Baza je ažurirana 01.06.2023. 

zaključno sa NN 57/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o obveznim odnosima Zakon o platnom prometu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zaštiti na radu Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o obrtu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o radu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sudskom registru Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o leasingu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o strancima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zadrugama Zakon o trgovačkim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o slobodnim zonama Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o elektroničkoj trgovini Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o trgovini Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ovršni zakon Opći porezni zakon Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o javnoj nabavi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o osiguranju Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o deviznom poslovanju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o reviziji Zdravlje i zdravstvo
Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o ustanovama Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o lijekovima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o liječništvu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o dentalnoj medicini Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o doprinosima Zakon o sestrinstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o primaljstvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o kemikalijama Zakon o zaštiti okoliša Zakon o ljekarništvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o zaštiti na radu Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o najvišoj mirovini Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o azilu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o obrtu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o radu Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o udomiteljstvu Zakon o strancima Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o osobnom imenu Zakon o tržištu rada Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o doprinosima Zakon o volonterstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o minimalnoj plaći Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o stečaju potrošača Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o doplatku za djecu Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Copyright © Ante Borić