Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017), ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.1. »PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE«

Pročišćeni tekst

NN 41/1891/19, 99/20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje trženja i prerade«, mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013), Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2. (NN 91/19)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima;

b) »Ex-post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku;

c) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li su izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju;

d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;

e) »Godišnje izvješće« – izvješće o aktivnostima u svezi s provedbom odobrenog plana proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i člankom 14. Pravilnika o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama (»Narodne novine«, broj 46/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o organizacijama);

f) »javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

g) »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za radove/opremu koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti redovnom kontrolom;

h) »Korisnik« organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi priznata u skladu sa Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. godine o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013). (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1419/2013) i Pravilnikom o organizacijama;

i) »Nepravilnost« svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom;

j) »Operacija« projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika ili koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje stavljanja na tržište i prerade« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.;

k) »Plan proizvodnje i stavljanja na tržište (u daljnjem tekstu: Plan)« – Plan proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture kako je definiran člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1418/2013 od 17. prosinca 2013. godine o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1418/2013);

l) »Proizvodi ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu: proizvodi)« – proizvodi navedeni u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1379/2013;

m) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi;

n) »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije, tj. nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu;

o) »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva« – prvo stavljanje proizvoda ribarstva i akvakulture na tržište Europske unije u skladu sa Uredbom (EU) br. 1379/2013;

p) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja te svaki drugi slučaj kako je definirano Prilogom II. ovoga Pravilnika;

q) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa);

r) »Tijelo za ovjeravanje« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

s) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

t) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1379/2013, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Pravilniku o organizacijama.

Predmet potpore i korisnik

Članak 3.

(1) Predmet potpore je sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača.

(2) Korisnik potpore stavka 1. ovoga članka je organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača koji su priznati sukladno Pravilniku o organizacijama.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti i kriteriji prihvatljivosti

Članak 4. (NN 99/20)

(1) Na temelju Odluke Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa (klasa: 324-01/15-04/01, urbroj: 525-13/1081-16-124 od 27. travnja 2016. godine), za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći kriteriji:

a) korisnik mora biti organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača koji su priznati sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1419/2013 te Pravilniku o organizacijama;

b) plan proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore mora biti odobren sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1418/2013 te Pravilniku o organizacijama.

(2) Osim kriterija iz stavka 1. ovoga članka, za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja;

b) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi;

c) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave predmeta ulaganja u skladu sa Prilogom II. ovoga Pravilnika;

d) operacija ne smije biti fizička završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, tj. plan proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore mora biti važeći u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;

e) aktivnosti/troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim izdacima.

(3) Na temelju članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, a sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 288/2015 od 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 2252/2015 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.), nisu prihvatljivi zahtjevi za potporu korisnika za kojeg je utvrđeno da je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.);

b) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

c) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

d) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;

e) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

(4) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 3. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(5) Brisan.

(6) Brisan.

Obveze korisnika

Članak 5. (NN 91/19, 99/20)

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(2) Korisnik trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 4. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 4. Zakona o akvakulturi, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu na temelju ovoga Pravilnika od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(6) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(7) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 6. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(8) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(10) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(11) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(12) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke g) ovoga Pravilnika, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi radova/stavljanja u funkciju opreme koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova odnosno stavljanja opreme u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: [email protected].

(13) Korisnik je dužan u slučaju građevinskih radova, rekonstrukcija postojećih objekata, zemljanih radova i drugih infrastrukturnih radova obavijestiti Upravljačko tijelo najkasnije sedam radnih dana prije početka radova, putem elektroničke pošte: [email protected].

(14) Korisnik je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (opreme, uređaja, objekata i ostalih stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke n) ovoga Pravilnika.

(15) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

III. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi

Članak 6. (NN 99/20)

(1) Prihvatljivi su troškovi:

− troškovi povezani s izradom Plana,

− administrativni troškovi (troškovi rada i osoblja) korisnika, a koji se može odnositi na fazu pripreme i faze provedbe Plana,

− troškovi provedbe Plana odobrenog u skladu s člankom 13. Pravilnika o organizacijama.

(2) Prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s financijskim planom organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača koji je uključen u odobreni Plan.

(3) Prihvatljivi troškovi definirani su u Listi prihvatljivih troškova koja se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Prihvatljivi troškovi iz stavka 2. ovoga članka su troškovi nastali na teret i plaćeni od strane korisnika u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2023. godine, uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. točku d) ovoga Pravilnika te pod uvjetom:

a) da se mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 17. ovoga Pravilnika i

b) da su obuhvaćeni odobrenim Godišnjim izvješćem iz članka 2. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 14. Pravilnika o organizacijama te člankom 66. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a;

b) drugi porezi, naknade i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega, poštarina, doprinosa iz i na plaće zaposlenika;

c) troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije;

d) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

e) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

f) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

g) administrativne i upravne pristojbe;

h) plaćanja u gotovini;

i) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene;

j) troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing;

k) troškovi vezani uz ugovore o zakupu (osim troškova nastalih na sudjelovanju na sajmovima) ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

l) u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, troškovnikom nepredviđeni troškovi;

m) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;

n) troškovi kupnje i izgradnje plovila i kupnje službenih vozila;

o) troškovi vezani za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe;

p) troškovi vezani uz izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Europske unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja;

q) istraživački ribolov;

r) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja;

s) nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja;

t) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka;

u) troškovi nastali prije datuma propisanog člankom 6. stavkom 4. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali poslije toga datuma ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 17. ovoga Pravilnika i/ili troškovima koji nisu obuhvaćeni odobrenim Godišnjim izvješćem iz članka 2. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika;

v) ostali troškovi koji nisu navedeni u članku 6. ovoga Pravilnika.

IV. FINANCIRANJE

Intenzitet i ukupan iznos potpore

Članak 8. (NN 99/20)

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet ovoga Pravilnika.

(2) U skladu sa člankom 95. stavkom 1. i Prilogom I. Uredbe (EU) br. 508/2014, intenzitet javne potpore iznosi 75 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, intenzitet potpore iznosi 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova u slučaju da korisnik ima sjedište na otocima Dugi otok, Vis, Mljet ili Lastovo.

(4) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(5) Sredstva javne potpore iz stavka 4. ovoga članka iznose ukupno 6.249.028,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 4.686.771,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.562.257,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku po godišnjem planu proizvodnje i stavljanja na tržište.

(7) U skladu sa člankom 66. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, ukupan iznos potpore dodijeljene Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na godišnjoj razini, ne smije prijeći 12 posto prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je korisnik stavio na tržište tijekom zadnje tri kalendarske godine koje prethode godini na koju se Zahtjev za potporu/plan proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi, a za svaku novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 12 posto prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom zadnje tri kalendarske godine koje prethode godini na koju se Zahtjev za potporu/plan proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi(7) U skladu sa člankom 66. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, ukupan iznos potpore dodijeljene Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na godišnjoj razini, ne smije prijeći 12 posto prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je korisnik stavio na tržište tijekom zadnje tri kalendarske godine koje prethode godini na koju se Zahtjev za potporu/plan proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi, a za svaku novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 12 posto prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom zadnje tri kalendarske godine koje prethode godini na koju se Zahtjev za potporu/plan proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi.

(8) Najviši iznos potpore koji se može ostvariti na godišnjoj razini po pojedinoj aktivnosti iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđuje se primjenom najviših udjela potpore za pojedinu aktivnost u odnosi na najviši ukupni iznos potpore iz stavka 7. ovoga članka, a u skladu sa Prilogom I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(9) Potpora se može dodijeliti od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do iskorištenja financijskih sredstava iz stavka 5. ovoga članka, ali uzimajući u obzir razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(10) Upravljačko tijelo može korisniku koji udovolji odredbama ovoga Pravilnika na njegov zahtjev odobriti isplatu predujma u skladu s člankom 66. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 u visini 50 posto ukupnog iznosa odobrene potpore, sukladno Odluci o dodjeli sredstava, uzimajući u obzir članak 14. stavak 8. te članak 16. stavke 4. i 5. ovoga Pravilnika.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 9. (NN 91/19, 99/20)

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika za godišnji plan proizvodnje i stavljanja tržište u roku od šest mjeseci od odobrenja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1418/2013 te Pravilniku o organizacijama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se odobreni plan proizvodnje i stavljanja na tržište odnosi na razdoblje dulje od jedne godine u skladu sa Pravilnikom o organizacijama, Zahtjev za potporu za godišnji plan za drugu odnosno za treću godinu se dostavlja u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka godine na koju se plan odnosi.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za korisnike iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika koji su priznati i kojima je plan proizvodnje i stavljanja na tržište koji je predmet potpore odobren prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. lipnja 2018. godine, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2. točku d) ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(5) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(6) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanje na tržište – NE OTVARATI«

(7) Zahtjev za potporu iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka podnosi se po organizaciji proizvođača ili udruženju organizacija proizvođača.

Administrativna obrada zahtjeva za potporu

Članak 10. (NN 91/19)

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo, dok tehničke analize obavlja Agencija za plaćanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Izdavanje Odluka

Članak 11.

(1) Po završetku administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i dostatnosti raspoloživih sredstava ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepotpunih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak,

– ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– utvrđenog postojanja sukoba interesa,

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim izdacima,

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Odlukom iz stavka 1. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore;

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

Promjene Zahtjeva za potporu

Članak 12. (NN 91/19)

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva);

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku;

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka, ali ne kasnije od podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju promjena.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena.

(8) Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(10) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanje na tržište«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 13. (NN 91/19)

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

a) negativnog nalaza kontrole na terenu;

b) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

c) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava;

d) ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanje na tržište«.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 14. (NN 99/20)

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu za troškove nastale u okviru plana proizvodnje i stavljanja na tržište za koji je odobrena potpora Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, na godišnjoj razini.

(2) Zahtjev za isplatu se podnosi u godini »n+1« za troškove nastale u godini »n«, a koji su obuhvaćeni odobrenim Godišnjim izvješćem iz članka 2. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika za godinu »n«.

(3) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu iz stavka 2. ovoga članka je 30 dana od odobrenja Godišnjeg izvješća iz članka 2. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za troškove obuhvaćene Godišnjim izvješćem odobrenim prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu vezanog za predmetno Godišnje izvješće je u roku od 30 dana od zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno prihvatljivim troškovima koje je odobrena potpora i koji su sadržani u Zahtjevu za isplatu, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(6) Troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni i fizički završeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala;

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

Članak 15. (NN 91/19)

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za isplatu na obrascu Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za isplatu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu popunjava se u elektroničkom obliku te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za isplatu u okviru mjere IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište – NE OTVARATI«

(4) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(9) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

Članak 16. (NN 99/20)

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu;

c) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku;

d) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

e) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

(4) Ako je korisniku isplaćen predujam iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika, isplatit će mu se potpora u iznosu koji predstavlja razliku između ukupnog iznosa potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka i isplaćenog iznosa predujma.

(5) Ako je korisniku isplaćen predujam iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika u iznosu koji je viši od ukupnog iznosa potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka, primijenit će se postupci povrata sredstava u skladu sa člankom 18. odnosno člankom 19. ovoga Pravilnika.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 17. (NN 91/19)

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkama b), g) i n) ovoga Pravilnika te po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke n) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku;

b) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente;

c) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove, akte o građenju/uporabne dozvole);

d) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

e) provjeravati napredovanje ulaganja/aktivnosti;

f) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja;

g) provjeravati tijek operacije;

h) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata;

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti;

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku;

b) pregledavati lokaciju ulaganja, pogon, poslovne, proizvodne i skladišne objekte, opremu, plovila, uređaje, robu i ostalo;

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača);

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove);

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga;

f) provjeravati da je ulaganje propisno označeno;

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja;

h) provjeravati tijek operacije;

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata;

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti;

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (GISR, Sudski registar i ostale aplikacije);

m) provjeriti da ulaganje nije sufinancirano drugim javnim izdacima;

n) provjeriti da korisnik posjeduje nabavljenu opremu/strojeve/vozila i ostale predmete operacije za koje je ostvario potporu;

o) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(7) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(8) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 18. (NN 91/19, 99/20)

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate;

c) prekomjerne isplate sukladno članku 16. stavku 5. ovoga Pravilnika.

(2) Odluka o povratu sredstava, u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka, odnosno utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate, izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Korisnik je obvezan vratiti sredstva u roku 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške.

(4) Odluka o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka, odnosno nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate, izdaje se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat ukupno isplaćenih sredstava. Odlukom o povratu Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore;

c) ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Odluka o povratu sredstava, u slučaju iz stavka 1. točke c) ovoga članka, odnosno utvrđene prekomjerne isplate, izdaje se u slučaju kada iznos isplaćenog predujma iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika prelazi ukupni iznos potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati iz članka 16. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat iznosa koji predstavlja razliku između isplaćenog predujma i ukupnog iznosa potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati.

(6) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(7) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(8) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 19. (NN 91/19)

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Otklanjanje pogrešaka

Članak 20. (NN 91/19)

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRIGOVORI

Članak 21. (NN 91/19)

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 11. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 11. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju

– članka 12. stavka 6. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

– članka 12. stavka 7. Odluka o odobrenju promjena

– članka 13. stavka 4. Izjava o poništenju obveze

– članka 16. stavka 1. točke a) Odluka o isplati

– članka 16. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

– članka 18. stavka 1. Odluka o povratu

– članka 20. Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanje na tržište«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22. (NN 91/19)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/219

Urbroj: 525-13/1081-18-1

Zagreb, 18. travnja 2018.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 91/19

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/219

Urbroj: 525-13/0747-19-3

Zagreb, 18. rujna 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 99/20

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/219

Urbroj: 525-13/0786-20-5

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

 

PRILOG I.   LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE IV.1. »PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE« (NN 99/20)

OZNAKA

AKTIVNOST

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

NAJVIŠI UDIO POTPORE*

A

Troškovi povezani s izradom Plana proizvodnje i stavljanja na tržište, uključujući konzultantske troškove

1. Usluge stručnjaka (studije)

2.     Troškovi analize i istraživanja tržišta te prikupljanja podataka u svrhu izrade Plana proizvodnje i stavljanja na tržište

3. Prijevod dokumenata (brošure i sl.)

4. Seminari, edukacije i studijski posjeti

5. Ostali povezani troškovi

5%

B

Administrativni troškovi (troškovi rada i osoblja) organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača koja podnosi Zahtjev za potporu, a koji se može odnositi na fazu pripreme i faze provedbe Plana

1.     Plaće (na temelju ugovora o radu) zaposlenika organizacije proizvođača ili udruženja organizacije proizvođača, maksimalno 10.000,00 kuna (bruto iznos) po zaposleniku mjesečno.

2.     Najam ureda ili prostora (ako organizacija proizvođača ili udruženje nemaju vlastiti ured ili u slučaju održavanja sastanaka članova ako im vlastiti prostor nije dostatan)

3.     Režijski troškovi ureda: telefon, mobitel za zaposlenike, internet, struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, pričuva, usluge čišćenja ureda i/ili stubišta,

4.     Izrada i održavanje mrežne stranice

5.     Nabava računala i uredske opreme (kao što su ormar, police, stol, stolica, ladičar, vješalica za garderobu, telefonski aparat, mobilni telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, fotoaparat, kamera, uništavač/sjeckalica papira, ploča za pisanje, flip chart, klima uređaj, radijator, peći za grijanje, zavjese, tepih, rasvjetna tijela, stolno računalo, dijelovi stolnog računala, prijenosno računalo, tablet, multifunkcijski uređaj (fotokopirni uređaj, fax, printer, skener), pisač, skener, projektor uključujući i platno za projekciju, softver, licence)

6.     Potrošni uredski materijal (papir, spajalice, olovke, koš za otpatke, sredstva za čišćenje uredske opreme i slično)

7.     Usluge računalnog stručnjaka

8.     Usluge knjigovodstvenog/financijskog stručnjaka

9.     Usluge pravnog stručnjaka

10.     Ostali povezani troškovi

40%

C

Troškovi provedbe Plana proizvodnje i stavljanja na tržište

Provedba projekata definiranih u financijskom planu odobrenog Plana proizvodnje i stavljanja na tržište, uključujući troškove nabave radova (gradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili roba i/ili usluga koji su potrebni za provedbu Plana proizvodnje i stavljanje na tržište, a nisu neprihvatljivi u skladu sa člankom 7 ovoga Pravilnika

55%

* U skladu s člankom 8. stavkom 8. ovoga Pravilnika, najviši iznos potpore koji se može ostvariti na godišnjoj razini po pojedinoj aktivnosti izračunava se primjenom najviših udjela iz ovoga Priloga u odnosu na najviši ukupni iznos potpore utvrđen u skladu s člankom 8. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

 

PRILOG II.   PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU NABAVE (NN 91/19)

1. Korisnici koji su obveznici javne nabave

1.1. Nabava procijenjene vrijednosti jednake ili iznad pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) (u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi)

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, on je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka javne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova i utvrditi najviši iznos potpore. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom Zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka javne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju toga donosi odluku o isplati. U tu svrhu prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju koja će mu biti propisana u odluci o dodjeli sredstava.

Ako se utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, za troškove na koje se postupak odnosi provest će se odgovarajući financijski ispravak.

1.2. Nabava procijenjene vrijednosti ispod pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti korisnik je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka javne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova i utvrditi najviši iznos potpore. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom Zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka javne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju toga donosi odluku o isplati. U tu svrhu prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju koja će mu biti propisana u odluci o dodjeli sredstava

Ako se utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, za troškove na koje se postupak odnosi provest će se odgovarajući financijski ispravak.

2. Korisnici koji nisu obveznici javne nabave

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi obvezni su provesti postupak na način opisan u nastavku te dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

POSTUPCI PRIKUPLJANJA PONUDA

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno u slučaju kada je trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave Pravilnika, korisnik je uz račun za taj trošak, dužan prikupiti dodatne dvije (2) sadržajno usporedive ponude.

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave Pravilnika.

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

U slučaju izravnog prikupljanja ponuda, ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri (3) ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložiti detaljno i dokumentirano obrazloženje i dokaze da je proveo istraživanje tržišta te da na tržištu ne postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv korisnika

2. Podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik). Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu/proizvođaču te ne smije favorizirati određeni model/tip opreme. Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

4. Način dostave ponuda

5. Rok dostave ponuda

6. Mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlozi o čemu će korisnik napisati obrazloženje u Sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog troška će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan izraditi sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje su zaprimljene od strane korisnika u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave.

2. specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu. Kod ponuda za građevinske radove specifikaciju podataka je potrebno napraviti prema rekapitulaciji troškova.

3. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Kod procesa prikupljanja ponuda putem AGRONETA korisnik je obavezan koristiti Uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave koja je dostupna na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/). Korisnik je dužan osigurati prikupljanje najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

PRAVILA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik je dužan osigurati nepostojanje sukoba interesa u postupcima koje provodi, tj. korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan upravljačkim/vlasničkim odnosima niti ponuditelji smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje. Korisnik je u obavezi za svaku nabavu dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa te Izjavu o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju u slučaju predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest (6) mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju prikupljanja ponuda, Agencija za plaćanja može tijekom postupka administrativne kontrole korisniku izdati Zahtjev za obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za O/I). Korisniku se Zahtjevi za O/I dostavljaju elektroničkim putem na e-adresu navedenu u Zahtjevu za potporu. Korisnik je u obvezi dostaviti dokumentaciju traženu putem Zahtjeva za O/I putem elektroničke pošte, u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za O/I od strane Agencije za plaćanja, na e-adresu Agencije za plaćanja navedenu na Zahtjevu za O/I.

Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore korisnika temeljem Zahtjeva za O/I, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem Zahtjeva za potporu.

Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem Zahtjeva za potporu.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (HRK) za domaće dobavljače.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, osim odabrane ponude/plaćenog računa u slučaju kada je korisnik započeo s provedbom operacije prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili prije objave Pravilnika. U tom slučaju samo naknadno prikupljene dodatne dvije (2) ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalnom obliku koji podrazumijeva tiskani ili elektronski oblik, ovisno o obliku u kojem ponuditelj/dobavljač u okviru svoga poslovanja navedeni dokument izdaje.

 

PRILOG III. (NN 91/19)

Brisan.

 

PRILOG IV. (NN 91/19)

Brisan.

 

 

Copyright © Ante Borić