Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o udomiteljstvu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o obrtu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o doplatku za djecu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o strancima Zakon o radu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o minimalnoj plaći Zakon o stečaju potrošača Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o zaštiti na radu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o azilu Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o doprinosima Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o tržištu rada Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o osobnom imenu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o volonterstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Poduzetništvo
Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o zadrugama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Opći porezni zakon Zakon o obrtu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o leasingu Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o slobodnim zonama Zakon o strancima Zakon o radu Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o deviznom poslovanju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o trgovačkim društvima Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti na radu Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o platnom prometu Zakon o obveznim odnosima Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o sudskom registru Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o osiguranju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o arbitraži Zakon o reviziji Ovršni zakon Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti potrošača Zakon o javnoj nabavi

Copyright © Ante Borić