Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 70/2023 (29.6.2023.), Uredba o uslužnim područjima

Vlada Republike Hrvatske

1160

Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O USLUŽNIM PODRUČJIMA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uspostavljaju uslužna područja, određuju njihove granice i društvo preuzimatelj.

Članak 2.

U Republici Hrvatskoj uspostavljaju se sljedeća uslužna područja:

1. Uslužno područje 1

2. Uslužno područje 2

3. Uslužno područje 3

4. Uslužno područje 4

5. Uslužno područje 5

6. Uslužno područje 6

7. Uslužno područje 7

8. Uslužno područje 8

9. Uslužno područje 9

10. Uslužno područje 10

11. Uslužno područje 11

12. Uslužno područje 12

13. Uslužno područje 13

14. Uslužno područje 14

15. Uslužno područje 15

16. Uslužno područje 16

17. Uslužno područje 17

18. Uslužno područje 18

19. Uslužno područje 19

20. Uslužno područje 20

21. Uslužno područje 21

22. Uslužno područje 22

23. Uslužno područje 23

24. Uslužno područje 24

25. Uslužno područje 25

26. Uslužno područje 26

27. Uslužno područje 27

28. Uslužno područje 28

29. Uslužno područje 29

30. Uslužno područje 30

31. Uslužno područje 31

32. Uslužno područje 32

33. Uslužno područje 33

34. Uslužno područje 34

35. Uslužno područje 35

36. Uslužno područje 36

37. Uslužno područje 37

38. Uslužno područje 38

39. Uslužno područje 39

40. Uslužno područje 40 i

41. Uslužno područje 41.

Članak 3.

(1) Uslužno područje 1 obuhvaća sve gradove i općine u Međimurskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 1 su Međimurske vode d.o.o., Čakovec.

Članak 4.

(1) Uslužno područje 2 obuhvaća sve gradove i općine u Varaždinskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.o.o., Varaždin.

Članak 5.

(1) Uslužno područje 3 obuhvaća gradove Koprivnica i Križevci te općine Drnje, Đelekovec, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u Koprivni­čko-križevačkoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 su Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica.

Članak 6.

(1) Uslužno područje 4 obuhvaća gradove Bjelovar, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općine Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac u Bjelovar­sko-bilogorskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 4 ne obuhvaća naselja Velika Babina Gora i Mala Babina Gora iz Općine Đulovac.

(3) Uslužno područje 4 obuhvaća i Grad Đurđevac i općine Ferdinandovac, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 4 su Vodne usluge d.o.o., Bjelovar.

Članak 7.

(1) Uslužno područje 5 obuhvaća sve gradove i općine u Virovitičko-podravskoj županiji.

(2) Uslužno područje 5 obuhvaća i Općinu Podravska Moslavina u Osječko-baranjskoj županiji.

(3) Uslužno područje 5 obuhvaća i naselja Velika Babina Gora i Mala Babina Gora iz Općine Đulovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 5 je Virkom d.o.o., Virovitica.

Članak 8.

(1) Uslužno područje 6 obuhvaća gradove Đakovo i Našice te općine Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 6 je Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo.

Članak 9.

(1) Uslužno područje 7 obuhvaća Grad Beli Manastir te općine Čeminac, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac u Osječko-baranjskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 7 je Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir.

Članak 10.

(1) Uslužno područje 8 obuhvaća gradove Belišće, Donji Miholjac, Osijek i Valpovo te općine Antunovac, Bizovac, Bilje, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Šodolovci, Viljevo, Vladislavci i Vuka u Osječko-baranjskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 8 je Vodovod – Osijek d.o.o., Osijek.

Članak 11.

(1) Uslužno područje 9 obuhvaća sve gradove i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji.

(2) Uslužno područje 9 obuhvaća i Općinu Jakovlje u Zagrebačkoj županiji.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 9 je Zagorski vodovod d.o.o., Zabok.

Članak 12.

(1) Uslužno područje 10 obuhvaća Grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća u Zagrebačkoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 10 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.

Članak 13.

(1) Uslužno područje 11 obuhvaća Grad Zagreb.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 11 ne obuhvaća naselje Veliko Polje.

(3) Uslužno područje 11 obuhvaća i gradove Jastrebarsko, Samobor i Svetu Nedelju te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak u Zagrebačkoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.

Članak 14.

(1) Uslužno područje 12 obuhvaća Grad Veliku Goricu te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji.

(2) Uslužno područje 12 obuhvaća i naselje Veliko Polje iz Grada Zagreba.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 12 je VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica.

Članak 15.

(1) Uslužno područje 13 obuhvaća gradove Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te općine Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Preseka, Rakovec i Rugvica u Zagrebačkoj županiji.

(2) Uslužno područje 13 obuhvaća i Grad Čazmu iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 13 je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb.

Članak 16.

(1) Uslužno područje 14 obuhvaća gradove i općine u Karlovačkoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 14 ne obuhvaća Općinu Rakovica i naselje Modruš iz Općine Josipdol.

(3) Uslužno područje 14 obuhvaća i Općinu Krašić u Zagrebačkoj županiji.

(4) Uslužno područje 14 obuhvaća i naselja Crevarska Strana i Slavsko Polje iz Općine Gvozd u Sisačko-moslavačkoj županiji.

(5) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 14 je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac.

Članak 17.

(1) Uslužno područje 15 obuhvaća gradove Glina, Hrvatska Kostajnica i Petrinja te općine Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Lekenik, Majur i Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 15 ne obuhvaća naselja Crevarska Strana i Slavsko Polje iz Općine Gvozd.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 15 je Privreda d.o.o., Petrinja.

Članak 18.

(1) Uslužno područje 16 obuhvaća Grad Sisak i općine Martinska Ves i Sunja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 16 je Sisački vodovod d.o.o., Sisak.

Članak 19.

(1) Uslužno područje 17 obuhvaća gradove Kutina, Novska i Popovača te općine Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 17 je Moslavina d.o.o., Kutina.

Članak 20.

(1) Uslužno područje 18 obuhvaća sve gradove i općine u Požeško-slavonskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 18 je Tekija d.o.o., Požega.

Članak 21.

(1) Uslužno područje 19 obuhvaća Grad Novu Gradišku te općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje u Brodsko-posavskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 19 je Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška.

Članak 22.

(1) Uslužno područje 20 obuhvaća Grad Slavonski Brod te općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje u Brodsko-posavskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 20 je Vodovod d.o.o., Slavonski Brod.

Članak 23.

(1) Uslužno područje 21 obuhvaća gradove Otok, Vinkovci i Županja te općine Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Tovarnik, Vođinci i Vrbanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 21 je Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci.

Članak 24.

(1) Uslužno područje 22 obuhvaća gradove Ilok i Vukovar te općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 22 je Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar.

Članak 25.

(1) Uslužno područje 23 obuhvaća gradove Buje – Buie, Buzet, Novigrad – Cittanova, Pazin, Poreč – Parenzo, Rovinj – Rovigno i Umag – Umago te općine Bale – Valle, Brtonigla – Verteneglio, Cerovlje, Funtana – Fontane, Gračišće, Grožnjan – Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Lanišće, Lupoglav, Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Tinjan, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i Žminj u Istarskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 23 ne obuhvaća naselje Gologorički Dol iz Općine Cerovlje, niti naselje Škopljak i dio naselja Gračišće (Žlepčari) iz Općine Gračišće.

(3) Uslužno područje 23 obuhvaća i dijelove naselja Kukurini (Benazići i Tonićevci), dijelove naselja Montovani (Ćopi, Gusterini, Kunici, Marfani, Maršani, Milanovići, Montovani, Rebani, Ribići, Stanišići i Zatkari), dijelove naselja Orič (Jeromela, Jurani, Orič, Stari Grad i Valentići), dijelove naselja Pićan (Ivaninići, Lukeži, Medigi, Papići, Pedrovica, Pićan, Rimanići, Tominčići i Vretenari) i dijelove naselja Sveta Katarina (Sveta Katarina, Andretići, Belušići, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Debeli Bajci, Tučići i Benići) iz Općine Pićan u Istarskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 23 je Istarski vodovod d.o.o., Buzet.

Članak 26.

(1) Uslužno područje 24 obuhvaća gradove Labin, Pula – Pola i Vodnjan – Dignano, te općine Barban, Fažana – Fasana, Kršan, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat u Istarskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 24 ne obuhvaća dijelove naselja Kukurini, Montovani, Orič, Pićan i Sveta Katarina iz Općine Pićan, navedena u članku 25. stavku 3. ove Uredbe.

(3) Uslužno područje 24 obuhvaća i naselje Škopljak i dio naselja Gračišće (Žlepčari) iz Općine Gračišće te naselje Gologorički Dol iz Općine Cerovlje u Istarskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Vodovod Pula d.o.o., Pula.

Članak 27.

(1) Uslužno područje 25 obuhvaća gradove Bakar, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Opatija, Rijeka i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 25 je KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka.

Članak 28.

(1) Uslužno područje 26 obuhvaća gradove Cres, Krk i Mali Lošinj te općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik u Primorsko-goranskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 26 je Ponikve voda d.o.o., Krk.

Članak 29.

(1) Uslužno područje 27 obuhvaća gradove Crikvenicu i Novi Vinodolski te Općinu Vinodolska općina u Primorsko-goranskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 27 je Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski.

Članak 30.

(1) Uslužno područje 28 obuhvaća gradove Novalja i Senj te Općinu Karlobag u Ličko-senjskoj županiji.

(2) Uslužno područje 28 obuhvaća i Grad Rab i Općinu Lopar u Primorsko-goranskoj županiji.

(3) Uslužno područje 28 obuhvaća i Grad Pag te općine Kolan i Povljana u Zadarskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 28 je Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., Senj.

Članak 31.

(1) Uslužno područje 29 obuhvaća gradove Gospić i Otočac te općine Brinje, Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine u Ličko-senjskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 29 ne obuhvaća naselje Štikada iz Općine Lovinac.

(3) Uslužno područje 29 obuhvaća i Općinu Rakovica i naselje Modruš iz Općine Josipdol u Karlovačkoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 29 je Usluga d.o.o., Gospić.

Članak 32.

(1) Uslužno područje 30 obuhvaća gradove Nin, Obrovac i Zadar te općine Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji u Zadarskoj županiji.

(2) Uslužno područje 30 obuhvaća i naselje Štikada iz Općine Lovinac u Ličko-senjskoj županiji.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 30 je Vodovod d.o.o., Zadar.

Članak 33.

(1) Uslužno područje 31 obuhvaća gradove Biograd na Moru i Benkovac te općine Polača, Lišane Ostrovičke, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon u Zadarskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 31 je Komunalac d.o.o., Biograd na Moru.

Članak 34.

(1) Uslužno područje 32 obuhvaća gradove i općine u Šiben­sko-kninskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 32 ne obuhvaća općine Kijevo i Civljane.

(3) Uslužno područje 32 obuhvaća i Općinu Stankovci u Zadarskoj županiji.

(4) Uslužno područje 32 obuhvaća i Općinu Primorski Dolac u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(5) Uslužno područje 32 obuhvaća i naselja Vinovac, Mitlo, Rastovac, Blizna Donja i Blizna Gornja iz Općine Marina te naselja Sitno i Bogdanovići iz Općine Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(6) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 32 je Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik.

Članak 35.

(1) Uslužno područje 33 obuhvaća gradove Kaštela, Solin, Split i Trogir te općine Dugopolje, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Podstrana, Prgomet, Seget i Šolta u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uslužno područje 33 ne obuhvaća naselja Sitno i Bogdanovići iz Općine Prgomet, naselja Vinovac, Mitlo, Rastovac, Blizna Donja i Blizna Gornja iz Općine Marina.

(3) Uslužno područje 33 obuhvaća i naselje Dubrava i dio naselja Donji Dolac (Smajići) iz Grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 33 je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split.

Članak 36.

(1) Uslužno područje 34 obuhvaća gradove Sinj, Trilj i Vrlika te općine Dicmo, Hrvace i Otok u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(2) Uslužno područje 34 obuhvaća i općine Civljane i Kijevo u Šibensko-kninskoj županiji.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 34 je Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj.

Članak 37.

(1) Uslužno područje 35 obuhvaća Grad Omiš te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uslužno područje 35 ne obuhvaća naselje Dubrava i dio naselja Donji Dolac (Smajići) iz Grada Omiša, naselje Grabovac, dio naselja Kreševo (Brdo), dio naselja Katuni (Brdo) i dio naselja Žeževica (Gornja Žeževica) iz Općine Šestanovac.

(3) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 35 je Vodovod d.o.o., Omiš.

Članak 38.

(1) Uslužno područje 36 obuhvaća gradove Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 36 je Vodovod Brač d.o.o., Supetar.

Članak 39.

(1) Uslužno područje 37 obuhvaća gradove Imotski i Makarska te općine Baška Voda, Brela, Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Tučepi, Zagvozd i Zmijavci u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uslužno područje 37 ne obuhvaća dio naselja Živogošće (Brikva) iz Općine Podgora te dio naselja Župa Srednja (Turija) iz Općine Zagvozd.

(3) Uslužno područje 37 obuhvaća i naselje Žlibina iz Grada Vrgorca, naselja Drvenik i Zaostrog iz Općine Gradac, naselje Grabovac, dio naselja Kreševo (Brdo), dio naselja Katuni (Brdo) i dio naselja Žeževica (Gornja Žeževica) iz Općine Šestanovac u Split­sko-dalmatinskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 37 je Vodovod d.o.o., Makarska.

Članak 40.

(1) Uslužno područje 38 obuhvaća gradove Metković, Opuzen i Ploče te općine Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje i Slivno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

(2) Uslužno područje 38 obuhvaća i Grad Vrgorac i Općinu Gradac, osim naselja Drvenik i Zaostrog u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(3) Uslužno područje 38 obuhvaća i dio naselja Živogošće (Brikva) iz Općine Podgora te dio naselja Župa Srednja (Turija) iz Općine Zagvozd u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

(4) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 38 je Metković d.o.o., Metković.

Članak 41.

(1) Uslužno područje 39 obuhvaća Grad Korčulu te općine Blato, Janjina, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Trpanj i Vela Luka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 39 je NPKLM vodovod d.o.o., Korčula.

Članak 42.

(1) Uslužno područje 40 obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Dubrovačko primorje i Župa dubrovačka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 40 je Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik.

Članak 43.

(1) Uslužno područje 41 obuhvaća Općinu Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

(2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 41 je Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi.

Članak 44.

(1) Granice uslužnih područja su vanjske granice jedinica lokalne samouprave koje graniče sa susjednim uslužnim područjem, osim ako je ovom Uredbom drukčije određeno.

(2) Kada su u uslužno područje uključena pojedina naselja iz gradova i općina, tada vanjska granica tih naselja čini granicu uslužnog područja.

(3) Granica između uslužnih područja temelji se na službenoj evidenciji prostornih jedinica iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave, sa stanjem na dan 1. lipnja 2023.

Članak 45.

(1) Granica između uslužnih područja izrađena je u digitalnom formatu s mogućnošću prikaza u GIS sustavu i pohranjuje se u Hrvatskim vodama.

(2) Karta iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

(3) Referentna karta uslužnih područja u mjerilu 1:2.500.000 je prilog ove Uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uslužnim područjima (»Narodne novine«, broj 147/21.).

Članak 47.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. srpnja 2023.

Klasa: 022-03/23-03/50

Urbroj: 50301-05/27-23-3

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić