Povezani zakoni

Zakon o vodnim uslugama

NN 66/19

na snazi od 18.07.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. UVODNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga.

Primjena drugih zakona

Članak 2.

(1) Na pitanja vodnih usluga koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju vode, zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i zakona kojim se uređuje voda za ljudsku potrošnju.

(2) Na pitanja koja se uređuju ovim Zakonom primjenjuju se i zakon kojim se uređuju trgovačka društva i zakon kojim se uređuje sudski registar, osim kad je to ovim Zakonom drukčije uređeno.

Definicije

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeća značenja:

1. gospodarska cjelina za pružanje vodnih usluga (vodouslužno poduzeće) je skup komunalnih vodnih građevina kojima upravlja postojeći javni isporučitelj vodnih usluga, drugih stvari kojih je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik (npr. najmoprimac) postojeći javni isporučitelj vodnih usluga (uključujući poslovne prostore, instaliranu i pokretnu opremu, pravnu, financijsku, tehničku i drugu dokumentaciju), prava i obveza kojih je imatelj ili ugovorna strana postojeći javni isporučitelj vodnih usluga; oborivo se predmnijeva da vodouslužno poduzeće u cjelini kao i pojedina imovina u njemu pretežito ili isključivo služe pružanju vodnih usluga

2. gospodarska cjelina za upravljanje vodnokomunalnim projektima je skup komunalnih vodnih građevina koje su u imovini pravne osobe za provedbu vodnokomunalnih projekata, koje služe ili mogu služiti isporuci vodnih usluga, drugih stvari kojih je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik pravna osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata (uključujući poslovne prostore, instaliranu i pokretnu opremu, pravnu, financijsku, tehničku i drugu dokumentaciju), prava i obveza kojih je imatelj ili ugovorna strana pravna osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata; oborivo se predmnijeva da ova gospodarska cjelina kao i pojedina imovina u njoj pretežito ili isključivo služi pružanju vodnih usluga

3. interni vodovodni i odvodni sustavi su tehnički i tehnološki povezan skup vodova, građevina i opreme za vodoopskrbu (interni vodovodni sustavi) odnosno za odvodnju otpadnih voda (interni odvodni sustavi), od priključka na komunalne vodne građevine do i unutar stambenih i poslovnih građevina, drugih građevina i nekretnina

4. javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijamnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja; javna odvodnja ne uključuje pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ako uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nije u funkcionalnoj uporabi, a uključuje pročišćavanje ako je kolektor sustava javne odvodnje priključen na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda

5. javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda u svrhu ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika vodne usluge ili do drugoga isporučitelja vodnih usluga ili do javne slavine putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama, kao i pokretna isporuka vode za ljudsku potrošnju (autocisternom, vodonoscem ili na drugi način), kad je to određeno ovim Zakonom ili zakonom kojim se uređuje način upravljanja razvojem hrvatskih otoka

6. korisnik vodnih usluga je vlasnik nekretnine u koju se putem građevina za javnu vodoopskrbu, a gdje je primjenjivo autocisternom ili na drugi način, isporučuje voda za ljudsku potrošnju, iz koje se otpadna voda, neizravno ili izravno, ispušta u građevine za javnu odvodnju odnosno vlasnik individualnog sustava odvodnje; ako vlasnika te nekretnine nije moguće utvrditi, korisnik vodnih usluga je posjednik te nekretnine odnosno individualnog sustava odvodnje; korisnik vodnih usluga je i drugi isporučitelj vodnih usluga kada je to uređeno ovim Zakonom

7. lokalni vodovodi su građevine za vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata do mjesta priključenja krajnjeg korisnika ili do javne slavine, osim komunalnih vodnih građevina, internih vodovodnih sustava i individualnih sustava vodoopskrbe, izgradnju kojih su izravno financirale fizičke osobe i iznimno i pravne osobe, a radi osiguranja vode u svrhu ljudske potrošnje za jedno naselje, više naselja ili dio naselja

8. jedinstveni javni isporučitelji vodnih usluga su javni isporučitelji vodnih usluga koji steknu rješenje iz članka 16. stavaka 5. ili 6. ovoga Zakona

9. osnivač je član društva ili dioničar postojećeg javnog isporučitelja vodnih usluga koji je trgovačko društvo odnosno osnivač postojećeg javnog isporučitelja vodnih usluga koji je ustanova odnosno član društva ili dioničar jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga

10. postojeće vodoopskrbno područje (postojeća vodoopskrbna zona) je područje pružanja vodne usluge javne vodoopskrbe u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona

11. postojeći javni isporučitelji vodnih usluga su javni isporučitelji vodnih usluga koji imaju akt o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje na temelju Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95. i 150/05.) i Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), što uključuje i isporučitelje koji isporučuju vodu za ljudsku potrošnju isključivo drugim isporučiteljima vodnih usluga

12. pravna osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata je društvo ili ustanova osnovana radi upravljanja projektima gradnje komunalnih vodnih građevina u kojem sve poslovne udjele, dionice ili osnivačka prava, ili većinu njih, imaju jedinice lokalne samouprave i/ili jedinice područne (regionalne) samouprave, a koje je vlasnik komunalnih vodnih građevina

13. priključak je spoj internih vodovodnih i odvodnih sustava s komunalnom vodnom građevinom

14. regulatorno računovodstvo su pravila računovodstvenog odvajanja kojim se osigurava raspored troškova, prihoda, imovine i obveza isporučitelja vodnih usluga na pojedine aktivnosti i usluge, osobito na direktne i indirektne troškove (troškovno računovodstvo) i čiji je konačni cilj uspostava transparentnog odnosa troškova, s jedne strane te cijene vodnih usluga i naknade za razvoj, s druge strane, u postupku njihove ekonomske regulacije

15. skupština je skupština društva s ograničenom odgovornošću koje je javni isporučitelj vodnih usluga ili pravna osoba za upravljanje vodnokomunalnim projektima odnosno glavna skupština dioničkog društva koje je javni isporučitelj vodnih usluga ili pravna osoba za upravljanje vodnokomunalnim projektima

16. sustav javne odvodnje je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja

17. sustav javne vodoopskrbe je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata odnosno od mjesta prihvata vode od drugog isporučitelja vodnih usluga do priključka korisnika vodne usluge uključujući i vodomjer, do javne slavine ili do mjesta isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga

18. ugovor o pristupanju je Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/12.)

19. višegodišnji program gradnje je program gradnje komunalnih vodnih građevina iz zakona kojim se uređuju vode

20. vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje

21. vodoopskrbno područje (vodoopskrbna zona) je geografsko područje na kojem se pružaju vodne usluge javne vodoopskrbe.

(2) U smislu ovoga Zakona pojmovi: aglomeracija, građevine za javnu odvodnju, građevine za javnu vodoopskrbu, ispuštanje u vode, izvorište, komunalne otpadne vode, komunalne vodne građevine, građevine urbane oborinske odvodnje, kondicioniranje, korištenje voda, individualni sustav odvodnje, individualni sustav vodoopskrbe, ministar, Ministarstvo, odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda, otpadni mulj, otpadne vode, odluka o odvodnji otpadnih voda, sabirna jama, sanitarne otpadne vode, sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, voda za ljudsku potrošnju imaju značenje uređeno zakonom kojim se uređuju vode.

(3) U smislu ovoga Zakona pojmovi: naknada za razvoj, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda imaju značenje uređeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

(4) U smislu ovoga Zakona pojam potrošač ima značenje uređeno zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

(5) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Opći interes i javna služba

Članak 4.

(1) Vodne usluge su djelatnosti od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba.

(2) Vodne usluge su od interesa za sve jedinice lokalne samouprave na uslužnom području (međukomunalne djelatnosti) i za Republiku Hrvatsku.

(3) Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području suosnivanjem javnih isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih odnosno dioničarskih prava i obveza u javnim isporučiteljima vodnih usluga i na drugi način u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima.

(4) Članska odnosno dioničarska prava u javnim isporučiteljima vodnih usluga ostvaruju se u korist građana i pravnih osoba koji koriste vodne usluge. Vlasnička prava nad komunalnim vodnim građevinama ostvaruju se u korist građana i pravnih osoba koji koriste vodne usluge.

Načela

Članak 5.

(1) Vodne usluge pružaju se pod nediskriminacijskim i socijalno priuštivim uvjetima.

(2) Djelatnosti vodnih usluga obavljaju se trajno, učinkovito, ekonomično i svrhovito.

(3) Djelatnosti vodnih usluga obavljaju se tako da se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.

(4) Komunalne vodne građevine održavaju se trajno u stanju funkcionalne ispravnosti.

(5) Cijene vodnih usluga određuju se prema načelu povrata troškova od vodnih usluga kako je uređeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva u granicama ekonomske učinkovitosti te načelima pravičnosti, zaštite od monopola i socijalne priuštivosti cijene vode. Sustav međusobnih subvencija ne može se koristiti za socijalne poticaje, osim kad je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(6) Cijena vodne usluge određuje se, u pravilu, u jednakim visinama na uslužnom području.

(7) Troškovi upravljanja komunalnim vodnim građevinama, uključujući održavanje komunalnih vodnih građevina i troškovi poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga financiraju se iz cijene vodne usluge.

(8) Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina uređuje se zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

(9) Javnost mora biti upoznata s bitnim informacijama o pružanju vodnih usluga.

 

II. PODRUČJA PRUŽANJA VODNIH USLUGA

Područja pružanja vodnih usluga

Članak 6.

(1) Vodne usluge pružaju se na uslužnim područjima.

(2) Uslužno područje uspostavlja se na jednom ili više postojećih vodoopskrbnih područja te više aglomeracija.

Uslužna područja

Članak 7.

(1) Uslužno područje uspostavlja se radi:

1. osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode

2. uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ovim Zakonom te

3. poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga.

(2) Uslužno područje uspostavlja se na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje dva milijuna kubnih metara godišnje s mogućim odstupanjem od -10 %.

(3) Uslužno područje mora obuhvatiti sve sustave javne vodoopskrbe, sve sustave javne odvodnje i sve aglomeracije.

(4) Granica uslužnog područja ne može presijecati granicu aglomeracije, osim kad je aglomeracija presječena državnom granicom, niti granicu vodoopskrbnog područja.

(5) U trenutku početka pružanja vodnih usluga po novom javnom isporučitelju vodnih usluga na uslužnom području, sukladno odredbama ovoga Zakona, više postojećih vodoopskrbnih područja postaju jedno vodoopskrbno područje.

(6) Vlada Republike Hrvatske uredbom o uslužnim područjima uspostavlja uslužna područja i određuje njihove granice. Ova uredba donosi se nakon savjetovanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga.

(7) Kada se prema odredbama ovoga Zakona uspostavi jedan javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području i ishodi rješenje iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, on se, neovisno o odredbama uredbe iz stavka 6. ovoga članka, može slobodno pripajati ili spajati s javnim isporučiteljem vodnih usluga s uslužnog područja s kojim graniči.

Uredba o uslužnim područjima

SUDSKA PRAKSA: Odluka Ustavnog suda, Odluka Ustavnog suda, Odluka Ustavnog suda

Jedan isporučitelj na uslužnom području

Članak 8.

(1) Vodne usluge na uslužnom području pružaju se putem jednog javnog isporučitelja vodnih usluga.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka vodnu uslugu na uslužnom području mogu obavljati i koncesionari pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.

(3) Jedinice lokalne samouprave i postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni su, svatko u okvirima svojih nadležnosti, osigurati da se odredba stavka 1. ovoga članka provede u skladu s ovim Zakonom.

 

III. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Vlasništvo, upravljanje, građenje i održavanje

Članak 9.

(1) Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području.

(2) Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(3) Pod upravljanjem u smislu ovoga Zakona smatraju se poslovi investitora gradnje komunalnih vodnih građevina, njihov pogon i održavanje te čuvanje i korištenje za namjene kojima komunalne vodne građevine služe.

(4) Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(5) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na komunalne vodne građevine na jednom uslužnom području na kojima je, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, pravo vlasništva ili suvlasništva stekao javni isporučitelj vodnih usluga s drugog uslužnog područja.

(6) Odredba stavka 1. ovoga članka ne utječe na druga prava po osnovi ulaganja koja je na komunalnim vodnim građevinama na jednom uslužnom području stekao javni isporučitelj vodnih usluga s drugog uslužnog područja.

Ograničenja na komunalnim vodnim građevinama

Članak 10.

(1) Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom, niti mogu biti predmetom ovrhe, osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno.

(2) Komunalne vodne građevine mogu biti u prometu samo između javnih isporučitelja vodnih usluga.

(3) Komunalne vodne građevine ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu.

(4) U slučaju stečaja ili likvidacije jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga komunalne vodne građevine prenose se u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, koja je njihov osnivač, na uslužnom području.

(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, prenijeti vlasništvo komunalnih vodnih građevina, bez naknade, u vlasništvo novog jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga u roku od tri mjeseca od njegova osnivanja.

(6) U slučaju stečaja ili likvidacije postojećeg javnog isporučitelja vodnih usluga komunalne vodne građevine prenose se u vlasništvo jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga.

 

IV. ISPORUČITELJ VODNIH USLUGA

1. Pravni položaj isporučitelja vodnih usluga i odgovornost

Obavljanje djelatnosti temeljem Zakona

Članak 11.

(1) Djelatnost vodnih usluga obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje mogu obavljati koncesionari sukladno zakonu kojim se uređuju vode i ovom Zakonu.

(3) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka te pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka isporučitelji su vodnih usluga.

(4) Javni isporučitelj vodnih usluga može povjeriti gospodarskom subjektu poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje ugovorom o nabavi javnih usluga. No time ta osoba ne stječe pravni položaj isporučitelja vodne usluge. Ugovor se ne može sklopiti na razdoblje dulje od ugovora o koncesiji za pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.

(5) Ništetni su ugovori i pojedinačne ugovorne odredbe kojim jedinice lokalne samouprave povjeravaju obavljanje djelatnosti vodnih usluga javnim isporučiteljima vodnih usluga, uređuju kvalitetu i kakvoću usluge, mjerila učinkovitosti poslovanja, poslovanje i pravni položaj javnog isporučitelja vodnih usluga, zabrane i ograničenja javnim isporučiteljima vodnih usluga glede njihova pravnog položaja i poslovanja.

Javni isporučitelj vodnih usluga

Članak 12.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je društvo kapitala kojem su jedini osnivači jedinice lokalne samouprave na uslužnom području.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osnivač javnog isporučitelja može biti i pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave.

Dopušteni predmet poslovanja (registrirane djelatnosti)

Članak 13.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga ne može obavljati druge djelatnosti, osim vodnih usluga.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni isporučitelj vodnih usluga može obavljati i dodatne djelatnosti:

– uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe

– iz članaka 14. i 15. ovoga Zakona

– izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine sukladno člancima 55. i 56. ovoga Zakona za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području

– ovjeravanja i pripreme vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području

– posebne isporuke vode iz članaka 47. do 50., 52. i 53. ovoga Zakona

– proizvodnje energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji

– isporuke vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju

– gospodarenja otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda

– gospodarenja građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa i

– upravljanja projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta.

(3) Ako javni isporučitelj vodnih usluga upravlja uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji ima liniju za obradu otpadnog mulja, dužan je obavljati i djelatnost gospodarenja otpadnim muljem, u skladu s posebnim propisima o otpadu.

(4) Javni isporučitelj vodnih usluga može davati svoju imovinu u najam, zakup ili davati na toj imovini drugo pravo koje drugog ovlašćuje na korištenje, u vrijeme kada mu ona nije potrebna za obavljanje vodnih usluga ili drugih djelatnosti iz ovoga članka. Javni isporučitelj vodnih usluga može, gdje je to nužno, sklapati i ispunjavati navedene pravne poslove u vidu djelatnosti i pod uvjetom da ne pribavlja novu imovinu u svrhu obavljanja djelatnosti iz ovog stavka. Procjena vrijednosti nekretnina provodi se u skladu s propisima o procjeni vrijednosti nekretnina.

Upravljanje u djelatnosti urbane oborinske odvodnje

Članak 14.

(1) Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je izravno prenijeti poslove upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje na javnog isporučitelja vodnih usluga i uz njegov pristanak ako on ispunjava uvjete propisane propisima o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

(2) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka može obuhvatiti i poslove upravljanja izgrađenim građevinama urbane oborinske odvodnje ili samo poslove neposrednog održavanja građevina urbane oborinske odvodnje.

(3) Javni isporučitelj vodnih usluga ne može prihvatiti prijenos iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako za te poslove nisu osigurana sredstva u proračunu jedinice lokalne samouprave.

(4) O prijenosu iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor, najkraće na četiri godine, koji sadržava i plan građenja i održavanja tih građevina te sredstva za financiranje radova.

(5) Javni isporučitelj vodnih usluga odgovara za štetu trećim osobama ako ugovoreni radovi za koje su osigurana sredstva u proračunu jedinice lokalne samouprave nisu izvedeni ili ako postoje bitni nedostatci u izvedenim radovima. U svim drugim slučajevima odgovornost ima jedinica lokalne samouprave.

Upravljanje u djelatnosti navodnjavanja

Članak 15.

(1) Jedinica područne (regionalne) samouprave ovlaštena je izravno prenijeti poslove upravljanja projektom gradnje građevina za navodnjavanje i na javnog isporučitelja vodnih usluga i uz njegov pristanak ako on ispunjava posebne uvjete propisane propisima o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

(2) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka može obuhvatiti i poslove upravljanja izgrađenim građevinama za navodnjavanje ili samo poslove neposrednog održavanja građevina za navodnjavanje. Ako se prenose poslovi upravljanja izgrađenim građevinama za navodnjavanje ili poslovi neposrednog održavanja građevine, javni isporučitelj vodnih usluga mora ispunjavati i posebne uvjete iz zakona kojim se uređuju vode.

(3) Javni isporučitelj vodnih usluga ne može prihvatiti prijenos iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako za te poslove nisu osigurana sredstva u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave.

(4) O prijenosu iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor, najkraće na četiri godine, koji sadržava i plan građenja i održavanja tih građevina te sredstva za financiranje radova.

(5) Javni isporučitelj vodnih usluga odgovara za štetu trećim osobama ako ugovoreni radovi za koje su osigurana sredstva u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave nisu izvedeni ili ako postoje bitni nedostatci u izvedenim radovima. U svim drugim slučajevima odgovornost ima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Opći i posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Članak 16.

(1) Za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, pravne osobe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 92. ovoga Zakona te posebne uvjete.

(2) Posebni uvjeti su uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga i uvjeti za učinkovito poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga.

(3) Posebni uvjeti za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga su broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika.

(4) Posebni uvjeti za učinkovito poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga osobito uključuju sposobnost upravljanja gubicima vode u komunalnim vodnim građevinama, sposobnost upravljanja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i uređajem za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje, sposobnost reakcije u slučajevima nužde (prekida i nestašice vode, onečišćenja vode i dr.), uspostavu povjerenstva za reklamacije potrošača sukladno propisima o zaštiti potrošača, postizanje određenih pokazatelja učinkovitosti poslovanja iz uredbe iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona te obvezu trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika.

(5) Opće uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka te posebne uvjete za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga utvrđuje Ministarstvo rješenjem. Ovo se rješenje izdaje kao privremeno na razdoblje od dvije godine.

(6) Ministarstvo donosi rješenje kad uz opće i posebne uvjete za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga stranka ispuni i posebne uvjete za učinkovito poslovanje. Na dan izvršnosti ovoga rješenja ukida se rješenje iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Žalba protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti vodnih usluga propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Praćenje ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Članak 17.

(1) Ministarstvo je dužno pratiti ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga i o tome podnositi godišnji izvještaj Vladi Republike Hrvatske te ga objavljivati na svojim mrežnim stranicama.

(2) Prijedlog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo usklađuje s Vijećem za vodne usluge.

Prestanak postojanja općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Članak 18.

(1) Izvršno i pravomoćno rješenje iz članka 16. stavka 5. odnosno stavka 6. ovoga Zakona izdavatelj je ovlašten ukinuti po službenoj dužnosti:

– ako javni isporučitelj vodnih usluga prestane ispunjavati opći uvjet iz članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 1. ili članka 92. ovoga Zakona ili

– ako se postupi protivno članku 22. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka javni isporučitelj vodne usluge ne može nastaviti isporučivati vodne usluge i mora se likvidirati u roku od tri mjeseca od izvršnosti rješenja o ukidanju, a umjesto njega, u istom roku će se osnovati novi javni isporučitelj vodnih usluga u skladu s ovim Zakonom.

(3) Izvršno i pravomoćno rješenje iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona Ministarstvo je ovlašteno djelomično ukinuti po službenoj dužnosti:

1. ako javni isporučitelj vodnih usluga prestane ispunjavati jedan ili više posebnih uvjeta za početak poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga, a ne otkloni tu nesukladnost u roku ne kraćem od tri mjeseca od njezina nastupa

2. ako javni isporučitelj vodnih usluga prestane ispunjavati jedan ili više posebnih uvjeta za učinkovito poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga, a ne otkloni tu nesukladnost u primjerenom roku određenom po Ministarstvu ili

3. ako javni isporučitelj vodnih usluga unutar poslovne godine ne održava vodne građevine u stanju funkcionalne ispravnosti, a nedostatke u održavanju ne otkloni u naknadnom primjerenom roku.

(4) Za vrijeme djelomičnog ukidanja rješenja iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona javni isporučitelj vodne usluge nastavlja isporučivati vodne usluge.

(5) Osobe u odnosu na koje je djelomično ukinuto rješenje iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona ne mogu nastaviti obavljati dosadašnje poslove od roka označenog u rješenju iz stavka 3. ovoga članka, niti mogu biti raspoređene na poslove ključnih zaposlenika u roku od četiri godine od izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

Odgovornost javnog isporučitelja vodnih usluga

Članak 19.

Javni isporučitelj odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom, osim komunalnim vodnim građevinama.

2. Osnove ustrojstva javnog isporučitelja vodnih usluga

Organi javnog isporučitelja vodnih usluga

Članak 20.

Organi javnog isporučitelja vodnih usluga su propisani zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, osim kad je ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje rad drukčije uređeno.

Dodatno pravo glasa

Članak 21.

(1) Svaki član društva odnosno dioničar javnog isporučitelja vodnih usluga ima, uz prava glasa razmjerna njegovu poslovnom udjelu odnosno dionicama u temeljnom kapitalu u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je ovim Zakonom određeno da skupština odlučuje dvostrukom većinom ili većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Članovi javnog isporučitelja vodnih usluga ne mogu imati drukčija prava glasa nego što je to uređeno ovim Zakonom.

Neprenosivost poslovnih udjela, dionica i dodatnih prava glasa

Članak 22.

(1) Poslovni udjeli i dionice u javnom isporučitelju vodnih usluga nisu prenosivi, ne mogu biti predmetom zaloga, drugog stvarnog prava niti ovrhe, osim između odnosno u korist druge jedinice lokalne samouprave s istog uslužnog područja.

(2) Dodatna prava glasa u skupštini javnog isporučitelja vodnih usluga nisu prenosiva i ne mogu biti predmetom zaloga, drugog stvarnog prava niti ovrhe.

(3) Poslovni udjeli i dionice, kao i dodatna prava glasa u skupštini javnog isporučitelja vodnih usluga ne mogu se povjeriti na upravljanje drugoj osobi.

Dodatna nadležnost skupštine

Članak 23.

(1) Uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, skupština:

1. donosi poslovni plan

2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga

3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga

4. donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva

5. utvrđuje prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta iz zakona kojim se uređuju vode

6. utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode i

7. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

(2) Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način.

(3) Poslovni plan donosi se za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Dvostruka većina

Članak 24.

(1) Odlučivanje o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona ne može se izuzeti iz nadležnosti skupštine.

(2) Odluke o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona skupština donosi dvostrukom većinom.

(3) Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa:

– obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i

– obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.

(4) Ako se odluke o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgađa za najmanje 30 dana te ako se ni tad odluke ne donesu dvostrukom većinom, donijet će se:

– običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i

– nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini.

(5) Ako se odluke o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka ne donesu većinom iz stavka 4. ovoga članka, javni isporučitelj vodnih usluga dužan je, običnom većinom glasova, razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini, donijeti zasebni plan gradnje komunalnih vodnih građevina za dijelove sustava javne vodoopskrbe, i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, na pisani zahtjev predstavničkih tijela tih jedinica lokalne samouprave, te zasebni plan zaduživanja u dijelu koji se odnosi na gradnju komunalnih vodnih građevina iz ovoga stavka i odluku o posebnoj naknadi za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina iz ovoga stavka.

Unutarnji nadzor nad radom isporučitelja vodnih usluga

Članak 25.

(1) Nadzorni odbor provodi unutarnji nadzor nad radom javnog isporučitelja vodnih usluga u skladu s propisima o trgovačkim društvima i drugim propisima, a među ostalim, i pomoću interne kontrole javnog isporučitelja vodnih usluga te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga i koji za svoj rad odgovaraju nadzornom odboru.

(2) Na poslove interne kontrole raspoređuju se zaposlenici javnog isporučitelja vodnih usluga koje predloži nadzorni odbor. Ugovor o uslugama financijske revizije sklapa se s ovlaštenim revizorom koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog nadzornog odbora.

Uprava

Članak 26.

(1) Uprava javnog isporučitelja ima jednog člana – direktora društva.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga ima jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave.

(3) Direktor i zamjenik direktora imenuju se ili biraju na razdoblje od četiri godine i to dvostrukom većinom iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona odnosno većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona pod pretpostavkama iz toga stavka.

(4) Prestane li direktoru javnog isporučitelja vodnih usluga članstvo u upravi, po bilo kojoj osnovi, zamjenik direktora preuzima prava i obveze jedinog člana uprave do imenovanja novoga direktora u skladu sa Zakonom.

Poslovi uprave

Članak 27.

Uz poslove propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, uprava podnosi skupštini prijedloge odluka o kojima skupština donosi konačnu odluku odnosno podnosi skupštini nacrt odluka o kojima skupština utvrđuje prijedlog.

Zapošljavanje i otpremnine

Članak 28.

(1) U javnom isporučitelju vodnih usluga zapošljava se putem javnog natječaja.

(2) Ništetna je odredba ugovora o radu ili bilo kojeg drugog ugovora, kojim se zaposleniku javnog isporučitelja vodnih usluga koji obavlja poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima na određeno razdoblje (mandat) omogućuje otpremnina u bilo kojem slučaju prestanka ugovora o radu ili opoziva s dužnosti, osim ako mu se ugovor otkazuje zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga. Ništetna je odredba takvog ugovora o otpremnini zaposleniku koji obavlja poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima na određeno razdoblje (mandat) koja je veća od onoliko plaća koliko mu nedostaje do isteka tog razdoblja, ali ne više od šest mjesečnih plaća.

Podružnice

Članak 29.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga može ustrojiti podružnicu u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga, osim društva preuzimatelja, koji isporučuju i manje od 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje, ako je to svrsishodno.

(3) Podružnicom upravlja direktor podružnice.

Unutarnje ustrojstvo javnog isporučitelja vodnih usluga

Članak 30.

Unutarnje ustrojstvo javnog isporučitelja vodnih usluga, kao i detaljni plan radnih mjesta uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, a detaljni plan radnih mjesta mora biti u skladu s okvirnim planom radnih mjesta.

3. Poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga

Financijsko poslovanje, računovodstvo i regulatorno računovodstvo

Članak 31.

Uz obveze vođenja financijskog poslovanja i računovodstva koje se primjenjuje na trgovačka društva, isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi i regulatorno računovodstvo, u skladu s uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Članak 32.

(1) Plan gradnje komunalnih vodnih građevina mora biti usklađen s višegodišnjim programom gradnje.

(2) O sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatske vode izdaju pisano mišljenje, na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga, Ministarstva ili Vijeća za vodne usluge u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti plan gradnje komunalnih vodnih građevina na svojoj mrežnoj stranici te ga putem te stranice držati dostupnim javnosti za sve vrijeme njegova važenja.

Granica zaduživanja javnih isporučitelja vodnih usluga

Članak 33.

(1) Ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja javnog isporučitelja vodnih usluga ne može biti veća od:

– 20 % njegovih ostvarenih prihoda iz cijene vodne usluge u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje i

– 90 % njegovih ostvarenih prihoda iz naknade za razvoj u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

(2) Suglasnost većinskog vlasnika javnog isporučitelja vodnih usluga na dugoročno zaduživanje javnog isporučitelja vodnih usluga daje se u skladu s propisima kojim se uređuje proračun i proračunski procesi.

Dobit javnih isporučitelja vodnih usluga

Članak 34.

(1) Ostvari li u obavljanju svoje djelatnosti javni isporučitelj vodnih usluga dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti vodnih usluga.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga ne može izdavati povlaštene dionice.

Vrednovanje učinkovitosti poslovanja

Članak 35.

(1) Isporučitelji vodnih usluga dužni su prikupljati podatke o učinkovitost svog poslovanja, dostavljati Vijeću za vodne usluge podatke o učinkovitosti svog poslovanja i o tome izvještavati sukladno propisu iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Vijeće za vodne usluge vodi zbirku podataka o mjerilima i pokazateljima učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te ih objavljuje, ako je to propisano. Ministarstvo ima stalan i neograničen pristup zbirci podataka o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

(3) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga. Uredbom se propisuju mjerila i pokazatelji učinkovitosti poslovanja, način prikupljanja i dostave podataka za izračun pokazatelja, način mjerenja, vrednovanja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja te vođenje zbirke podataka. Uredbom se može odrediti i obveza objave podataka o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Obveza revizije

Članak 36.

(1) Isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, neovisno o tome jesu li posebnim propisom određeni kao obveznici revizije ili nisu, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim uredbom iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona i uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Isporučitelj je dužan dostaviti Vijeću za vodne usluge svoje financijske izvještaje te nalaz i mišljenje ovlaštenog revizora sukladno uredbi iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona.

 

V. UGOVOR O ISPORUCI VODNIH USLUGA

Ugovor o isporuci vodnih usluga

Članak 37.

Ugovor o isporuci vodnih usluga između isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga smatra se sklopljenim na dan početka korištenja vodne usluge i traje do isteka dana prestanka korištenja vodne usluge.

Početak korištenja vodnih usluga

Članak 38.

(1) Dan početka korištenja vodnih usluga, osim usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, je:

– dan priključenja na komunalne vodne građevine koje su u pogonu, koji je kao takav određen u radnom nalogu javnog isporučitelja vodnih usluga za priključenje i supotpisanom od budućeg korisnika vodnih usluga ili u pisanom ugovoru o isporuci vodnih usluga ili

– dan promjene korisnika vodnih usluga na nekretnini već priključenoj na iste građevine.

(2) Na početak i prestanak korištenja vodne usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje primjenjuju se opći uvjeti isporuke vodnih usluga.

Prijava promjene korisnika vodne usluge

Članak 39.

(1) Prethodni korisnik vodne usluge dužan je roku do 15 dana od dana promjene korisnika prijaviti promjenu isporučitelju vodnih usluga, s vjerodostojnim dokazom. U istom roku promjenu korisnika može prijaviti i novi korisnik vodne usluge, a dužan je istu prijaviti u roku od idućih 15 dana, ako promjenu korisnika nije prijavio prethodni korisnik.

(2) Prethodni i novi korisnik solidarno odgovaraju za plaćanje vodnih usluga u razdoblju od promjene korisnika do prijave promjene korisnika isporučitelju vodnih usluga.

 

VI. OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Članak 40.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

(2) Opći uvjeti isporuke vodnih usluga sadržavaju:

1. uvjete priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine te uvjete održavanja priključaka

2. zahtijevane standarde vodomjera i mjerača protoka te uvjete njihove ugradnje i održavanja

3. način mjerenja isporuke vodnih usluga

4. uvjete ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje

5. granične vrijednosti emisija otpadnih voda, koje nisu industrijske, a ispuštaju se u sustav javne odvodnje

6. odredbu o provedbi stručnog nadzora nad postavljanjem individualnih sustava odvodnje za koje prema propisima o gradnji nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja, kao i nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje

7. uvjete pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

8. plan pražnjenja i nadzora otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

9. uvjete ugradnje pojedinačnih vodomjera u već izgrađene građevine

10. glavne uvjete za davanje koncesije ili dodjelu ugovora o javnim uslugama za crpljenje i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

11. uvjete za ograničenje ili obustavu isporuke vodnih usluga

12. postupanja u slučaju protupravnog korištenja vodnih usluga

13. odredbe o pružanju javne vodoopskrbe autocisternom i vodonoscem i

14. prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, koja nisu uređena ovim Zakonom i drugim zakonima iz područja voda, a koja nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona kojima se uređuje područje voda.

(3) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je, prilikom izrade nacrta općih uvjeta isporuke vodnih usluga u dijelu koji se odnosi na točke 4. i 5. stavak 2. ovoga članka, prethodno izraditi studiju izvedivosti i pribaviti prethodno mišljenje Hrvatskih voda na sadržaj pobrojanih točaka. Ako Hrvatske vode ne daju prethodno mišljenje u roku od 30 dana od zaprimanja urednog zahtjeva, smatrat će se da je ono dano u korist nacrta općih uvjeta isporuke.

(4) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti opće uvjete isporuke vodnih usluga na svojoj mrežnoj stranici te ih putem te stranice držati dostupnim javnosti za cjelokupno vrijeme njihova važenja te u jednom lokalnom mediju.

(5) Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

(6) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu općih uvjeta isporuke vodnih usluga, prema pravilima koja se primjenjuju na javno savjetovanje o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga.

Ograničenja ili obustave isporuke, planirani i neočekivani prekidi isporuke vodnih usluga

Članak 41.

(1) Isporučitelj vodnih usluga može zbog opravdanih razloga, sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, ograničiti odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga.

(2) Opravdanim razlozima mogu se smatrati korištenje vode za ljudsku potrošnju iznad količina dopuštenih u vrijeme kada je korištenje voda ograničeno u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode ili ovim Zakonom, korištenje vodne usluge od strane neprijavljenog korisnika, protupravno sprječavanje ili ograničavanje drugih korisnika u korištenju vodne usluge, uzrokovanje nerazmjerno visokog gubitka vode u zgradama s više posebnih dijelova, nepodmirenje računa za vodne usluge i ugradnja ili preinaka opreme internih vodovodnih i odvodnih sustava koja nije u skladu općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(3) Isporuka vodnih usluga može se obustaviti ili ograničiti zbog nepodmirenja računa za vodne usluge svim korisnicima, a prema potrošačima samo za dug nastao u najmanje tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca neuzastopno unutar kalendarske godine. Obustavi ili ograničenju obvezatno mora prethoditi opomena pred obustavu ili ograničenje uz naknadni rok ne kraći od 15 dana za podmirenje svih dospjelih dugova.

(4) Na obustavu i ograničenje iz stavka 3. ovoga članka prema potrošačima primjenjuju se odredbe propisa o zaštiti potrošača o obustavi pružanja javne usluge. Za vrijeme obustave ili ograničenja isporuke iz stavka 3. ovoga članka javni isporučitelj vodne usluge dužan je omogućiti isporuku vode za ljudsku potrošnju od najmanje 50 litara po članu kućanstva dnevno, u vremenu od najmanje osam sati, na način i u mjestu koje odredi općim uvjetima isporuke vodnih usluga, vodeći računa o socijalno ugroženim korisnicima.

(5) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je isporučiti vodu za ljudsku potrošnju za vrijeme planiranih ili neočekivanih prekida isporuke vode za ljudsku potrošnju stanovnicima kojima prijeti opasnost za život i zdravlje ili poslovnim korisnicima kojima prijeti znatnija materijalna šteta, a u slučaju duljih prekida svim stanovnicima, od najmanje 50 litara po članu kućanstva dnevno, u vremenu od najmanje osam sati i na mjestu koje odredi općim uvjetima isporuke vodnih usluga, vodeći računa o ranjivosti korisnika.

 

VII. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijena vodnih usluga

Članak 42.

(1) Sredstva cijene vodnih usluga prihod su isporučitelja vodnih usluga, a obveznik plaćanja je korisnik vodnih usluga.

(2) Cijena vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

(3) Osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodoopskrbe je količina (kubni metar) vode isporučene korisnicima.

(4) Osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda, osim cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, je količina (kubni metar) ispuštene otpadne vode. Količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se na način kako se prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva ona utvrđuje za potrebe obračuna naknade za zaštitu voda.

(5) Fiksni dio cijene vodne usluge plaća se u fiksnom iznosu i mora pokriti fiksne troškove pružanja vodnih usluga propisane uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona.

(6) Osnovica cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje uređuje se uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona. Za korisnike priključene na građevine za javnu vodoopskrbu, osnovica cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje može biti i količina isporučene vode za ljudsku potrošnju, a cijena može biti naplaćena u obliku cijene vodne usluge javne odvodnje s pročišćavanjem ili bez pročišćavanja otpadnih voda, pod pretpostavkom da se tijekom kalendarske godine cjelokupna količina otpadne vode iz individualnih sustava odvodnje isprazni i odveze u odgovarajućim vremenskim razmacima.

(7) Isporučitelj vodnih usluga obračunava i naplaćuje vodnu uslugu po cijeni u skladu s odlukom iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona.

(8) Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe određuje se u nižoj visini, a najmanje 10 %, ako javni isporučitelj vodnih usluga isporučuje vodu koja ne ispunjava standard kakvoće vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnom propisu.

Odluka o cijeni vodnih usluga

Članak 43.

(1) Visinu cijene vodnih usluga (u daljnjem tekstu: tarifa vodne usluge) odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga (odluka o cijeni vodnih usluga). Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se za razdoblje važenja poslovnog plana isporučitelja vodnih usluga.

(2) Tarifa vodne usluge određuje se u skladu s propisom iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava: područje pružanja vodne usluge, vrstu vodne usluge, tarifu vodne usluge, način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge i odredbu koja se javna davanja obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge. Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li ih javni isporučitelj vodne usluge neposredno ili ih pruža koncesionar.

(4) Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se kao opći akt s općim učinkom na korisnike vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donese nova ili izmijeni važeća odluka o cijeni vodnih usluga, koja je propisno objavljena, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod novim ili izmijenjenim odredbama odluke o cijeni vodnih usluga.

(5) Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga. Tom se uredbom propisuju i vrste troškova koji se naknađuju iz cijene vodnih usluga, postupak javnog savjetovanja o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga, primjena pravila iz članka 5. stavka 6. ovoga Zakona, kao i iznimke od tog pravila, najniža količina isporučene vode nužna za osnovne potrebe kućanstva, dopušteni oblici međusobnih subvencija iz cijene vodne usluge između različitih kategorija korisnika vodnih usluga, način obračuna isporuke vodne usluge, način obračuna cijene vodnih usluga prema isporuci u prethodnim razdobljima (prethodna potrošnja) ili prema procijenjenim količinama te nedopušteni načini ili drugi dopušteni načini određivanja cijene vodnih usluga.

Socijalna cijena vodne usluge

Članak 44.

(1) Odluka o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje mora sadržavati i cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici za fiksni dio cijene vodnih usluga, a za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

(2) Cijena iz stavka 1. ovoga članka ne može se utvrditi u visini većoj od 60 % od cijene vodne usluge koju plaćaju korisnici vodnih usluga koji nisu socijalno ugroženi.

(3) Razlika do cijene vodne usluge koja osigurava povrat troškova od vodnih usluga (u daljnjem tekstu: puna cijena) podmiruje se iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Iznimno od ovoga, javni isporučitelj vodnih usluga može odlučiti da razliku do pune cijene podmiruje dijelom iz prihoda od cijene vodne usluge koju plaćaju ostali korisnici vodnih usluga, ali ne više od 20 % te razlike.

(4) Socijalno ugroženi stanovnik, u smislu ovoga Zakona, je osoba koja sukladno propisima kojim se uređuje socijalna skrb ima pravo na naknadu za troškove stanovanja, a njihov popis jedinica lokalne samouprave dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga najkasnije do 10. prosinca tekuće godine za iduću godinu. Popis se redovito mijenja i dopunjuje, prema vremenu stjecanja statusa socijalno ugroženih stanovnika i dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga do 15. dana u tekućem mjesecu za idući mjesec.

Način donošenja odluke o cijeni vodnih usluga u isporučitelju vodnih usluga

Članak 45.

(1) Isporučitelj vodnih usluga dužan je u roku određenom uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona donijeti odluku o cijeni vodnih usluga.

(2) Isporučitelj vodne usluge dužan je uskladiti odluku o cijeni vodnih usluga, s pravnim učinkom na sve korisnike vodnih usluga koji su u obuhvatu izmjena i dopuna, kad god cijena vodne usluge nije sukladna uredbi iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Isporučitelj vodnih usluga dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga.

(4) Odluku o cijeni vodnih usluga donosi skupština javnog isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog direktora javnog isporučitelja vodnih usluga, u roku od 40 dana od dana podnošenja prijedloga.

(5) Ne postupi li skupština javnog isporučitelja sukladno stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, direktor javnog isporučitelja vodnih usluga dužan je u roku od daljnjih 30 dana uputiti isti prijedlog Vijeću za vodne usluge radi donošenja privremene odluke o cijeni vodnih usluga.

(6) Vijeće za vodne usluge donosi smjernicu o detaljnijem sadržaju i obliku odluke o cijeni vodnih usluga.

Objava i dostava odluke o cijeni vodnih usluga

Članak 46.

(1) Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti odluku o cijeni vodnih usluga u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave i u jednom lokalnom mediju.

(2) Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga mora objaviti i na svojoj mrežnoj stranici te je putem te stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

(3) Isporučitelji vodnih usluga dužni su Vijeću za vodne usluge dostaviti odluku o cijeni vodnih usluga i podatke o troškovima svog poslovanja u roku od pet dana od objave odluke o cijeni vodnih usluga u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave.

(4) Vijeće za vodne usluge donosi smjernicu o iskazivanju podataka o troškovima poslovanja iz stavka 3. ovoga članka.

 

VIII. POSEBNE ISPORUKE VODE

1. Javna vodoopskrba

Javna vodoopskrba drugim isporučiteljima

Članak 47.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga može pružati uslugu javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je pružati uslugu javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga ako to ne ugrožava isporuku vode na uslužnom području prvoga isporučitelja, a drugom isporučitelju redovito ili povremeno nedostaju potrebne količine vode ili drugi isporučitelj ima hitnu potrebu za dodatnim količinama vode zbog nestašica, onečišćenja, drugog pogoršanja kakvoće vode i drugih hitnih razloga.

(3) Cijena vodne usluge iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može biti veća od troška proizvodnje vode ili nabave vode od trećeg isporučitelja i razumnog troška provoda vode kroz građevine za javnu vodoopskrbu.

(4) Cijenu vodne usluge iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje javni isporučitelj vodnih usluga – prodavatelj svojom odlukom, zasebnom od odluke o cijeni vodnih usluga koja se donosi za krajnje korisnike vodnih usluga, uz prethodnu suglasnost Vijeća za vodne usluge.

(5) Cijena vodnih usluga iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne sadržava fiksni dio, kao ni naknadu za razvoj, naknadu za zaštitu voda i naknadu za korištenje voda iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

Javna vodoopskrba autocisternom

Članak 48.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga ovlašten je pružati uslugu javne vodoopskrbe fizičkim i pravnim osobama putem autocisterne za prijevoz vode ako su ispunjene sve niže pretpostavke:

– da ne postoji građevina za javnu vodoopskrbu na koju se fizička ili pravna osoba dužna priključiti

– da spremnik za vodu u koju se isporučuje voda služi zakonito izgrađenom objektu i

– da je za potrebe odvodnje otpadnih voda iz objekta iz podstavka 2. ovoga stavka izgrađen individualni sustav odvodnje sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga može odrediti cijenu javne vodoopskrbe autocisternom tako:

– da cijena nije veća od prosječne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe iz sustava javne vodoopskrbe na uslužnom području, a troškovi prijevoza se podmiruju iz prihoda od cijene vodnih usluga na uslužnom području ili

– da cijena prema jednom korisniku vodne usluge osigurava puni povrat troškova od te vodne usluge, uključujući i troškove prijevoza.

(3) Na javnu vodoopskrbu autocisternom na otocima primjenjuje se zakon kojim se uređuje način upravljanja razvojem hrvatskih otoka.

(4) Trošak prijevoza, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ne može se podmiriti iz prihoda od cijene vodnih usluga na uslužnom području.

Javna vodoopskrba vodonoscem

Članak 49.

(1) Javna vodoopskrba plovilom za prijevoz vode (u daljnjem tekstu: vodonosac) na otocima pruža se u skladu sa zakonom kojim se uređuje način upravljanja razvojem hrvatskih otoka, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno.

(2) Na isporuku vode iz vodonosca izravno u spremnike za vodu pojedinačnih objekata primjenjuju se odredbe članka 48. stavka 1. ovoga članka.

(3) Trošak prijevoza vodonoscem na otok ne može se podmiriti iz prihoda od cijene vodnih usluga na uslužnom području ili na drugi sličan način.

2. Druge posebne isporuke vode

Prekogranična isporuka vode

Članak 50.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga može isporučivati vodu za ljudsku potrošnju ili drugu vodu isporučiteljima vodnih usluga u drugim državama odnosno primati isporuku takve vode iz drugih država (u daljnjem tekstu: prekogranična isporuka vode).

(2) O prekograničnoj isporuci vode sklapa se ugovor kojim se uređuje i cijena te isporuke.

(3) Prekogranična isporuka vode mora se uskladiti s međunarodnim ugovorom, ako je on sklopljen.

Isporuka vode koja nakon kondicioniranja može biti prikladna za ljudsku potrošnju

Članak 51.

(1) Osoba koja zakonito zahvaća vodu koja nije za ljudsku potrošnju, a koja nakon kondicioniranja može služiti ljudskoj potrošnji može isporučiti takvu vodu javnom isporučitelju vodnih usluga.

(2) O isporuci vode iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor kojim se uređuje i cijena te isporuke.

(3) Cijena isporuke vode iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veća od troška proizvodnje vode i razumnog troška provoda vode kroz cjevovod, a može sadržavati i razumnu maržu sukladnu načelima iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Nezadovoljna strana ugovora iz stavka 2. ovoga članka ima pravo tražiti da sud u parničnom postupku izmijeni ugovorenu cijenu isporuke vode. Do odluke suda nezadovoljna strana može tražiti da Vijeće za vodne usluge privremenom mjerom odredi cijenu isporuke vode.

Prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga

Članak 52.

(1) Isporučitelj vodnih usluga može prihvatiti komunalne otpadne vode od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja ili procjedne vode od isporučitelja javne usluge gospodarenja otpadom pod uvjetom da te vode po sastavu odgovaraju komunalnim otpadnim vodama.

(2) Isporučitelj vodnih usluga dužan je prihvatiti komunalne otpadne vode od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja ako drugi isporučitelj nema mogućnost pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, a prvi isporučitelj raspolaže odgovarajućim resursima za to. U slučaju odbijanja prihvata Ministarstvo će, prema načelu svrsishodnosti, odrediti isporučitelja vodnih usluga koji će prihvatiti komunalne otpadne vode drugog isporučitelja vodnih usluga.

(3) Cijena prihvata komunalnih otpadnih voda radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja ne može biti veća od razumnog troška provoda voda kroz građevine za odvodnju otpadnih voda i troška pročišćavanja i ispuštanja pročišćenih otpadnih voda.

(4) Cijenu iz stavka 3. ovoga članka određuje isporučitelj koji prihvaća komunalne otpadne vode odlukom zasebnom od odluke o cijeni vodnih usluga, uz prethodnu suglasnost Vijeća za vodne usluge.

(5) Isporučitelj vodnih usluga dužan je prihvatiti otpadni mulj od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje oporabe i zbrinjavanja ako raspolaže odgovarajućim resursima za to.

(6) Cijena daljnje oporabe i zbrinjavanja otpadnog mulja ne može biti veća od razumnog troška daljnje oporabe i zbrinjavanja otpadnog mulja. Na određivanje ove cijene primjenjuje se odredba stavka 4. ovoga članka.

(7) Cijena prekograničnog prihvata komunalnih otpadnih voda radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja uređuje se ugovorom po tržišnim načelima.

Prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda

Članak 53.

(1) Isporučitelj vodnih usluga može isporučiti komunalne otpadne vode i/ili otpadni mulj osobi koja pročišćava vlastite industrijske otpadne vode radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja odnosno daljnje oporabe i zbrinjavanja otpadnog mulja.

(2) O prihvatu vode i/ili otpadnog mulja iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor kojim se uređuje i cijena te isporuke.

(3) Cijena prihvata komunalnih otpadnih voda radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja ne može biti veća od razumnog troška provoda voda kroz građevine za odvodnju otpadnih voda i troška pročišćavanja i ispuštanja pročišćenih otpadnih voda, a cijena daljnje oporabe i zbrinjavanja otpadnog mulja ne može biti veća od razumnog troška daljnje oporabe i zbrinjavanja otpadnog mulja. U oba slučaja cijena može sadržavati i razumnu maržu sukladnu načelima iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Nezadovoljna strana ugovora iz stavka 2. ovoga članka ima pravo tražiti da sud u parničnom postupku izmijeni ugovorenu cijenu prihvata otpadne vode i/ili otpadnog mulja. Do odluke suda nezadovoljna strana može tražiti da Vijeće za vodne usluge privremenom mjerom odredi cijenu prihvata otpadne vode odnosno otpadnog mulja.

Daljnja prodaja vode za ljudsku potrošnju iz turističkih i prometnih objekata

Članak 54.

(1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta (marine, luke, pristaništa, kampovi i dr.) može prodavati vodu za ljudsku potrošnju iz svojih internih vodovodnih sustava ili individualnih sustava vodoopskrbe fizičkim i pravnim osobama.

(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta koji prodaje vodu za ljudsku potrošnju sukladno stavku 1. ovoga članka mora pojačano nadzirati tehničku ispravnost svojih internih vodovodnih sustava i individualnih sustava vodoopskrbe radi očuvanja kakvoće vode za ljudsku potrošnju.

(3) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta koji prodaje vodu za ljudsku potrošnju sukladno stavku 1. ovoga članka dužan je prilikom svake prodaje vode objaviti kupcu može li se voda koristiti za ljudsku potrošnju ili za ograničene namjene.

(4) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik objekta iz stavka 1. ovoga članka dužan je osigurati da voda za ljudsku potrošnju koju isporučuje ispunjava sve propisane parametre za provjeru sukladnosti u skladu sa zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

(5) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta koji prodaje vodu za ljudsku potrošnju koja potječe iz sustava javne vodoopskrbe dužan je dati vodu na analizu u skladu s godišnjim planom uzorkovanja, a najmanje jedanput godišnje, i to na parametre »A« analize i parametre od značaja na unutarnju mrežu.

(6) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta koji prodaje vodu za ljudsku potrošnju iz individualnog sustava vodoopskrbe, dužan je dati vodu na analizu u skladu s godišnjim planom uzorkovanja, a najmanje četiri puta godišnje, na parametre »A« analize i parametre od značaja na unutarnju mrežu.

(7) Voda za ljudsku potrošnju iz stavka 1. ovoga članka ne može se prodavati po cijeni višoj od one propisane uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona.

 

IX. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Obveza priključenja

Članak 55.

(1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.

(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Priključenje drugih nekretnina

Članak 56.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik druge nekretnine, osim građevine, može priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine ako je to dopušteno općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Trošak priključenja

Članak 57.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova, cijenu vodomjera i mjerača protoka snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje, osim ako općim uvjetima isporuke vodnih usluga nije drukčije uređeno.

Iznimka od obveze priključenja

Članak 58.

(1) Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izuzima se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako ima koncesijom ili vodopravnom dozvolom za korištenje voda uređen način opskrbe vodom.

(2) Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju izuzima se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako je na drugi način, sukladan odluci o odvodnji otpadnih voda ili sukladno vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili rješenju o okolišnoj dozvoli, riješio odvodnju otpadnih voda iz svoje građevine.

Isključenje s komunalnih vodnih građevina

Članak 59.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je, na zahtjev korisnika, isključiti priključak na komunalne vodne građevine i ukloniti vodomjer ako se priključena građevina ne koristi zbog devastiranosti ili drugih razloga, za vrijeme dok se ne koristi.

(2) Isključena građevina ponovno će se priključiti po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika ako se utvrdi da se nikad nije prestala koristiti i ako se počne ponovno koristiti.

(3) Javni isporučitelj vodnih usluga ima pravo nadzora na mjestu uklonjenog priključka kao da priključak postoji, a vlasnik ili drugi posjednik nekretnine isključene s komunalnih vodnih građevina dužan je omogućiti provedbu nadzora.

(4) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se ponovno priključuje snosi troškove iz članka 57. ovoga Zakona, a ako se priključuje unutar 18 mjeseci od prethodnog isključenja, snosi i fiksni dio cijene vodne usluge za razdoblje od prethodnog isključenja do ponovnog priključenja.

Ugradnja i održavanje pojedinačnih vodomjera

Članak 60.

(1) Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen pojedinačni vodomjer radi mjerenja pojedinačne potrošnje u samostalnoj uporabnoj cjelini.

(2) Pojedinačni vodomjer mora biti tehnički sukladan sa sustavom očitanja vodomjera koji koristi javni isporučitelj vodnih usluga.

(3) Korisnik vodnih usluga dužan je omogućiti održavanje pojedinačnog vodomjera putem javnog isporučitelja vodnih usluga na način određen općim uvjetima isporuke vodnih usluga. Trošak održavanja obračunava se korisniku u cijeni vodnih usluga.

Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika

Članak 61.

(1) Kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće četiri godine, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodnih usluga, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od pet godina od dana sklapanja ugovora.

(3) Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.

Protupravno priključenje

Članak 62.

(1) Javni isporučitelj dužan je isključiti protupravnog korisnika ili ozakoniti protupravno priključenje na komunalne vodne građevine te odrediti naknadu za protupravno priključenje, sve u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga u roku ne duljem od tri godine od stupanja na snagu općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

(2) Javni isporučitelj će naplatiti protupravnom korisniku naknadu za protupravno priključenje, počevši od trenutka protupravnog priključenja odnosno ako trenutak protupravnog priključenja nije odrediv, od trenutka saznanja za protupravno priključenje, ali najviše za pet godina protupravnog priključenja koje je prethodilo saznanju za protupravno priključenje.

(3) Naknada za protupravno priključenje ne može biti veća od one obračunane primjenom tarife vodne usluge važeće u vrijeme obračuna naknade, a prema procijenjenoj potrošnji vode usporedive kategorije korisnika uvećanoj za koeficijent 1,5. Naknada za protupravno priključenje prihod je javnog isporučitelja vodnih usluga, a za istu se ispostavlja zaseban račun.

 

X. ISPUNJENJE OBVEZA IZ VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE

Ispunjenje obveza iz višegodišnjeg programa gradnje

Članak 63.

(1) Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su provesti višegodišnji program gradnje u rokovima određenima tim programom.

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati provedbu višegodišnjeg programa gradnje suosnivanjem javnih isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih odnosno dioničarskih prava i obveza u javnim isporučiteljima i na drugi način u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima.

(3) Izvještaj o provedbi višegodišnjeg programa gradnje Vladi Republike Hrvatske podnose Hrvatske vode u kojem su, među ostalim, dužne navesti razloge neprovedbe.

Uskrata financiranja

Članak 64.

(1) Iz državnoga proračuna, naknade za korištenje voda i nak­nade za zaštitu voda neće se u korist javnog isporučitelja vodne usluge financirati priprema projekata, projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina ako javni isporučitelj vodnih usluga ne provodi ili jedinica lokalne samouprave ne osigura provedbu višegodišnjeg programa gradnje, zbog razloga koji su pod njihovom pojedinačnom ili zajedničkom kontrolom.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se na područje pružanja usluge javnog isporučitelja vodnih usluga ili na njegov dio.

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se dok postoji zastoj u provedbi višegodišnjeg programa gradnje.

 

XI. VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

1. Vijeće za vodne usluge

Vijeće za vodne usluge

Članak 65.

(1) Vijeće za vodne usluge je neovisno i nadzorno državno tijelo, osnovano radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz ovoga Zakona, naknade za razvoj i drugih pitanja iz zakonom određenog djelokruga.

(2) U izvršavanju javnih ovlasti Vijeće za vodne usluge dužno je postupati nepristrano i transparentno, djelovati neovisno o bilo kojem sektorskom ili tržišnom interesu te ne smije primati ili tražiti upute ili naloge od drugih državnih tijela ili osoba.

(3) Vijeće za vodne usluge čini pet članova iz reda stručnjaka s područja vodnih usluga, upravljanja vodama, gospodarstva i javnih financija.

(4) Članove Vijeća za vodne usluge, uključujući predsjednika, potpredsjednika i tajnika Vijeća za vodne usluge imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(5) Članovi Vijeća za vodne usluge imenuju se na razdoblje od pet godina, osim kada je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(6) Vijeće za vodne usluge odgovara Hrvatskom saboru. O stanju u sektoru vodnih usluga i o svom radu Vijeće za vodne usluge jednom godišnje neposredno podnosi izvješće Hrvatskom saboru.

Sredstva za rad Vijeća za vodne usluge

Članak 66.

Vijeće za vodne usluge je proračunski korisnik državnog proračuna, u kojem se osiguravaju i sredstva za njegov rad.

Djelokrug Vijeća za vodne usluge

Članak 67.

(1) Vijeće za vodne usluge:

1. nadzire zakonitost odluke o cijeni vodnih usluga

2. nadzire zakonitost odluke o naknadi za razvoj

3. nadzire zakonitost određivanja cijena posebnih isporuka vode iz članaka 47. do 54. ovoga Zakona

4. vodi zbirku podataka o cijeni vodnih usluga i naknadi za razvoj te ih objavljuje

5. inicira donošenje propisa iz članka 31., članka 35. stavka 3., članka 45. stavka 5. i članka 74. stavka 3. ovoga Zakona i

6. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

(2) O provedenim nadzorima Vijeće za vodne usluge sastavlja zapisnik.

Javne ovlasti Vijeća za vodne usluge

Članak 68.

(1) U postupcima iz svoga djelokruga Vijeće za vodne usluge ovlašteno je:

1. narediti donositeljima akata koji su predmet nadzora da usklade akte sa zakonom i temeljem njega donesenim provedbenim propisima

2. donijeti odluku o obustavi od primjene nezakonite odluke o cijeni vodnih usluga odnosno nezakonite odluke o naknadi za razvoj

3. donijeti odluku o obustavi od primjene bilo kojeg nezakonitog akta na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga odnosno akta kojim se nezakonito naplaćuje naknada za razvoj

4. donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge i privremenu odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodne usluge, na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga ili po službenoj dužnosti

5. donijeti privremenu odluku o naknadi za razvoj na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga ili po službenoj dužnosti

6. izdati prethodnu suglasnost na odluku o cijeni posebnih isporuka vode iz članka 47. stavka 4. i članka 52. stavaka 4. i 6. ovoga Zakona

7. donijeti odluku o privremenoj mjeri kojom će odrediti cijenu posebnih isporuka vode u slučaju iz članka 51. stavka 4. i članka 53. stavka 4. ovoga Zakona

8. donijeti odluku o privremenoj mjeri kojom obustavlja od izvršenja ugovor iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona

9. dati stručna mišljenja i objašnjenja odredbi ovoga Zakona, zakona kojim se uređuju vode i zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i njihovih provedbenih propisa, u granicama svoga djelokruga, savjetovati isporučitelje vodnih usluga o primjeni propisa iz svoga djelokruga

10. zatražiti i dobiti isprave i podatke od isporučitelja vodnih usluga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i drugih tijela državne vlasti, izvršiti očevid, provoditi vještačenja, kao i obavljati druge radnje u postupku nadzora i upravnog rješavanja u skladom sa svrhom izvršenja nadležnosti iz svog djelokruga

11. podnositi optužne prijedloge i donositi prekršajne naloge za prekršaje odredbi ovoga Zakona čiju primjenu nadzire Vijeće za vodne usluge i

12. izvršavati druge javne ovlasti propisane ovim Zakonom.

(2) Za vrijeme važenja privremene odluke o cijeni vodnih usluga isporučitelju vodnih usluga prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu vodne usluge od korisnika vodnih usluga ili jedinice lokalne samouprave, osim u visini cijene vodne usluge utvrđene privremenom odlukom o cijeni vodne usluge.

(3) Za vrijeme važenja privremene odluke o naknadi za razvoj isporučitelju vodnih usluga prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu naknade za razvoj, osim u visini naknade za razvoj utvrđene privremenom odlukom o naknadi za razvoj.

(4) Za vrijeme važenja privremene odluke o cijeni vodnih usluga i privremene odluke o naknadi za razvoj, odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o naknadi za razvoj može se donijeti samo uz prethodnu suglasnost Vijeća za vodne usluge.

(5) Odluke iz stavka 1. točaka 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga članka objavljuju se u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave, a odluka iz stavka 1. točke 5. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

2. Imenovanje i razrješenja članova vijeća za vodne usluge

Uvjeti imenovanja člana Vijeća za vodne usluge

Članak 69.

(1) Članom Vijeća za vodne usluge može biti imenovan poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti, u poljima ekonomije i prava te najmanje pet godina rada u struci od čega najmanje tri godine u djelatnosti vodnih usluga, upravljanja vodama, uključujući rad u državnoj upravi na poslovima vodnoga gospodarstva ili rad u jedinicama lokalne samouprave na poslovima komunalnih djelatnosti te gospodarstva i javnih financija i dostojan je biti članom Vijeća za vodne usluge.

(2) Najmanje tri člana Vijeća za vodne usluge moraju imati najmanje pet godina rada u djelatnosti vodnih usluga, djelatnosti upravljanja vodama, uključujući rad u državnoj upravi na poslovima vodnoga gospodarstva ili rad u jedinicama lokalne samouprave na poslovima komunalnih djelatnosti te položen ili zakonski priznat državni stručni ispit ili pravosudni ispit.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i tajnik Vijeća za vodne usluge imenuju se iz reda članova iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Dužnost predsjednika, potpredsjednika i tajnika Vijeća za vodne usluge obavlja se kao jedino zanimanje.

(5) Članovi Vijeća za vodne usluge imenuju se temeljem javnog poziva. Postupak javnog poziva i utvrđenja postojanja uvjeta imenovanja provodi Ministarstvo.

Zapreke za imenovanje člana Vijeća za vodne usluge

Članak 70.

(1) Članom Vijeća za vodne usluge ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

(2) Članom Vijeća za vodne usluge ne može biti imenovana osoba koja je u povredi najmanje jedne od zabrana iz članka 71. ovoga Zakona. Iznimno od ove odredbe članom Vijeća za vodne usluge može biti imenovana osoba koja je u povredi jedne ili više zabrana iz članka 71. ovoga Zakona pod odgodnim uvjetom da najkasnije u trenutku prihvaćanja dužnosti člana Vijeća za vodne usluge prenese udjele ili drugi materijalni interes, odstupi s dužnosti, istupi iz članstva ili stavi članstvo u mirovanje, otkaže radni odnos odnosno obustavi aktivnosti iz članka 71. ovoga Zakona.

(3) Predsjednikom, potpredsjednikom i tajnikom Vijeća za vodne usluge ne mogu biti imenovane osobe koje su u povredi zabrane iz članka 71. podstavaka 4. ili 5. ovoga Zakona.

Sukob interesa i nespojivost dužnosti

Članak 71.

Član Vijeća za vodne usluge ne može:

– biti dioničar ili imatelj udjela u isporučiteljima vodnih usluga koji nisu javni isporučitelji vodnih usluga više od 0,5 % temeljnog kapitala, niti imati materijalni interes u takvim isporučiteljima

– biti član uprave, upravnog odbora, upravnog vijeća ili nadzornog odbora isporučitelja vodnih usluga

– biti zaposlenik ili član tijela udruge isporučitelja vodnih usluga ili bilo koje druge interesne udruge povezane s isporukom vodnih usluga

– biti član političkih stranaka

– biti zastupnik u Hrvatskom saboru ili član predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugi dužnosnik u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa niti

– obavljati savjetodavne ili druge usluge za isporučitelje vodnih usluga ili za udrugu isporučitelja vodnih usluga ili druge interesne udruge povezane s isporukom vodnih usluga.

Razrješenje člana Vijeća za vodne usluge prije isteka mandata

Članak 72.

(1) Član Vijeća za vodne usluge može biti razriješen prije isteka svog mandata ako:

1. to sam zatraži

2. je podnio nevjerodostojnu ili neistinitu ispravu ili dao neistinitu izjavu u postupku imenovanja članom Vijeća za vodne usluge

3. nastanu zapreke za imenovanje iz članka 70. ovoga Zakona

4. bez opravdanog razloga ne obavlja poslove člana Vijeća za vodne usluge

5. nezakonito, nepravodobno ili nedovoljno stručno obavlja svoju dužnost

6. naruši svoj ugled, nepristranost i neovisnost u odlučivanju kao i ugled, samostalnost i neovisnost Vijeća za vodne usluge ili

7. izgubi poslovnu sposobnost.

(2) Umjesto razriješenog člana Vijeća za vodne usluge imenuje se novi član Vijeća za vodne usluge.

Drugi slučajevi prestanka članstva u Vijeću za vodne usluge

Članak 73.

(1) Članstvo u Vijeću za vodne usluge, osim razrješenjem, prestaje istekom mandata, smrću i podnošenjem neopozive ostavke.

(2) Istekne li mandat članu Vijeća za vodne usluge, a novi nije imenovan, on nastavlja obavljati dužnosti člana Vijeća za vodne usluge kao vršitelj dužnosti do imenovanja novog člana Vijeća za vodne usluge.

(3) Na dužnost člana Vijeća za vodne usluge koji je umro, kojem je oduzeta poslovna sposobnost ili koji je podnio neopozivu ostavku imenuje se novi član Vijeća za vodne usluge.

3. Unutarnje ustrojstvo, stručna služba, predsjednik vijeća za vodne usluge i materijalna prava

Unutarnje ustrojstvo i sjedište Vijeća za vodne usluge

Članak 74.

(1) Sjedište Vijeća za vodne usluge je u Zagrebu.

(2) O svom radu Vijeće za vodne usluge donosi poslovnik.

(3) Unutarnje ustrojstvo, okvirni broj službenika i namještenika, način odlučivanja i druga pitanja od značenja za rad Vijeća za vodne usluge uređuju se uredbom o Vijeću za vodne usluge koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Stručna služba Vijeća za vodne usluge

Članak 75.

(1) Stručne i opće poslove za potrebe Vijeća za vodne usluge obavlja stručna služba Vijeća za vodne usluge.

(2) Stručnom službom Vijeća za vodne usluge upravlja tajnik Vijeća za vodne usluge.

(3) Stručni poslovi obuhvaćaju:

– praćenje stanja u okviru djelokruga Vijeća za vodne usluge i općenito u području vodnih usluga

– vođenje zbirke podataka te statistika

– vođenje postupaka do donošenja akata iz članka 68. ovoga Zakona

– stručnu obradu predmeta, uključujući izradu nacrta akata

– pripremu odgovora, očitovanja, mišljenja, stručnih podloga i objašnjenja

– pripremu sjednica Vijeća za vodne usluge, uključujući vođenje zapisnika i logističku potporu sjednicama Vijeća za vodne usluge

– pripremu izvještaja o radu Vijeća za vodne usluge

– pripremu i izvršavanje financijskog plana Vijeća za vodne usluge te

– izvršavanje odluka Vijeća za vodne usluge i predsjednika Vijeća za vodne usluge.

(4) Poslove u stručnoj službi Vijeća za vodne usluge obavljaju državni službenici i namještenici.

(5) Broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, službeni znak Vijeća za vodne usluge te druga pitanja s tim u vezi utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Vijeća za vodne usluge sukladno uredbi o unutarnjem ustrojstvu Vijeća za vodne usluge.

(6) Pravilnik o unutarnjem redu Vijeća za vodne usluge donosi predsjednik Vijeća za vodne usluge.

Predsjednik Vijeća za vodne usluge

Članak 76.

(1) Predsjednik Vijeća za vodne usluge čelnik je Vijeća, uključujući i stručnu službu.

(2) Predsjednik Vijeća za vodne usluge upravlja radom Vijeća za vodne usluge.

(3) Predsjednik Vijeća za vodne usluge nalogodavac je za plaćanje troškova Vijeća za vodne usluge, uključujući i stručnu službu.

(4) U odsutnosti predsjednika Vijeća za vodne usluge zamjenjuje ga potpredsjednik Vijeća za vodne usluge.

Položaj članova Vijeća za vodne usluge

Članak 77.

(1) Članovi Vijeća za vodne usluge zaposleni u Vijeću za vodne usluge imaju pravni položaj dužnosnika.

(2) Predsjednik Vijeća za vodne usluge ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a potpredsjednik i tajnik Vijeća za vodne usluge u visini plaće članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

(3) Članovi Vijeća za vodne usluge zaposleni u Vijeću za vodne usluge imaju pravo povratka na rad na poslove na kojima su radili do imenovanja ili na druge odgovarajuće poslove kod poslodavca kod kojeg su radili do imenovanja na dužnost.

(4) Članovi Vijeća za vodne usluge zaposleni u Vijeću za vodne usluge prije stupanja na dužnost o pravu povratka na rad sklapaju sporazum s poslodavcem kojim će se pobliže odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja prava povratka na rad.

(5) Na članove Vijeća za vodne usluge zaposlene u Vijeću za vodne usluge odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

(6) Članovi Vijeća za vodne usluge koji nisu zaposleni u Vijeću za vodne usluge imaju pravo na naknadu za svoj rad i pravo na putne i druge troškove vezane za rad u Vijeću za vodne usluge.

(7) Naknada za rad iz stavka 6. ovoga članka uređuje se odlukom predsjednika Vijeća za vodne usluge uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vodno gospodarstvo.

(8) Putni i drugi troškovi iz stavka 6. ovoga članka obračunavaju se i plaćaju u visini i na način propisan za državne službenike.

 

XII. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 78.

(1) Upravni nadzor nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Hrvatskim vodama u provedbi javnih ovlasti na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Ministarstvo obavlja i upravni nadzor nad javnim isporučiteljima vodnih usluga u pogledu zakonitosti općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

(3) Ministarstvo je ovlašteno u upravnom nadzoru pozvati nadziranu osobu da uskladi svoje akte sa Zakonom i na temelju njega donesenim provedbenim propisom, poništiti ili ukinuti prvostupanjsko rješenje doneseno na temelju ovoga Zakona zbog razloga propisanih zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

Inspekcijski nadzor vodopravne inspekcije

Članak 79.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: vodopravna inspekcija), osim kad je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(2) Na ovlasti vodopravnog inspektora iz ovoga Zakona, kao i inspektora iz članka 80. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju vode koje se primjenjuju na vodopravnog inspektora.

(3) Vodopravni inspektor dodatno je ovlašten:

– narediti isporuku vode između različitih isporučitelja vodnih usluga

– narediti isporučitelju vodnih usluga da prihvati i pročisti otpadne vode drugog isporučitelja vodnih usluga ili

– poduzeti mjere iz članka 95. stavka 1. ovoga Zakona.

Inspekcijski nadzor drugih inspekcija

Članak 80.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: tržišna inspekcija) provodi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona u pogledu obračuna i plaćanja cijene vodnih usluga te primjenu općih uvjeta isporuke vodnih usluga koje se odnose na zaštitu potrošača.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove financija provodi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi članka 33. ovoga Zakona.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije (u daljnjem tekstu: sanitarna inspekcija) provodi inspekcijski nadzor nad primjenom članka 54. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

Nadzor vodnog redarstva

Članak 81.

(1) Primjenu odredbi članka 55. ovoga Zakona, kao i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, kada je to određeno propisima o vodama, nadziru javni isporučitelji vodnih usluga putem vodnih redara.

(2) Vodni redari su zaposlenici javnog isporučitelja vodnih usluga.

(3) Vodni redari imaju iskaznicu i odoru određenu općim aktom javnog isporučitelja vodnih usluga.

(4) Ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno, na postupanja vodnih redara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu.

(5) Vodni redar dodatno je ovlašten rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire.

(6) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja vodnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za drugostupanjske poslove vodnog gospodarstva.

(7) Žalba izjavljena protiv rješenja vodnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

 

XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji

Članak 82.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

1. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavlja djelatnost koja nije obuhvaćena člankom 13. stavcima 1. do 4. ovoga Zakona

2. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavlja djelatnosti vodnih usluga bez rješenja iz članka 16. stavka 5. odnosno stavka 6. ovoga Zakona

3. kao javni isporučitelj vodnih usluga protivno članku 33. stavku 1. ovoga Zakona zaduživanjem optereti cijenu vodne usluge tako da njegova ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja iznosi više od 20 % njegovih ostvarenih prihoda od cijene vodne usluge u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje i 90 % njegovih ostvarenih prihoda od naknadi za razvoj u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje

4. kao javni isporučitelj vodnih usluga koristi dobit protivno članku 34. stavku 1. ovoga Zakona

5. kao javni isporučitelj vodnih usluga izdaje povlaštene dionice protivno članku 34. stavku 2. ovoga Zakona

6. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne pruža uslugu javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga u skladu s člankom 47. stavkom 2. ovoga Zakona

7. kao javni isporučitelj vodnih usluga odredi, obračunava ili naplaćuje vodnu uslugu javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga protivno članku 47. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona po cijenama na koje nije izdana prethodna suglasnost Vijeća za vodne usluge

8. kao javni isporučitelj vodnih usluga pruža vodnu uslugu javne vodoopskrbe autocisternom protivno članku 48. stavku 1. ovoga Zakona

9. kao javni isporučitelj vodnih usluga odredi, obračuna i/ili naplaćuje cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe autocisternom protivno članku 48. stavcima 2. i 4. ovoga Zakona

10. kao javni isporučitelj vodnih usluga pruža vodnu uslugu javne vodoopskrbe autocisternom na otocima protivno članku 48. stavku 3. ovoga Zakona

11. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne pruža vodnu uslugu javne vodoopskrbe vodonoscem u skladu s člankom 49. stavkom 1. ovoga Zakona

12. kao javni isporučitelj vodnih usluga određuje cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe vodonoscem protivno članku 49. stavcima 2. ili 3. ovoga Zakona

13. kao isporučitelj vodnih usluga ne prihvaća komunalne otpadne vode od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje usluge odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja ako drugi isporučitelj nema mogućnost pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, a prvi isporučitelj raspolaže odgovarajućim resursima za to u skladu s člankom 52. stavkom 2. ovoga Zakona

14. kao isporučitelj vodnih usluga prihvaća komunalne otpadne vode od drugog isporučitelja vodnih usluga po cijenama određenim protivno članku 52. stavku 3. ovoga Zakona

15. kao isporučitelj vodnih usluga ne prihvati otpadni mulj od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje oporabe i zbrinjavanja ako raspolaže odgovarajućim resursima za to u skladu s člankom 52. stavkom 5. ovoga Zakona

16. kao isporučitelj vodnih usluga prihvaća otpadni mulj od drugog isporučitelja vodnih usluga po cijenama određenim protivno članku 52. stavku 6. ovoga Zakona

17. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta ne nadzire pojačano tehničku ispravnost svojih internih vodovodnih sustava i individualnih sustava vodoopskrbe u skladu s člankom 54. stavkom 2. ovoga Zakona

18. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta ne objavljuje kod svake prodaje vode kupcu može li se voda koristiti za ljudsku potrošnju ili za ograničene namjene u skladu s člankom 54. stavkom 3. ovoga Zakona

19. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta ne osigura da voda za ljudsku potrošnju koju isporučuje ispunjava sve pripisane parametre za provjeru sukladnosti prema zakonu o vodi za ljudsku potrošnju u skladu s člankom 54. stavkom 4. ovoga Zakona

20. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta ne daje vodu za ljudsku potrošnju na analizu u skladu s člankom 54. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona

21. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik turističkog ili prometnog objekta prodaje vodu za ljudsku potrošnju po cijenama određenim protivno članku 54. stavku 7. ovoga Zakona

22. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne prenese sve većinske udjele u trgovačkim društvima odnosno većinska osnivačka prava koja ima u drugim pravnim osobama na svoje članove društva, dioničare odnosno osnivače ili treće osobe u skladu s člankom 86. stavkom 1. ovoga Zakona

23. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne likvidira pravne osobe u kojima ima većinske udjele odnosno većinska osnivačka prava u skladu s člankom 86. stavkom 2. ovoga Zakona

24. kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne preoblikuje se u društvo s ograničenom odgovornošću u skladu s člankom 87. stavkom 1. ovoga Zakona

25. kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne izvrši podjelu društva čije se područje pružanja usluga prostire na dva uslužna područja u skladu s člankom 87. stavkom 2. ovoga Zakona

26. kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga ne pripoji se društvu preuzimatelju ili kao društvo preuzimatelj ne prihvati pripajanje u skladu s člankom 88. stavcima 1., 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona

27. kao društvo preuzimatelj ne uskladi društveni ugovor odnosno statut s odredbama ovoga Zakona kako je to propisano člankom 88. stavkom 4. ovoga Zakona

28. kao društvo preuzimatelj ne uskladi unutarnje opće akte s odredbama ovoga Zakona kako je to propisano člankom 88. stavkom 5. ovoga Zakona

29. kao društvo preuzimatelj ne snosi troškove pripajanja u skladu s člankom 88. stavkom 8. ovoga Zakona

30. kao društvo preuzimatelj ne omogući stjecanje poslovnih udjela odnosno dionica u svom temeljnom kapitalu svim jedinicama lokalne samouprave na uslužnom području koje nemaju, izravno ili posredno, poslovnih udjela, dionica ili osnivačkih prava u postojećim isporučiteljima vodnih usluga u skladu s člankom 90. ovoga Zakona

31. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne ishodi rješenje iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona u skladu s člankom 92. stavkom 1. ovoga Zakona

32. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne ishodi rješenje iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona u skladu s člankom 92. stavkom 6. ovoga Zakona

33. kao ustanova koja upravlja nacionalnim parkom ili parkom prirode ne izvrši prijenos individualnih sustava vodoopskrbe i odvodnje u nacionalnom parku izgrađenom prije stupanja na snagu ovoga Zakona, na upravljanje isporučitelju vodnih usluga u skladu s člankom 101. stavkom 1. ovoga Zakona ili

34. kao isporučitelj vodnih usluga ne donese opće uvjete isporuke vodnih usluga u roku od šest mjeseci od dana ishođenja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona u skladu s člankom 113. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ako pravna osoba ne prenese komunalne vodne građevine u vlasništvo društva preuzimatelja u skladu s člankom 89. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. točaka 17., 18., 19., 20. i 21. ovoga članka.

Prekršaji srednje težine

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

1. kao jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga u stečaju ili likvidaciji ne prenese komunalne vodne građevine u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, koja je njihov osnivač u skladu s člankom 10. stavkom 4. ovoga Zakona

2. kao postojeći javni isporučitelj vodnih usluga u stečaju ili likvidaciji ne prenese komunalne vodne građevine u vlasništvo jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 10. stavkom 6. ovoga Zakona

3. kao javni isporučitelj vodnih usluga, protivno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona, omogući osobama u odnosu na koje je doneseno izvršno rješenje iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona da nastave obavljati dosadašnje poslove nakon isteka roka označenog u rješenju iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona odnosno ako prije isteka roka od četiri godine od izvršnosti rješenja iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona rasporedi osobe u odnosu na koje je doneseno rješenje iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona na poslove ključnih zaposlenika

4. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne ustroji podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga koji isporučuju najmanje 500.000 kubnih metara vode za ljudsku potrošnju godišnje i/ili ne zadrži ovakvo ustrojstvo najmanje dvije godine po ishođenju akta o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, u skladu s člankom 29. stavkom 1. ovoga Zakona

5. kao javni isporučitelj vodnih usluga, protivno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona, na poslove interne kontrole rasporedi zaposlenike javnog isporučitelja vodnih usluga bez prijedloga ili protivno prijedlogu nadzornog odbora

6. kao javni isporučitelj vodnih usluga, protivno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona, sklopi ugovor o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom koji nije zaposlenik javnog isporučitelja vodnih usluga, bez prijedloga ili protivno prijedlogu nadzornog odbora

7. kao isporučitelj vodnih usluga ne prikuplja podatke o učinkovitosti svoga poslovanja u skladu s propisom iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona

8. kao isporučitelj vodnih usluga ne dostavlja Vijeću za vodne usluge podatke o učinkovitosti svoga poslovanja ili o tome ne izvještava u skladu s propisom iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona

9. kao isporučitelj vodnih usluga ne revidira svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim uredbom iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona i uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 36. stavkom 1. ovoga Zakona

10. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne donese opće uvjete isporuke vodnih usluga u skladu s člankom 40. stavcima 1. do 4. i 6. ovoga Zakona

11. kao isporučitelj vodnih usluga postupa protivno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, kako je to propisano člankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona

12. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne omogući isporuku vode za ljudsku potrošnju korisnicima vodnih usluga za vrijeme obustava ili ograničenja, kako je to propisano člankom 41. stavkom 4. ovoga Zakona

13. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne isporuči korisnicima vodnih usluga vodu za ljudsku potrošnju za vrijeme planiranih ili neočekivanih prekida isporuke vode u skladu s člankom 41. stavkom 5. ovoga Zakona

14. kao isporučitelj vodnih usluga obračunava vodnu uslugu po cijeni protivno članku 42. stavku 7. ovoga Zakona

15. kao isporučitelj vodnih usluga naplaćuje vodnu uslugu po cijeni koja nije u skladu s odlukom o cijeni vodnih usluga, a protivno članku 42. stavku 7. ovoga Zakona

16. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne odredi nižu tarifu cijene vodnih usluga u skladu s člankom 42. stavkom 8. ovoga Zakona

17. kao isporučitelj vodnih usluga donese odluku o cijeni vodnih usluga protivno članku 43. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

18. kao isporučitelj vodnih usluga ne odredi socijalnu cijenu vodnih usluga u skladu s člankom 44. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

19. kao isporučitelj vodnih usluga ne donese odluku o cijeni vodnih usluga u roku određenom uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 45. stavkom 1. ovoga Zakona

20. kao isporučitelj vodnih usluga ne uskladi odluku o cijeni vodnih usluga s pravnim učinkom na sve korisnike vodnih usluga koji su u obuhvatu izmjena i dopuna, kad god cijena vodne usluge nije sukladna uredbi iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona, kako je to propisano člankom 45. stavkom 2. ovoga Zakona

21. kao isporučitelj vodnih usluga ne provede prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga, kako je to propisano člankom 45. stavkom 3. ovoga Zakona

22. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi ne priključi svoju građevinu koja se gradi na komunalne vodne građevine u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona, osim u slučajevima propisanim člankom 58. ovoga Zakona

23. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja je izgrađena ne priključi svoju izgrađenu građevinu na komunalne vodne građevine u skladu s člankom 55. stavkom 2. ovoga Zakona, osim u slučajevima propisanim člankom 58. ovoga Zakona

24. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne isključi, na zahtjev korisnika, priključak na komunalne vodne građevine i ukloni vodomjer, ako se priključena građevina ne koristi zbog devastiranosti ili drugih razloga, za vrijeme dok se ne koristi u skladu s člankom 59. stavkom 1. ovoga Zakona

25. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne isključi protupravnog korisnika ili ne ozakoni protupravno priključenje na komunalne vodne građevine i ne odredi naknadu za protupravno priključenje u skladu s člankom 62. stavkom 1. ovoga Zakona

26. kao javni isporučitelj vodnih usluga naplati protupravnom korisniku naknadu za protupravno priključenje protivno članku 62. stavku 2. ovoga Zakona

27. kao javni isporučitelj vodnih usluga odredi, obračuna ili naplati naknadu za protupravno priključenje protivno članku 62. stavku 3. ovoga Zakona

28. kao isporučitelj vodnih usluga ne uskladi akte koji su predmet nadzora sa zakonom i na temelju njega donesenih provedbenih propisa prema naredbi Vijeća za vodne usluge, a u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

29. kao isporučitelj vodnih usluga ne dostavi isprave i podatke prema zahtjevu Vijeća za vodne usluge odnosno ne omogući provođenje drugih radnji u postupku nadzora u skladom sa svrhom izvršenja nadležnosti iz djelokruga Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 10. ovoga Zakona

30. kao isporučitelj vodnih usluga ne postupi po odluci Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

31. kao isporučitelj vodnih usluga ne postupi po odluci Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

32. kao isporučitelj vodnih usluga ne postupi po odluci Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

33. kao isporučitelj vodnih usluga ne postupi po odluci Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona

34. kao isporučitelj vodnih usluga ne postupi po odluci Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 7. ovoga Zakona

35. kao isporučitelj vodnih usluga ne postupi po odluci Vijeća za vodne usluge u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 8. ovoga Zakona

36. kao javni isporučitelj vodnih usluga – prodavatelj u roku do 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 74. stavka 3. ovoga Zakona ne zatraži suglasnost od Vijeća za vodne usluge na zasebnu odluku o cijeni vodnih usluga iz članka 47. stavka 4. ovoga Zakona u skladu s člankom 105. stavkom 1. ovoga Zakona

37. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne omogući provedbu upravnog nadzora u skladu s člankom 78. stavkom 2. ovoga Zakona

38. ne omogući provedbu nadzora vodnog redara u skladu s člankom 81. ovoga Zakona

39. kao javni isporučitelj vodnih usluga protivno članku 105. stavku 2. ovoga Zakona obračunava i/ili naplaćuje cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima za buduća obračunska razdoblja

40. kao isporučitelj vodnih usluga ne revidira svoje financijske izvještaje u skladu s člankom 107. stavkom 2. ovoga Zakona

41. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne donese odluku o cijeni vodnih usluga iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana po izvršnosti rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, sukladno članku 109. stavku 1. ovoga Zakona ili

42. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne zatraži suglasnost od svih jedinica lokalne samouprave na odluku o cijeni vodnih usluga u skladu s člankom 109. stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. točaka 22., 23. i 38. ovoga članka.

Lakši prekršaji

Članak 84.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

1. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne objavi plan gradnje komunalnih vodnih građevina na svojoj mrežnoj stranici u skladu s člankom 32. stavkom 3. ovoga Zakona

2. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne drži dostupnim javnosti plan gradnje komunalnih vodnih građevina na svojoj mrežnoj stranici za sve vrijeme njegova važenja, u skladu s člankom 32. stavkom 3. ovoga Zakona

3. kao isporučitelj vodnih usluga ne dostavi Vijeću za vodne usluge svoje financijske izvještaje te nalaz i mišljenje ovlaštenog revizora u skladu s uredbom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona kako je propisano člankom 36. stavkom 2. ovoga Zakona

4. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne objavi opće uvjete isporuke vodnih usluga na svojoj mrežnoj stranici u skladu s člankom 40. stavkom 4. ovoga Zakona

5. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne objavi opće uvjete isporuke vodnih usluga u jednom lokalnom mediju u skladu s člankom 40. stavkom 4. ovoga Zakona

6. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne drži opće uvjete isporuke vodnih usluga dostupnim javnosti putem svoje mrežne stranice za cjelokupno vrijeme njihova važenja u skladu s člankom 40. stavkom 4. ovoga Zakona

7. kao isporučitelj vodnih usluga, protivno članku 41. stavku 3. ovoga Zakona, obustavi ili ograniči isporuku vodnih usluga zbog nepodmirenja računa za vodne usluge svim korisnicima, a prema potrošačima samo za dug nastao u najmanje tri mjeseca uzastopno ili neuzastopno unutar kalendarske godine i/ili

8. kao isporučitelj vodnih usluga, protivno članku 41. stavku 3. ovoga Zakona, obustavi ili ograniči vodne usluge bez prethodne opomene pred obustavu ili ograničenje koja je morala sadržavati i naknadni rok ne kraći od 15 dana za podmirenje svih dospjelih dugova

9. kao isporučitelj vodnih usluga ne objavi odluku o cijeni vodnih usluga u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 46. stavkom 1. ovoga Zakona

10. kao isporučitelj vodnih usluga ne objavi odluku o cijeni vodnih usluga u jednom lokalnom mediju u skladu s člankom 46. stavkom 1. ovoga Zakona

11. kao isporučitelj vodnih usluga ne objavi odluku o cijeni vodnih usluga na svojoj mrežnoj stranici u skladu s člankom 46. stavkom 2. ovoga Zakona

12. kao isporučitelj vodnih usluga ne drži odluku o cijeni vodnih usluga dostupnom javnosti na svojoj mrežnoj stranici za cjelokupno vrijeme njezina važenja u skladu s člankom 46. stavkom 2. ovoga Zakona

13. kao isporučitelj vodnih usluga ne dostavi odluku o cijeni vodnih usluga i podatke Vijeću za vodne usluge u skladu s člankom 46. stavkom 3. ovoga Zakona

14. kao vlasnik ili drugi posjednik nekretnine isključene s komunalnih vodnih građevina ne omogući nadzor isporučitelju vodne usluge na mjestu uklonjenog priključka u skladu s člankom 59. stavkom 3. ovoga Zakona

15. ne postupi po naredbi vodnog redara iz članka 81. stavka 5. ovoga Zakona

16. kao koncesionar pročišćavanja otpadnih voda ne dostavi izmjene ugovora o koncesiji Vijeću za vodne usluge u skladu s člankom 99. ovoga Zakona

17. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne popiše lokalne vodovode na uslužnom području izgrađene prije stupanja na snagu ovoga Zakona, njihove tehničke značajke i položaj, njihove posjednike, upravitelje, moguće vlasnike odnosno suvlasnike i druge podatke prema naputku iz članka 100. stavka 10. ovoga Zakona te popis ne podnese Ministarstvu u skladu s člankom 100. stavkom 1. ovoga Zakona ili

18. kao isporučitelj vodnih usluga ne dostavi Vijeću svoje financijske izvještaje te nalaz i mišljenje revizora u skladu s člankom 107. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. točaka 14. i 15. ovoga članka.

Prihod od novčanih kazni

Članak 85.

Sredstva novčanih kazni iz članaka 82., 83. i 84. ovoga Zakona prihod su jedinica lokalne samouprave, a ako je prekršitelj jedinica lokalne samouprave i/ili odgovorna osoba u njoj ili isporučitelj vodnih usluga i/ili odgovorna osoba u njoj, sredstva novčanih kazni iz članaka 82., 83. i 84. ovoga Zakona prihod su državnog proračuna.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Prethodne radnje za provedbu pravila o jednom isporučitelju na uslužnom području

Prijenos većinskih udjela odnosno većinskih osnivačkih prava

Članak 86.

(1) Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prenijeti sve većinske udjele u trgovačkim društvima odnosno većinska osnivačka prava koje imaju u drugim pravnim osobama na svoje članove društva, dioničare odnosno osnivače ili treće osobe.

