Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o sudskom registru Zakon o osiguranju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o platnom prometu Zakon o arbitraži Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti na radu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o radu Zakon o reviziji Zakon o obveznim odnosima Opći porezni zakon Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o leasingu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zadrugama Zakon o strancima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Ovršni zakon Zakon o obrtu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o javnoj nabavi Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o slobodnim zonama Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o zaštiti potrošača Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o deviznom poslovanju Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o stečaju potrošača Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o azilu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o osobnom imenu Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o zaštiti na radu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o minimalnoj plaći Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o radu Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o strancima Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o volonterstvu Zakon o udomiteljstvu Zakon o obrtu Zakon o doplatku za djecu Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o doprinosima Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o tržištu rada Zakon o najvišoj mirovini Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Copyright © Ante Borić