Baza je ažurirana 16.05.2022. 

zaključno sa NN 54/22

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o lokalnim porezima Zakon o vodnim uslugama Zakon o zaštiti od požara Zakon o sustavu državne uprave Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o savjetima mladih Zakon o ustanovama Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o vatrogastvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o naseljima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o upravnim sporovima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o otocima Zakon o grobljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrana i piće
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o vodnim uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829.2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830.2003 o sljedivosti i označavanju genetski modifirianih organizama Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o veterinarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o hrani Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o kontaminantima Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o vinu Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Copyright © Ante Borić