sadrži drogu u količini većoj od nužne za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana ili bez potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (članak 24.a),

5. ako odloži ili ostavi uporabljene igle i šprice izvan mjesta koja su posebno određena za te svrhe u skladu sa propisima koji vrijede za postupanje s opasnim otpadom (članak 45.),

6. ako uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u Evidenciju koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 2.),

7. ako ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ne dostavi promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 4.).

Članak 60.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako stavljanjem u hranu, piće ili na drugi način drugoga izlaže djelovanju droge, osim za svrhe propisanog liječenja (članak 44.).

Članak 61. (NN 39/19)

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj službena ili odgovorna osoba u carinarnici:

1. ako na dozvoli za uvoz i izvoz droge, lijeka koji sadrži drogu te dijelova biljaka iz kojih se može dobiti droga iz članka 22. ovoga Zakona ne označi datum i mjesto carinjenja te ime osobe koja je obavila carinjenje (članak 26. stavak 1.),

2. ako na dozvoli za uvoz droga i lijekova koji sadrže droge u slobodne carinske zone ili carinska skladišta ne označi datum i mjesto carinjenja (članak 27. stavak 1.),

3. ako primjerak dozvole ne dostavi ministarstvu nadležnom za zdravstvo u roku od osam dana (članak 26. stavak 2. i članak 27. stavak 1.),

4. ako pri obavljanju provoza droga ili dijelova biljaka ili lijekova iz članka 22. ovoga Zakona za svaku pošiljku ne utvrdi vrstu i količinu droga, dijelova biljki ili lijekova koji sadrže droge, ili ako na carinskoj ispravi ne označi iz koje zemlje pošiljka dolazi i u koju je zemlju upućena ili ako o pošiljci odmah ne izvijesti Ministarstvo unutarnjih poslova (članak 26. stavak 3.).

Članak 62.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pri sudjelovanju u prijevozu osoba i stvari u slučaju sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovoga Zakona odmah ne obavijesti policijsku postaju (članak 27. stavak 2.).

Članak 63. (NN 80/13)

Prestao važiti 01.07.2013.

Članak 64. (NN 39/19)

(1) Droga, biljke i dijelovi biljke i tvari koje se uporabljuju za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva za izradu droge iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu oduzet će se.

(2) Za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke, prema počinitelju koji je prekršaj počinio obavljajući djelatnost, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi u istom trajanju ako je prekršaj počinjen u obavljanju te djelatnosti.

(3) Za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke, ako je pravna osoba počinila prekršaj u obavljanju te djelatnosti.

(4) Ako je počinitelj prekršaja ovisnik o drogi, za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 90 dana izreći zaštitna mjera obveznog liječenja u zdravstvenoj ustanovi koja za provedbu te zaštitne mjere ima odobrenje ministarstva nadležnog za zdravstvo ili zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti u ustanovi socijalne skrbi, udruzi, odnosno drugoj pravnoj osobi koja za provedbu te zaštitne mjere ima odobrenje ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

(5) Ako je počinitelj prekršaja povremeni uzimatelj droge, za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 90 dana izreći zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana u ustanovama i drugim pravnim osobama iz stavka 4. ovoga članka, u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 3. i 4. ovoga članka, za prekršaj iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona počinjen prvi put, ovisniku o drogi ili povremenom uzimatelju droge zaštitna mjera može se izreći samostalno bez izricanja novčane kazne ili kazne zatvora do 90 dana.

(7) Počinitelj prekršaja koji ne postupa u skladu s izrečenom zaštitnom mjerom iz stavaka 2. do 5. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje deset dana.

 

Glava XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona osnovati Ured i Zavod te imenovati privremenog ravnatelja Zavoda koji će do dana imenovanja ravnatelja Zavoda imati ovlasti iz članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama.

(2) U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će odrediti područje na kojem se može uzgajati mak koji je namijenjen za izradu droge.

(3) U slučajevima kada ovaj Zakon ovlašćuje nadležnog ministra za donošenje propisa za provedbu ovoga Zakona, nadležni će ministar donijeti te propise u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Popis iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona ministar zdravstva će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) U popis iz stavka 4. ovoga članka moraju biti uvrštene sve droge, psihotropne tvari i biljke iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga sukladno međunarodnim ugovorima, a popis se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(6) Brisan.

Članak 66.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uređenu ovim Zakonom dužne su obavljanje te djelatnosti uskladiti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o proizvodnji i prometu droga (»Narodne novine«, br. 53/91.).

Članak 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 163/03

Članak 13.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzima poslove, prostor, opremu, zaposlenike, te prava i obveze Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti u roku i na način utvrđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 14.

Županijski, odnosno gradski centri osnovani do dana stupanja na snagu Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01.), a na temelju Nacionalne strategije nadzora nad drogama, suzbijanja zlouporabe droga i pomoći ovisnicima i drogama, danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju sastavni dio zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba na čijem su području osnovani.

 Članak 15.

U osiguravanju sredstava za rad centara iz članka 14. ovoga Zakona obvezne su sudjelovati županije i Grad Zagreb sredstvima iz svojih proračuna namijenjenih za provedbu programa mjera za suzbijanje i prevenciju zlouporabe droga i prevenciju ovisnosti na svom području.

 Članak 16.  

(1) Opći program za suzbijanje zlouporabe droga Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga Povjerenstvo će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 Prijelazne odredbe iz Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge NN 80/13

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. odredbe članaka 28. do 33., te članaka 47. i 63. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09. i 84/11.);

2. odredbe članaka 1., 3., 52. i 54. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09. i 84/11.), u dijelu koji se odnosi na tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, odnosno prekursora za droge.

 

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 39/19

Članak 33.

(1) Pravilnik iz članka 13. stavka 12. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu i ministra nadležnog za unutarnje poslove, donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 20. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravstvo donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.) te tvari zabranjene u sportu oduzeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, uništit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 1. podstavaka 1. i 2. te članaka 2. do 7. Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 18/12. i 57/16.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić