Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o kemikalijama Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o dentalnoj medicini Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o zaštiti na radu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o primaljstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o zaštiti od buke Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o ljekarništvu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o doprinosima Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o sestrinstvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o lijekovima Zakon o liječništvu Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o djelatnosti psihoterapije Poduzetništvo
Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o arbitraži Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Ovršni zakon Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o platnom prometu Zakon o slobodnim zonama Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o trgovini Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o obrtu Zakon o zadrugama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zaštiti na radu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovačkim društvima Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o leasingu Zakon o obveznim odnosima Zakon o osiguranju Zakon o deviznom poslovanju Zakon o javnoj nabavi Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o reviziji Zakon o radu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o strancima Opći porezni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o sudskom registru Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti potrošača Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o osobnom imenu Zakon o volonterstvu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o obrtu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o zaštiti na radu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o udomiteljstvu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o minimalnoj plaći Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o najvišoj mirovini Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o doplatku za djecu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o doprinosima Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o stečaju potrošača Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o radu Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o azilu Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o strancima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o tržištu rada Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

Copyright © Ante Borić