(2) Ne postupe li po odredbi stavka 1. ovoga članka javni isporučitelji vodnih usluga dužni su likvidirati pravne osobe u kojima imaju većinske udjele odnosno većinska osnivačka prava u roku od idućih 90 dana.

Preoblikovanje i podjela društva prije pripajanja

Članak 87.

(1) Svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području koji nisu društva kapitala, kao i pravne osobe za provedbu vodnokomunalnih projekata koje nisu društva kapitala dužni su se preoblikovati u društva s ograničenom odgovornošću u roku od 90 dana od dana stupanja ovog Zakona na snagu.

(2) Postojeći javni isporučitelji vodnih usluga čije se područje pružanja usluga prostire na dva uslužna područja dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona izvršiti podjelu društva.

2. Ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga

Pripajanje društava kapitala

Članak 88.

(1) Svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni su se pripojiti javnom isporučitelju vodnih usluga koji je društvo kapitala, a koje je određeno uredbom iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona kao društvo preuzimatelj, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje, u roku od šest mjeseci od dana od stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Kao društvo preuzimatelj odredit će se javni isporučitelj vodnih usluga koji je na uslužnom području imao najveći ukupni prihod po osnovi cijene vodnih usluga, cijene isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga i naknade za razvoj u tri godine koje prethode godini stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona ili javni isporučitelj vodnih usluga koji je na uslužnom području u posljednje tri godine koje prethode godini stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona isporučio najveću količinu vode za ljudsku potrošnju korisnicima vodnih usluga i drugim isporučiteljima vodnih usluga (u daljnjem tekstu: primarno društvo preuzimatelj), a ako se započeto pripajanje primarnom društvu preuzimatelju ocijeni neizglednim u rokovima propisanim uredbom iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona, pripajanje će se provesti prema drugom javnom isporučitelju vodnih usluga (u daljnjem tekstu: supsidijarno društvo preuzimatelj) koji se određuje uredbom iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Za donošenje odluke o pripajanju potrebna je obična većina danih glasova na skupštini odnosno obična većina u temeljnom kapitalu zastupljenom na skupštini i u društvu preuzimatelju i u društvima koja se pripajaju.

(4) Društveni ugovor odnosno statut društva preuzimatelja mora se u roku iz stavka 1. ovoga članka uskladiti s odredbama ovoga Zakona.

(5) Unutarnji opći akti društva preuzimatelja moraju se u roku od 90 dana po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka uskladiti s odredbama ovoga Zakona.

(6) Poslovni udjeli odnosno dionice u društvu preuzimatelju određuju se prema stanju kapitala i rezervi društva preuzimatelja i društava koja se pripajaju na dan 31. prosinca 2018., a za pravne osobe iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona prema iskazanoj poziciji kapital i rezerve u bilanci na dan 31. prosinca 2018., osim kad je ovim Zakonom drukčije određeno.

(7) Pripajanje se provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.

(8) Troškove pripajanja društava kapitala snosi društvo preuzimatelj.

Uredba o uslužnim područjima

SUDSKA PRAKSA: Odluka Ustavnog suda, Odluka Ustavnog suda, Odluka Ustavnog suda

Prijenos komunalnih vodnih građevina društvu preuzimatelju

Članak 89.

(1) Jedinice lokalne samouprave koje su izravni vlasnici komunalnih vodnih građevina i zemljišta pod njima, a nisu do stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona postupile po odredbi članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 56/13.) dužne su ih prenijeti u vlasništvo društva preuzimatelja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona, bez naknade ili dio bez naknade, a dio kao ulog u temeljni kapital.

(2) Vrijednost dijela komunalnih vodnih građevina i zemljišta pod njima koji se, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, unosi kao ulog u temeljni kapital društva preuzimatelja, izračunava se u postotku u odnosu na ukupnu vrijednost komunalnih vodnih građevina koje se prenose u vlasništvo društva preuzimatelja i ne smije prijeći vrijednost temeljnog kapitala, iskazanog u postotku u odnosu na vrijednost imovine postojećeg javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe čije područje pružanja usluge obuhvaća i područje jedinice lokalne samouprave koja je prenositelj komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka. Preostala vrijednost komunalnih vodnih građevina neupisana u temeljni kapital unosi se u imovinu društva preuzimatelja bez naknade. Procjena vrijednosti komunalnih vodnih građevina provodi se na zahtjev društva preuzimatelja, a dio koji se odnosi na procjenu vrijednosti nekretnina provodi se u skladu s propisima o procjeni vrijednosti nekretnina.

(3) Središnja tijela državne uprave koja su do stupanja na snagu ovoga Zakona, kao investitori ili suinvestitori, na temelju propisa o regionalnom razvoju ili drugih posebnih propisa gradila komunalne vodne građevine, dužna su ih prenijeti bez naknade u vlasništvo društva preuzimatelja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

(4) Pravne osobe koje nisu isporučitelji vodnih usluga, osnivači kojih su jedinice lokalne samouprave, a koje su vlasnici komunalnih vodnih građevina dužne su ih prenijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona svojim osnivačima, a osnivači su ih dužni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona prenijeti, bez naknade, u vlasništvo društva preuzimatelja.

(5) Ne izvrše li se prijenosi iz stavaka 1., 3 i 4. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje o prijenosu korištenja komunalnih vodnih građevina na društvo preuzimatelja, uključujući i poslovne prostore koji sadrže upravljačko-nadzornu opremu.

(6) Društvo preuzimatelj stječe pravo da upravlja, održava i razvija komunalne vodne građevine iz stavka 5. ovoga članka, da ih unese u svoje poslovne knjige te da stupi u isključivi posjed svih komunalnih vodnih građevina, uključujući i poslovne prostore koji sadrže upravljačko-nadzornu opremu.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Nastupom izvršnosti rješenja iz stavka 5. ovoga članka dotadašnjem posjedniku temeljem zakona prestaje pravo na posjed svih stvari obuhvaćenih rješenjem.

SUDSKA PRAKSA: Odluka Ustavnog suda

Pristup novih jedinica lokalne samouprave u temeljni kapital društva preuzimatelja

Članak 90.

(1) Društvo preuzimatelj mora omogućiti stjecanje poslovnih udjela odnosno dionica u svom temeljnom kapitalu svim jedinicama lokalne samouprave na uslužnom području koje nemaju, izravno ili posredno, poslovnih udjela, dionica ili osnivačkih prava u postojećim isporučiteljima vodnih usluga (u daljnjem tekstu: pristupnici). Ova pravna mogućnost ne može biti ograničena rokom.

(2) Najniži iznos uloga pristupnika u temeljni kapital je 10.000,00 kuna, a najviši iznos nije ograničen osim odredbom članka 89. stavka 2. ovoga Zakona, gdje je ona primjenjiva.

(3) Ako su pristupnici bili dužni, a nisu ispunili obvezu iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona, stjecanje poslovnih udjela odnosno dionica u temeljnom kapitalu društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj mora im omogućiti ispunjenje te obveze pod odgodnim uvjetom.

Privremeno uređenje pripajanja

Članak 91.

(1) Ako se pripajanje javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području ne provede u roku propisanom ovim Zakonom niti je izgledno da će biti provedeno u naknadnom razumnom roku zbog toga što se uprave javnih isporučitelja vodnih usluga nisu usuglasile o sadržaju ugovora o pripajanju i/ili skupštine javnih isporučitelja vodnih usluga nisu donijele odluke o pripajanju, na osnovi nacrta ugovora o pripajanju o kojima su se usuglasile uprave javnih isporučitelja vodnih usluga, na zahtjev javnih isporučitelja vodnih usluga s uslužnog područja koji imaju najmanje većinu iz članka 92. stavka 3. ovoga Zakona, Ministarstvo može privremenom mjerom urediti sadržaj ugovora o pripajanju u odnosu na podnositelje zahtjeva, a u skladu sa sadržajem propisanim zakonom kojim se uređuju trgovačka društva te odrediti naknadni rok za donošenje odluka o pripajanju. U tom slučaju privremena mjera zamjenjuje ugovor o pripajanju.

(2) Prije donošenja privremene mjere iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je dužno ispitati sve zainteresirane stranke u postupku.

(3) Ako skupštine javnih isporučitelja vodnih usluga s uslužnog područja koji imaju najmanje većinu iz članka 92. stavka 3. ovoga Zakona u naknadnom roku određenom privremenom mjerom iz stavka 1. ovoga članka ne donesu odluke o pripajanju u skladu s privremenom mjerom iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo je ovlašteno, po službenoj dužnosti, drugom privremenom mjerom zamijeniti odluke o pripajanju javnih isporučitelja vodnih usluga s uslužnog područja koji imaju najmanje većinu iz članka 92. stavka 3. ovoga Zakona. Ova privremena mjera ima sadržaj odluke o pripajanju propisan zakonom kojim se uređuju trgovačka društva.

(4) Prijavu za upis u sudski registar podnosi društvo preuzimatelj u roku određenom zakonom kojim se uređuje sudski registar, a ako ono to ne učini, prijavu može podnijeti Ministarstvo.

(5) Na temelju privremene mjere iz stavka 1. ovoga članka i odluka o pripajanju odnosno privremenih mjera iz stavaka 1. i 3. ovoga članka trgovački sud će donijeti rješenje o upisu pripajanja i izvršiti upis pripajanja u sudski registar.

(6) Nezadovoljna strana ima pravo pobijati privremene mjere pred trgovačkim sudom.

(7) Privremene mjere ostaju na snazi dok stranke ne postignu drukčiji ugovor o pripajanju i dok se on ne potvrdi odlukama o pripajanju ili dok o tome sud ne donese drukčiju pravomoćnu odluku ili dok se ne steknu drugi uvjeti za brisanje u sudskom registru u skladu sa zakonom kojim se uređuje sudski registar.

3. Početak pružanja vodnih usluga po novom javnom isporučitelju vodnih usluga

Početak pružanja vodnih usluga po jedinstvenom javnom isporučitelju vodnih usluga

Članak 92.

(1) Društvo preuzimatelj dužno je ishoditi rješenje iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona izdaje se:

– kada odluku o pripajanju donese većina postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području i

– kad se pripajanje iz podstavka 1. ovoga stavka upiše u sudski registar.

(3) Smatra se da većina iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka postoji:

– ako društvo preuzimatelj i pripojena društva čine običnu većinu broja postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području ili

– ako društvo preuzimatelj i pripojena društva isporučuju najmanje 51 % vode za ljudsku potrošnju na uslužnom području; ako društvo preuzimatelj samo isporučuje najmanje 51 % vode za ljudsku potrošnju na uslužnom području, većina iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka postoji kada se društvu preuzimatelju pripoji najmanje jedan postojeći javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području, gdje je to primjenjivo.

(4) Jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga počinje pružati vodne usluge na cijelom uslužnom području na dan označen u rješenju iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga počinje izdavati račune za vodne usluge u roku od mjesec dana od početka pružanja vodnih usluga.

(6) Jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ishoditi rješenje iz članka 16. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 18 mjeseci od dana izdavanja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona.

4. Mjere za neprovedbu pravila o jednom isporučitelju na uslužnom području

Uskrata financiranja

Članak 93.

(1) Iz državnoga proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda neće se u korist javnog isporučitelja vodne usluge financirati priprema projekata, projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina:

– ako postojeći javni isporučitelji vodnih usluga ne postupe po odredbama članaka 86. i 87. i članka 88. stavaka 1. i 3. do 6. i članaka 90. i 91. i članka 92. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona

– ako jedinice lokalne samouprave ne postupe po odredbama članka 89. stavka 1. ovoga Zakona ili

– ako javni isporučitelj vodnih usluga ili jedinica lokalne samouprave na drugi način sprječava ili ometa uspostavu jednog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se samo na područje jedinice lokalne samouprave ako ona ne postupi po odredbama ili postupi protivno odredbama navedenim u stavku 1. ovoga članka, u svojstvu člana društva u skupštini javnog isporučitelja vodnih usluga ili neovisno o tom svojstvu.

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se na područje pružanja usluge javnog isporučitelja vodnih usluga ili njegov dio ako njegova uprava ne postupi po odredbama ili postupi protivno odredbama navedenim u stavku 1. ovoga članka.

(4) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se dok postoje razlozi iz stavka 1. ovoga članka.

Ukidanje akta o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i prijenos korištenja gospodarske cjeline za pružanje vodnih usluga

Članak 94.

(1) Ministarstvo će ukinuti važeći akt o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje postojećem javnom isporučitelju vodnih usluga ako ne postupi po odredbama članaka 86. i 87. i članka 88 stavaka 1. i 3. do 6. i članaka 90. i 91. i članka 92. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Od izvršnosti rješenja o ukidanju akta iz stavka 1. ovoga članka postojećem javnom isporučitelju vodnih usluga:

1. prestaje status isporučitelja vodnih usluga

2. prestaje pravo isporučivati vodnu uslugu i

3. prestaje pravo naplaćivati cijenu vodne usluge i naknadu za razvoj.

(3) Postojeći javni isporučitelj vodnih usluga iz stavka 1. ovoga članka ne može se likvidirati bez suglasnosti Ministarstva.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo donosi rješenje o prijenosu korištenja gospodarske cjeline za pružanje vodnih usluga s postojećeg javnog isporučitelja vodnih usluga na primarno društvo preuzimatelja odnosno na supsidijarno društvo preuzimatelja ako je primarno društvo preuzimatelj odgovorno za nepostupanje po odredbama navedenim u stavku 1. ovoga članka.

(5) Društvo preuzimatelj koji postaje korisnik gospodarske cjeline za pružanje vodnih usluga stječe pravo da upravlja, održava i razvija gospodarsku cjelinu za pružanje vodnih usluga, da stupi u sve pravne odnose obuhvaćene gospodarskom cjelinom za pružanje vodnih usluga umjesto postojećeg javnog isporučitelja vodnih usluga, da istu unese u svoje poslovne knjige te da stupi u isključivi posjed svih stvari unutar gospodarske cjeline za pružanje vodnih usluga.

(6) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Nastupom izvršnosti rješenja iz stavka 4. ovoga članka postojećem javnom isporučitelju temeljem zakona prestaje pravo na posjed svih stvari obuhvaćenih gospodarskom cjelinom za pružanje vodnih usluga.

Zabrana obavljanja djelatnosti nezakonitim isporučiteljima

Članak 95.

(1) Osobama koje nisu postojeći isporučitelji vodnih usluga, a koje isporučuju vodu za ljudsku potrošnju ili obavljaju odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda fizičkim i/ili pravnim osobama, protivno odredbama ovoga Zakona i bez važećeg akta o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, vodopravni inspektor zabranit će obavljanje djelatnosti i pravo naplaćivati cijenu za takvu uslugu.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na lokalne vodovode. Ako je vlasnik ili posjednik lokalnog vodovoda nepoznat, na dostavu akta o zabrani primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak o dostavi javnom objavom.

Pripajanje pravnih osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata

Članak 96.

(1) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na pripajanje postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga društvu preuzimatelju primjenjuju se, na odgovarajući način, i na pravne osobe za provedbu vodnokomunalnih projekata.

(2) Ako se pravna osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata ne pripoji društvu preuzimatelju, njezin osnivač dužan je provesti njezinu likvidaciju u roku od idućih 90 dana nakon isteka roka iz članka 88. stavka 1. ovoga Zakona, a komunalne vodne građevine se pritom izlučuju u korist društva preuzimatelja.

(3) Ako osnivač ne postupi po odredbi stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo je ovlašteno postupiti po odredbama članka 89. stavaka 5. do 8. ovoga Zakona odnosno odgovarajućom primjenom odredbe članka 94. stavaka 4. do 7. ovoga Zakona na prijenos korištenja gospodarske cjeline za upravljanje vodnokomunalnim projektima.

5. Koncesije pročišćavanja otpadnih voda

Postojeće koncesije pročišćavanja otpadnih voda

Članak 97.

(1) Na koncesije za radove ili usluge pročišćavanja otpadnih voda dane prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, osim ako ovim člankom nije drukčije uređeno.

(2) Koncesionar pročišćavanja otpadnih voda je isporučitelj vodne usluge. Pravni položaj isporučitelja koncesionar zadržava i ako je ovlast upravljanja i pogona uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prenio na ovisno društvo koje je temeljem prijašnjih propisa o vodama steklo pravni akt o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

(3) Korisnici vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda su korisnici vodne usluge javne odvodnje koji su putem sustava javne odvodnje priključeni na uređaj za pročišćavanje.

Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

Članak 98.

(1) Koncesionar donosi odluku o cijeni vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda, koja stupa na snagu uz suglasnost gradonačelnika odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave – davatelja koncesije. Gradonačelnik odnosno općinski načelnik dužan je izdati suglasnost, obrazloženo odbiti izdavanje ili zatražiti izmjene i dopune u roku od 40 dana od podnošenja obrazloženog zahtjeva koncesionara. Na odluku o cijeni vodne usluge iz ovoga stavka primjenjuju se članak 68. stavak 1. točka 4. i stavak 3. ovoga Zakona.

(2) Iz cijene vodne usluge i naknade za razvoj može se financirati cijena usluge koncesionara koja uključuje najviše 15 % dobiti nakon oporezivanja. Iz cijene vodne usluge i naknade za razvoj ne mogu se financirati troškovi gradnje i održavanja građevine koja nije komunalna vodna građevina. Provedba ove odredbe uređuje se propisom iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona.

Dostava izmjena ugovora o koncesiji

Članak 99.

Izmjene ugovora o koncesiji koncesionar pročišćavanja otpadnih voda dužan je dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od njihova potpisivanja.

6. Ostale prijelazne i završne odredbe

Lokalni vodovodi

Članak 100.

(1) Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su u roku od šest mjeseci po izvršnosti rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona popisati lokalne vodovode kojim se isporučuje voda u prosječnoj količini više od 10 m³ vode na dan ili opskrbljuje više od 50 ljudi, izgrađene prije stupanja na snagu ovoga Zakona na uslužnom području, te popis podnijeti Ministarstvu.

(2) Lokalni vodovodi iz stavka 1. ovoga članka, izgrađeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, prenose se na upravljanje javnom isporučitelju vodnih usluga na uslužnom području.

(3) Rješenje o prijenosu iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo. Protiv rješenja o prijenosu iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo će odbiti prijenos lokalnih vodovoda iz stavka 1. ovoga članka koji su tehnički neuporabljivi.

(5) Javni isporučitelj vodnih usluga upravlja lokalnim vodovodima iz stavka 1. ovoga članka pažnjom dobroga domaćina i na način kako upravlja komunalnim vodnim građevinama u svom vlasništvu.

(6) Na lokalne vodovode iz stavka 1. ovoga članka, preuzete na upravljanje javnom isporučitelju vodnih usluga, primjenjuju se odredbe poreznih, računovodstvenih i drugih propisa koji se primjenjuju na komunalne vodne građevine.

(7) Tužitelj za kojeg se u sudskom postupku utvrdi da je vlasnik odnosno suvlasnik lokalnih vodovoda iz stavka 1. ovoga članka dužan je javnom isporučitelju vodnih usluga naknaditi troškove upravljanja lokalnim vodovodima.

(8) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je osigurati zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz lokalnih vodovoda koji su mu preneseni po odredbama ovoga članka sukladno odredbama zakona kojim se uređuje voda za ljudsku potrošnju.

(9) Vodopravni inspektor zabranit će uporabu lokalnih vodovoda koji nisu preneseni po odredbama ovoga članka.

(10) Ministar donosi naredbu o popisu lokalnih vodovoda, kojom se uređuje sadržaj popisa, i to: tehničke značajke i položaj lokalnih vodovoda, njihova tehnička ispravnost i uporabljivost, posjednici, upravitelji i vlasnici odnosno suvlasnici lokalnih vodovoda, kao i drugi podaci od značaja za svrsishodnost popisa.

SUDSKA PRAKSA: Odluka Ustavnog suda

Vodne građevine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Članak 101.

(1) Individualni sustavi vodoopskrbe i individualni sustavi odvodnje u nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, koji služe i drugim korisnicima osim javnoj ustanovi koja upravlja nacionalnim parkom ili parkom prirode, a vlasnik kojih je Republika Hrvatska, javna ustanova koja upravlja nacionalnim parkom ili parkom prirode ili se vlasnik ne može utvrditi, prenijet će se u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga, bez naknade.

(2) Rješenje o prijenosu iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo. Protiv rješenja o prijenosu iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Na prijenos iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 100. stavaka 1. i 2. i stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.

Promet imovine radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona

Članak 102.

(1) Prijenos imovine koji je obvezatan po odredbama ovoga Zakona nije oporeziv porezom na promet nekretnina.

(2) Dobit ostvarena stjecanjem imovine čiji je prijenos po odredbama ovoga Zakona obvezatan neoporeziva je.

(3) Na dobit ili gubitak ostvaren u procesu pripajanja na temelju ovoga Zakona ne plaća se porez na dobit.

Ugradnja pojedinačnih vodomjera u zgrade već priključene na komunalne vodne građevine

Članak 103.

(1) Korisnik vodnih usluga u posebnom dijelu zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) u građevinama koje su, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, priključene na komunalne vodne građevine, ima pravo o svom trošku ugraditi pojedinačni vodomjer ako za to postoje tehničke pretpostavke, sukladno članku 60. ovoga Zakona i općim uvjetima isporuke vodnih usluga. U zgradama gdje postoji više suvlasnika, a pojedinačni vodomjer se ugrađuje na zajedničkim dijelovima nekretnine ili se ugrađuje na posebnom dijelu nekretnine uz nužan građevinski zahvat na zajedničkim dijelovima nekretnine, odluka o ugradnji pojedinačnih vodomjera se donosi prema pravilima o odlučivanju o poslovima redovite uprave iz zakona kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

(2) Snošenje troškova ugradnje pojedinačnih vodomjera može se općim uvjetima isporuke vodnih usluga urediti i drukčije od stavka 1. ovoga članka.

Iznimke od pojedinih odredbi

Članak 104.

(1) Na javnog isporučitelja vodnih usluga čije je područje pružanja vodnih usluga prije stupanja na snagu ovoga Zakona istovjetno s uslužnim područjem koje je uspostavljeno uredbom iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona ne primjenjuje se obveza iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Na javnog isporučitelja vodnih usluga čije je područje pružanja vodnih usluga prije stupanja na snagu ovoga Zakona istovjetno s uslužnim područjem koje je uspostavljeno uredbom iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona ne primjenjuje se obveza iz članka 88. stavka 6. ovoga Zakona, ako je njegova skupština, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, uredila pravo glasa članova društva drukčije od prava glasa prema udjelima u temeljnom kapitalu. Ova odredba ne utječe na dodatno pravo glasa.

(3) Iznimno od članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, uslužno područje može se uspostaviti na području pružanja usluge uspostavljenom prije stupanja na snagu ovoga Zakona, na kojem postojeći javni isporučitelj vodnih usluga, koji nije društvo preuzimatelj, isporučuje više od 800.000 m3, a manje od 1.000.000 m3 vode za ljudsku potrošnju godišnje pod sljedećim pretpostavkama:

– da cijena vode, što uključuje cijenu vodnih usluga, naknadu za razvoj, naknadu za korištenje voda i naknadu za zaštitu voda, u godini koja prethodi godini donošenja uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona, ne prelazi 1,50 % neto raspoloživoga godišnjeg dohotka kućanstva i

– da, nakon provedbe višegodišnjeg programa gradnje na tom uslužnom području, cijena vode, što uključuje cijenu vodnih usluga, naknadu za razvoj, naknadu za korištenje voda i naknadu za zaštitu voda, neće biti veća od 3 % neto raspoloživoga godišnjeg dohotka kućanstva.

Određivanje cijene vodne usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima

Članak 105.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga koji, u trenutku ili nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, pruža vodnu uslugu javne vodoopskrbe drugom isporučitelju, neovisno o tom kojim je aktom ta isporuka uređena, dužan je u roku do 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 74. stavka 3.ovoga Zakona zatražiti suglasnost od Vijeća za vodne usluge na zasebnu odluku o cijeni vodnih usluga iz članka 47. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Stupanjem na snagu zasebne odluke o cijeni vodnih usluga iz članka 47. stavka 4. ovoga Zakona cijena vodne usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima može se za buduća obračunska razdoblja obračunavati i naplaćivati isključivo na temelju odluke iz članka 47. stavka 4.ovoga Zakona.

(3) Dok se cijena vodne usluge posebne isporuke vode ne odredi sukladno članku 47. stavku 4. ovoga Zakona, bilo koja strana u odnosu međusobne isporuke vode za ljudsku potrošnju može zatražiti da Vijeće za vodne usluge privremenom odlukom o cijeni vodne usluge odredi cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe drugim isporučiteljima.

Prijelazna odredba za Vijeće za vodne usluge

Članak 106.

(1) Vijeće za vodne usluge osnovano Zakonom o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.) nastavlja poslovati u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 74. stavka 3. ovoga Zakona imenovat će se članovi Vijeća za vodne usluge, a dosadašnji članovi Vijeća razriješiti.

(3) Do razrješenja Vijeća za vodne usluge po stavku 1. ovoga članka ministar odlukom određuje naknadu za rad članovima Vijeća za vodne usluge.

(4) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatske vode dužne su bez naknade prenijeti Vijeću za vodne usluge sve isprave i informacije, u papirnom ili digitalnom obliku, kao i računalne programe, koji se odnose na vrednovanje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Obveza revizije u prijelaznom razdoblju

Članak 107.

(1) Revizija iz članka 36. ovoga Zakona obuhvaća i poslovnu godinu koja prethodi stupanju na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 43. stavka 5. ovoga Zakona isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (»Narodne novine«, br. 112/10.) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koja cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine«, br. 112/10.). Isporučitelj je dužan dostaviti Vijeću za vodne usluge svoje financijske izvještaje te nalaz i mišljenje ovlaštenog revizora iz ovoga stavka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Prezaduženost u prijelaznom razdoblju

Članak 108.

(1) Postojeći javni isporučitelj vodnih usluga, čije stanje zaduženosti je, u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, iznad granice propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona, ne smije se dalje zaduživati dok stanje zaduženosti ne uskladi sa Zakonom.

(2) Postojeći javni isporučitelj vodnih usluga dužan je sastaviti izvješće o stanju zaduženosti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, koje je uprava odnosno voditelj poslovanja dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti skupštini odnosno upravnom vijeću i obavijestiti upravu društva preuzimatelja, uz primjerak izvješća.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postojeći javni isporučitelj koji nije prekoračio granicu zaduženja iz članka 33. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona može se zaduživati do granice određene tim podstavkom.

(4) Društvo preuzimatelj čije stanje zaduženosti je, na dan donošenja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, iznad granice propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona ne smije se dalje zaduživati dok stanje zaduženosti ne uskladi sa Zakonom.

(5) Društvo preuzimatelj dužno je sastaviti izvješće o stanju zaduženosti na dan donošenja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, koje je uprava dužna u roku od dva mjeseca od dana donošenja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona podnijeti skupštini.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo preuzimatelj koje nije prekoračilo granicu zaduženja iz članka 33. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona može se zaduživati do granice određene tim podstavkom.

(7) Odredbe stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka društvo preuzimatelj primjenjuje na odgovarajući način svaki put kad mu se, nakon donošenja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, pripoji sljedeći postojeći isporučitelj vodnih usluga ili pravna osoba za upravljanje vodnokomunalnim projektima ili mu se rješenjem iz članka 94. stavaka 4. do 7. prenese korištenje gospodarske cjeline za pružanje vodnih usluga odnosno korištenje gospodarske cjeline za upravljanje vodnokomunalnim projektima. Izvješće o stanju zaduženosti sastavlja se na dan pripajanja odnosno na dan prijenosa korištenja gospodarske cjeline za pružanje vodnih usluga odnosno korištenje gospodarske cjeline za upravljanje vodnokomunalnim projektima, od kojih dana teče rok za podnošenje izvješća o stanju zaduženosti, od strane uprave skupštini.

Određivanje cijene vodne usluge u prijelaznom razdoblju

Članak 109.

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti odluku o cijeni vodnih usluga iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja odluke o cijeni vodnih usluga iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona odluka o cijeni vodnih usluga postojećeg javnog isporučitelja vodnih usluga ne može stupiti na snagu bez suglasnosti gradonačelnika odnosno općinskih načelnika iz jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području odnosno području aglomeracije. Suglasnost ne smije biti uvjetovana.

(3) Javni isporučitelj vodne usluge je u obvezi zatražiti suglasnost od svih jedinica lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U roku od 30 dana od dana podnošenja odluke jedinici lokalne samouprave na suglasnost ona je dužna izdati suglasnost, obrazloženo odbiti izdavanje ili zatražiti izmjene i dopune. Ne postupi li jedinica lokalne samouprave na opisani način, istekom roka smatra se da je suglasnost dana.

(5) Ako suglasnost treba izdati više jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području ili području aglomeracije, smatra se da je ona izdana kada je izdaju jedinice lokalne samouprave koje su izravno ili neizravno većinski član društva, dioničar odnosno osnivač javnoga isporučitelja vodne usluge.

Podzakonski akti Vlade Republike Hrvatske

Članak 110.

Vlada Republike Hrvatske donijet će:

1. uredbu iz članka 7. stavka 6. i članka 16. stavka 8. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona

2. uredbu iz članka 74. stavka 3. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona i

3. uredbu iz članka 31., članka 35. stavka 3. i članka 43. stavka 5. ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

Provedbeni propisi ministra

Članak 111.

Ministar će donijeti naredbu iz članka 100. stavka 10. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja odluka o priključenju

Članak 112.

Stupanjem na snagu općih uvjeta isporuke vodnih usluga prestaju važiti odluke o priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) kao i odluke o priključenju donesene na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.).

Akti isporučitelja vodnih usluga

Članak 113.

Isporučitelj vodnih usluga donijet će opće uvjete isporuke vodnih usluga u roku od šest mjeseci od ishođenja rješenja iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona.

Prestanak važenja podzakonskih akata

Članak 114.

Do stupanja na snagu propisa koji se donose temeljem ovoga Zakona ostaju na snazi propisi i drugi provedbeni akti doneseni na temelju Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), i to:

1. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koja cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine«, br. 112/10.)

2. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (»Narodne novine«, br. 112/10.)

3. Uredba o uslužnim područjima (»Narodne novine«, br. 67/14.)

4. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, br. 28/11. i 16/14.) i

5. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (»Narodne novine«, br. 28/11. i 16/14.).

Dovršenje započetih upravnih postupaka

Članak 115.

Svi upravni postupci započeti po odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 116.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić