Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Objavljeno u NN 123/2017 (12.12.2017.):

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/108

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 12. prosinca 2017.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15. – ispravak) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izrazi u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Mišljenje iz stavka 2. ovoga članka nije obvezujuće.«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 5.

U članku 24. stavku 5. riječi: »predstavničko tijelo dostavit će« zamjenjuju se riječima: »predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti«, a brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »30«.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. riječi: »četiri godine« zamjenjuju se riječima: »do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza riječi: »redovnim izborima« dodaju se riječi: »koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 8.

U članku 36. stavku 2. riječ: »obračun« zamjenjuje se riječima: »izvještaj o izvršenju proračuna«.

Članak 9.

U članku 37. stavku 2. iza riječi: »župan« dodaju se riječi: »te njihov zamjenik«.

Članak 10.

U članku 40.b stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima,

– 2/3 članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »12« zamjenjuje se brojkom: »6«.

Članak 11.

U članku 48. stavku 1. točki 5. iza riječi: »samouprave i« dodaje se riječ: »drugom«, a riječ: »ostalom« briše se.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »raspolaganju ostalom« zamjenjuju se riječima: »drugom raspolaganju«, a u trećoj rečenici iza riječi: »te« dodaje se riječ: »drugo«, a riječ: »ostalom« briše se.

U stavku 3. iza riječi: »te« dodaje se riječ: »drugom«, a riječ: »ostalom« briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke.«.

Članak 12.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.«.

U stavku 3. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 13.

U članku 53.a stavku 2. točki 2. riječ: »radni« zamjenjuje se riječju: »službenički«, a riječi: »radnog odnosa« zamjenjuju se riječju: »službe«.

U stavku 3. iza brojke: »2.« dodaju se riječi: »točkama 1., 3. i 4.«.

Članak 14.

U članku 54. stavku 1. iza riječi: »samouprave« zarez i riječi: »osobito one koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu (općine i gradovi na otoku i sl.),« brišu se, a iza riječi: »zajednički« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.«.

Članak 15.

U članku 58. riječi: »njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima: »članovi predstavničkog tijela«.

Članak 16.

U članku 64. stavku 1. riječ: »koji« zamjenjuje se riječima: »te na njegov prijedlog predstavničko tijelo«.

Članak 17.

U članku 67. stavku 2. riječ: »domaćina« zamjenjuje se riječju: »gospodara«.

Članak 18.

U članku 68. stavku 3. točki 4. riječi: »koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo« zamjenjuju se riječju: »koncesije«.

Točka 6. mijenja se i glasi: »6. udio u zajedničkom porezu«.

U točki 7. riječi: »i dotacija« brišu se.

Članak 19.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Temeljni financijski akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je proračun.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim zakonom.«.

Članak 20.

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Članak 69.a

Ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predložio predstavničkom tijelu.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.«.

Članak 21.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«.

Članak 22.

U članku 73. stavku 4. riječ: »danom« zamjenjuje se riječima: »prvog dana od dana«.

Članak 23.

U članku 74. riječi: »obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima: »nadziru zakonitost«.

Članak 24.

U članku 75. stavku 1. riječi: »i nadziru« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 25.

U članku 84. točki 6. iza brojke: »40.b« dodaju se riječi: »stavka 3.«, a točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz članka 69.a stavka 1. ovog Zakona.«.

Članak 26.

Članak 85.a mijenja se i glasi:

»Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihove zamjenike koji su izabrani zajedno s njima:

– ako nakon raspuštanja predstavničkog tijela iz razloga navedenih u članku 84. stavku 1. točki 7. ovoga Zakona novoizabrano predstavničko tijelo ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja,

– ako predstavničko tijelo ne donese proračun u roku iz članka 69.a stavka 4. ovog Zakona.«.

Članak 27.

U članku 86. stavku 1. točki 4. iza brojke: »6« dodaju se riječi: »te članka 69.a«.

Članak 28.

Iza članka 86. dodaje se članak 86.a koji glasi:

»Članak 86.a

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu predložit će Vladi Republike Hrvatske imenovanje, odnosno razrješenje povjerenika Vlade kada se za to ispune uvjeti propisani ovim Zakonom.

Za povjerenika Vlade u pravilu može biti imenovan rukovodeći službenik jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili ureda državne uprave u županiji koji ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti povjerenika prije isteka vremena na koje je imenovan:

– ako to sam zatraži,

– ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za izbor iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka,

– ako ne obavlja dužnost sukladno ovom Zakonu.

Povjerenik je u svom radu samostalan i odgovoran Vladi Republike Hrvatske.«.

Članak 29.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Povjerenik može:

– donositi ili mijenjati opće akte jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim proračuna, samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom,

– raspolagati imovinom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova,

– donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti,

– zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova.

Povjerenik je u svojem postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

U slučaju iz članka 69.a ovoga Zakona povjerenik može predstavničkom tijelu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju ako ju predstavničko tijelo nije donijelo.«.

Članak 30.

U članku 90. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«.

Članak 31.

U članku 91. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju predstavničkog tijela, odnosno odluke o raspisivanju redovnih izbora.«.

Članak 32.

U članku 92. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i njihovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 33.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/149

Zagreb, 8. prosinca 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r..

 

 

 

Copyright © Ante Borić