Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o zaštiti potrošača Zakon o deviznom poslovanju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o strancima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o leasingu Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o arbitraži Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o trgovačkim društvima Zakon o obrtu Zakon o radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o osiguranju Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o poticanju ulaganja Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o trgovini Zakon o platnom prometu Zakon o obveznim odnosima Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o sudskom registru Zakon o zaštiti na radu Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zadrugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o reviziji Zakon o slobodnim zonama Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Ovršni zakon Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Opći porezni zakon Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o javnoj nabavi Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o državnim službenicima Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o koncesijama Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o obnovi Zakon o državnim maticama Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o političkim strankama Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o sustavu državne uprave Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o vanjskim poslovima Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o javnoj nabavi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakona o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o općem upravnom postupku Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o komasaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o Središnjem registru državne imovine (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o upravnim sporovima Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o matičnom broju Zakon o službenoj iskaznici Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o konvalidaciji Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o proračunu Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Copyright © Ante Borić