MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Pročišćeni tekst

NN 32/15109/19, 13/20

Članak 1. (NN 109/19)

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, postupak registracije i sadržaj registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima.

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP. ) (SL L 25, 31. 1. 2017.).

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2. (NN 109/19, 13/20)

(1) Ugovor se registrira pri upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada, prema sjedištu poslodavca kod kojega pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

(2) Poslodavac osigurava dostupnost primjerka registriranog ugovora iz stavka 1. ovoga članka na brodu.

Članak 3. (NN 109/19)

(1) Ugovor o radu pomorca i radnika na pomorskom ribarskom plovilu mora sadržavati sljedeće podatke:

1) naziv, tvrtka i sjedište poslodavca, te osobni identifikacijski broj

2) ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja i prebivalište pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu

3) mjesto i datum sklapanja ugovora

4) naziv broda ili plovila na kojem ili na kojima pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu preuzima obvezu raditi

5) naziv, narav ili vrstu poslova na koje se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zapošljava

6) putovanje ili putovanja koja će se poduzeti, ako se taj podatak može dati u vrijeme sklapanja ugovora

7) mjesto i dan kada se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu mora javiti na brod ili plovilo radi početka rada, ako se ti podaci mogu dati u vrijeme sklapanja ugovora

8) očekivano trajanje ugovora u slučaju ugovora na određeno vrijeme, utvrđeno na način da se odredi dan kada ugovor prestaje ili luku odredišta i rok po isteku kojega pomorcu ili radniku na pomorskom ribarskom plovilu nakon dolaska u luku odredišta prestaje radni odnos

9) trajanje plaćenog godišnjeg odmora na koji pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja trajanja toga prava

10) osnovnu plaću, dodatke na plaću, novac u kojem će se isplaćivati, te razdoblja isplate

11) otkazne rokove kojih se mora pridržavati pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja otkaznih rokova

12) podatak da je poslodavac upoznao pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu s pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora te da ih je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu prihvatio, ili da je pri sklapanju ugovora bio nazočan predstavnik sindikata

13) podatak o vremenu odmora

14) druge podatke sukladno posebnim propisima s područja pomorstva, morskog ribarstva i zdravstva.

(2) Umjesto podataka iz stavka 1., podstavka 9., 10. i 11. ovoga članka, može se u ugovoru uputiti na odgovarajuće zakone, druge propise, kolektivne ugovore ili pravilnike o radu koji uređuju ta pitanja.

Članak 4.

(1) Ugovor na registraciju nadležnom upravnom tijelu podnosi poslodavac u tri primjerka u roku osam dana od dana kada je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu počeo raditi.

(2) Ugovor na registraciju nadležnom upravnom tijelu poslodavac može podnijeti elektroničkim putem, u roku od osam dana od dana kada je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu počeo raditi.

Članak 5.

(1) Nadležno upravno tijelo vodi Registar ugovora (u daljnjem tekstu: Registar), zbirku isprava i abecedni imenik.

(2) U Registru iz stavka 1. ovoga članka upisuje se:

1) redni (registarski) broj pod kojim je ugovor upisan,

2) naziv, tvrtka i sjedište poslodavca,

3) ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja i prebivalište pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu,

4) mjesto i datum sklapanja ugovora,

5) vrijeme na koje je ugovor sklopljen (određeno ili neodređeno vrijeme).

(3) Nakon upisa podataka iz ugovora u Registar, na ugovor se upisuje redni broj pod kojim je taj ugovor upisan u Registar.

(4) Redni broj pod kojim je ugovor upisan u Registar je stalan i svaka promjena toga ugovora registrira se pod istim brojem.

Članak 6.

(1) Na svaki primjerak ugovora stavlja se potvrda o registraciji koja obvezno sadrži:

1) naziv nadležnog upravnog tijela kod kojega je ugovor registriran,

2) izreku da je ugovor registriran,

3) registarski broj i datum registracije,

4) potpis ovlaštene osobe.

(2) Nakon izvršene registracije, nadležno upravno tijelo dostavlja svakoj od stranaka po jedan primjerak ugovora.

Članak 7.

(1) U zbirku isprava polaže se jedan primjerak registriranog ugovora.

(2) U abecedni imenik upisuje se:

1) ime i prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu,

2) redni broj pod kojim je ugovor upisan.

Članak 8.

(1) Poslodavac je dužan u roku osam dana prijaviti nadležnom upravnom tijelu svaku promjenu ugovora.

(2) Na registraciju promjene ugovora primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na registraciju ugovora.

Članak 9.

Nadležno upravno tijelo dužno je registrirati ugovor ili promjenu ugovora u roku osam dana od dana podnošenja ugovora ili njegove promjene na registraciju.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine« broj 70/10).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 9. ožujka 2015.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 109/19

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/12

Urbroj: 524-03-01-01/2-19-16

Zagreb, 7. studenoga 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 13/20

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, riječi: »nadležno tijelo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 524-03-01-01/2-20-6

Zagreb, 27. siječnja 2020.

 

 

Copyright © Ante Borić