Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 20/16 od 04.02.2016. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 55/2024 (10.5.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija - pročišćeni tekst NN 123/2022 (21.10.2022.), Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 124/15 od 13.11.2015. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 145/13 od 06.12.2013. Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske NN 25/14 od 24.02.2014. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 99/13 od 31.07.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina NN 41/16 od 02.05.2016. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 120/2021 (10.11.2021.), Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina 32007R0864: Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze ( „Rim II” ) Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina – pročišćeni tekst NN 56/08 od 19.05.2008. Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina NN 78/15 od 17.07.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda NN 128/15 od 25.11.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - PROČIŠĆENI TEKST NN 12/14 od 31.01.2014. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova – pročišćeni tekst NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA ĐAKOVO NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA OTOČAC NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA GOSPIĆ NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA DUBROVNIK NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA PULA NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA RIJEKA NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA ZAGREB NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA ZADAR NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA SPLIT NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA OSIJEK Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova - pročišćeni tekst NN 52/2024 (3.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova – pročišćeni tekst NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA SLAVONSKI BROD NN 139/10 od 10.12.2010. Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete NN 101/14 od 20.08.2014. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova NN 48/14 od 17.04.2014. Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima NN 73/14 od 16.06.2014. ODLUKA O PRAVU NA PREHRANU - MJESTO STUDIRANJA KOPRIVNICA I KRIŽEVCI NN 124/06 od 15.11.2006. Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije NN 125/2021 (22.11.2021.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2645/2021, U-II-2784/2021 od 16. studenoga 2021. NN 101/14 od 20.08.2014. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova NN 87/2018 (28.9.2018.), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija Pravilnik o tajnosti podataka obrane – pročišćeni tekst NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 102/16 od 09.11.2016. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma – pročišćeni tekst

Copyright © Ante Borić