Povezani zakoni

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge

NN 80/13

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, zadaće nadležnoga tijela i postupci za provedbu:

Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (SL L 47, 18.2.2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 273/2004,

Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. koja utvrđuje pravila nadziranja trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 22, 26.1.2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 111/2005 i

Uredbe Komisije (EZ) br. 1277/2005 od 27. srpnja 2005. kojom se utvrđuju provedbena pravila za Uredbu (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i za Uredbu Vijeća (EZ) br. 111/2005 kojom se utvrđuju pravila za nadziranje trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (SL L 202, 3. 8. 2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1277/2005.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 273/2004, Uredbi (EZ) br. 111/2005 i Uredbi (EZ) br. 1277/2005.

 

II. NADLEŽNO TIJELO

Nadležno tijelo

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 273/2004, Uredbe (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 1277/2005 te ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona.

(3) Pri provedbi Uredbe (EZ) br. 273/2004, Uredbe (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 1277/2005 Ministarstvo surađuje s Ministarstvom financija – Carinskom upravom, Ministarstvom unutarnjih poslova i gospodarskim subjektima ovlaštenima za promet prekursorima za droge (u daljnjem tekstu: prekursori).

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EZ) br. 273/2004, Uredbe (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 1277/2005 te ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1) zaprima zahtjeve za izdavanje dozvole, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 273/2004;

2) donosi odluku o izdavanju dozvole sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 1277/2005, u roku od 60 radnih dana od primitka zahtjeva koji je u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

3) odbija izdati dozvolu iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 273/2004 ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1277/2005;

4) dostavlja prethodnu obavijest o izvozu tvari s popisa prekursora sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 111/2005, navedenim nadležnim tijelima zemlje odredišta;

5) zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja za izvoz/uvoz tvari s popisa prekursora sukladno Uredbi (EZ) br. 273/2004, Uredbi (EZ) br. 111/2005 i Uredbi (EZ) br. 1277/2005;

6) izdaje odobrenje za izvoz i uvoz tvari s popisa prekursora sukladno Uredbi (EZ) br. 273/2004, Uredbi (EZ) br. 111/2005 i Uredbi (EZ) br. 1277/2005;

7) uskraćuje izdavanje odobrenja za izvoz/uvoz tvari s popisa prekursora u slučajevima propisanim u člancima 15., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 111/2005;

8) osigurava kontinuiranu provedbu Uredbe (EZ) br. 273/2004, Uredbe (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 1277/2005;

9) provodi kontrolu i nadzor nad prometom prekursora, uključujući i preglede kojima se ispituje prikladnost poslovnih prostorija;

10) osigurava kontinuiranu suradnju i dostavu svih relevantnih informacija vezano za izvoz/uvoz i posredničke aktivnosti u prometu prekursora od strane gospodarskih subjekata;

11) jednom godišnje dostavlja Europskoj komisiji sve relevantne informacije o provedbi mjera za nadziranje prometa prekursora koje su utvrđene Uredbom (EZ) br. 273/2004, Uredbom (EZ) br. 111/2005 i Uredbom (EZ) br. 1277/2005;

12) osigurava razmjenu informacija o prometu prekursora s ostalim državama članicama Europske unije;

13) u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 1277/2005 kvartalno dostavlja Europskoj komisiji informacije o slučajevima kada je promet prekursorima bio obustavljen ili su navedeni prekursori bili zadržani.

Izdavanje dozvola i registracija subjekata

Članak 5.

Ministarstvo je nadležno tijelo za izdavanje dozvole, posebne dozvole, registracije i posebne registracije u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004, Uredbom (EZ) br. 111/2005 i Uredbom (EZ) br. 1277/2005.

Članak 6.

Za izdavanje posebne dozvole iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 273/2004 ne primjenjuju se članci 5. do 11. Uredbe (EZ) br. 1277/2005, kao ni članci 3. Uredbe (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 1277/2005.

Članak 7.

Pravne ili fizičke osobe kojima su od strane Ministarstva izdane dozvole, posebne dozvole, registracije i posebne registracije obvezne su u roku od deset radnih dana nakon nastanka promjene obavijestiti Ministarstvo o izmjeni sljedećih podataka:

1) naziv i adresu pravne ili fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, posebna dozvola, registracija ili posebna registracija,

2) ime odgovorne osobe,

3) dodane tvari s popisa,

4) adresu poslovnog prostora,

5) početak obavljanja nove djelatnosti.

Članak 8.

Dozvola, posebna dozvola, registracija i posebna registracija neprenosive su na druge subjekte.

Pružanje informacija

Članak 9.

(1) Gospodarski subjekti dostavljaju Ministarstvu informacije o uvozu, izvozu ili posredničkim aktivnostima u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1277/2005.

(2) Gospodarski subjekti odmah izvještavaju Ministarstvo o svakoj okolnosti, kao što su neuobičajene narudžbe i transakcije uključujući i tvari s popisa prekursora koje ukazuju na to da bi takve tvari mogle biti preusmjerene za nedopuštenu izradu droga ili psihotropnih tvari.

(3) Na zahtjev Ministarstva gospodarski subjekti obvezni su dostaviti dodatne podatke i objašnjenja vezano za aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

 

III. NADZOR

Članak 10.

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi Uredbe (EZ) br. 273/2004, Uredbe (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 1277/2005 te ovoga Zakona provode nadležni inspektori Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori), u skladu s propisima koji uređuju inspekcijski nadzor.

(2) Nadzor nad uvozom i izvozom prekursora u skladu s Uredbom (EZ) br. 111/2005 i ovim Zakonom provode carinska tijela u skladu sa svojim ovlastima.

Članak 11.

Inspektori su ovlašteni u postupku izdavanja dozvole ili posebne dozvole prethodnim nadzorom kod podnositelja zahtjeva provjeriti činjenice koje su navedene u zahtjevu za stjecanje dozvole, odnosno posebne dozvole.

Članak 12.

(1) Gospodarski subjekt koji posjeduje tvari s popisa prekursora iz kategorije 1. i 2. točke 3. Popisa tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (»Prekursori«), Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (»Narodne novine«, br. 50/09., 2/10. i 19/11.), obvezan je osigurati čuvanje tvari s popisa od njihovog otuđenja.

(2) Zaplijenjeni i oduzeti prekursori čuvaju se i uništavaju u skladu sa Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09. i 84/11.).

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne imenuje odgovornu osobu sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i članku 3. Uredbe (EZ) br. 1277/2005;

2. obavlja djelatnost prometa prekursorima bez prethodno ishodovane dozvole sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe 273/2004/EZ i članku 6. Uredbe 111/2005/EZ;

3. ne ishodi izjavu kupca iz koje je vidljiva konkretna uporaba prekursora sukladno članku 3. stavku 3. i članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 273/2004;

4. ne vodi dokumentaciju ili ako ista nije u skladu s odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i članka 3. Uredbe (EZ) br.111/2005;

5. ne prijavi Ministarstvu neuobičajene narudžbe i transakcije sukladno članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i članku 9. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005;

6. ne osigura čuvanje tvari s popisa kategorije 1. i 2. sukladno odredbi članka 12. ovoga Zakona i članka 6. Uredbe (EZ) br. 1277/2005;

7. izvozi prekursore bez odobrenja za izvoz sukladno članku 12. stavku 1. Uredbe 111/2005/EZ;

8. uvozi prekursore bez odobrenja za uvoz sukladno članku 20. Uredbe 111/2005/EZ;

9. ne osigura odgovarajuće označavanje tvari s popisa prekursora sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i članku 5. Uredbe (EZ) br. 111/2005.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost stavljanja na tržište prekursora za droge novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. odredbe članaka 28. do 33., te članaka 47. i 63. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09. i 84/11.);

2. odredbe članaka 1., 3., 52. i 54. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09. i 84/11.), u dijelu koji se odnosi na tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, odnosno prekursora za droge.

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/142

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Copyright © Ante Borić