Povezani zakoni

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

na snazi od 01.01.2020. do 23.12.2020.

NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2020. do 23.12.2020., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 144/20 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić