Povezani zakoni

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

na snazi od 13.12.2017. do 31.12.2019.

NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 13.12.2017. do 31.12.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 98/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić