Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

NN 13/2020 (31.1.2020.)

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 32/15 i 109/19), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor se registrira pri upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada, prema sjedištu poslodavca kod kojega pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, riječi: »nadležno tijelo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 524-03-01-01/2-20-6

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Ministar Josip Aladrović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić