Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o poticanju ulaganja Zakon o platnom prometu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Ovršni zakon Zakon o obrtu Zakon o trgovini Zakon o sudskom registru Zakon o javnoj nabavi Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o arbitraži Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o slobodnim zonama Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zaštiti na radu Zakon o radu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o zadrugama Zakon o trgovačkim društvima Opći porezni zakon Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o leasingu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti potrošača Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o deviznom poslovanju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o strancima Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o reviziji Zakon o osiguranju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o političkim strankama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o javnoj nabavi Zakon o proračunu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o konvalidaciji Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o lobiranju Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnim maticama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o koncesijama Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o vanjskim poslovima Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o državnim potporama 2013-2014 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o obnovi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnim službenicima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o upravnim sporovima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o službenoj iskaznici Zakon o komasaciji Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o matičnom broju Zakon o sustavu državne uprave Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o upravnim pristojbama Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

Copyright © Ante Borić