Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Obrazovanje

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o ustanovama Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o Nagradi Ivan Filipović

Copyright © Ante Borić