Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o kaznenom postupku Zakon o probaciji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o policiji Zakon o općem oprostu Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o privatnoj zaštiti Prekršajni zakon Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o privatnim detektivima Zakon o pomilovanju Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudovima za mladež Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o oružju Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o strancima Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Kazneni zakon Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Unutarnji poslovi
Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prebivalištu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o kaznenom postupku Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o policiji Zakon o tajnosti podataka Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o osobnom imenu Ustav Republike Hrvatske Zakon o javnom okupljanju Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o privatnoj zaštiti Prekršajni zakon Zakon o privatnim detektivima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o azilu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o strancima Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o državnim službenicima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije

Copyright © Ante Borić