Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 91/2019 (27.9.2019.)

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministrica poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.1. »PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« (»Narodne novine«, broj 41/18), u članku 2. stavku 1. nakon točke l) dodaje se nova točka m) koja glasi:

»m) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi«.

Dosadašnje točke m), n), o), p), q), r) i s) postaju točke n), o), p), q), r), s) i t).

Članak 2.

U članku 5. stavku 6. riječi: »Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.« zamjenjuju se riječima: »Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

U stavku 9. riječi: »Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.« zamjenjuju se riječima: »Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

U stavku 14. riječi: »točke m)« zamjenjuju se riječima: »točke n)«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »30 dana« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

U stavku 5. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 3. riječi: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana.« zamjenjuju se riječima: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.«.

U stavku 5. riječi: »Planinska 2a, Zagreb« zamjenjuju se riječima: »u Zagrebu«, a riječi: »i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika« brišu se.

U stavku 6. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju promjena.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku o odobrenju promjena.«.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječ: »Izmjenom« zamjenjuje se riječima: »Odlukom o izmjeni«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječ: »izmjenu« zamjenjuje se riječima: »Odluku o izmjeni«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 5. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 3. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

U stavku 4. riječi: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.« zamjenjuju se riječima: »Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.«.

U stavku 6. riječi: »Planinska 2a, Zagreb« zamjenjuju se riječima: »u Zagrebu«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. riječi: »točkama b), g) i m)« zamjenjuju se riječima: »točkama b), g) i n)«.

U stavku 3. riječi: »točke m)« zamjenjuju se riječima: »točke n)«.

Članak 9.

U članku 18. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 10.

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 11.

Iza članka 19. dodaje se novi naslov i novi članak 20. koji glase:

»Otklanjanje pogrešaka

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.«.

Dosadašnji članci 20. i 21. postaju članci 21. i 22.

Članak 12.

Dosadašnji članak 20. koji postaje članak 21. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

»(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 11. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 11. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju

– članka 12. stavka 6. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

– članka 12. stavka 7. Odluka o odobrenju promjena

– članka 13. stavka 4. Izjava o poništenju obveze

– članka 16. stavka 1. točke a) Odluka o isplati

– članka 16. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu

– članka 18. stavka 1. Odluka o povratu

– članka 20. Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanje na tržište«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.«.

Članak 13.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prilozi III. i IV. brišu se.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/219 Urbroj: 525-13/0747-19-3 Zagreb, 18. rujna 2019.

Ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG II.

PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU NABAVE

1. Korisnici koji su obveznici javne nabave

1.1. Nabava procijenjene vrijednosti jednake ili iznad pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) (u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi)

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, on je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka javne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova i utvrditi najviši iznos potpore. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom Zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka javne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju toga donosi odluku o isplati. U tu svrhu prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju koja će mu biti propisana u odluci o dodjeli sredstava.

Ako se utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, za troškove na koje se postupak odnosi provest će se odgovarajući financijski ispravak.

1.2. Nabava procijenjene vrijednosti ispod pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave i ako predmet nabave ima procijenjenu vrijednost ispod pragova iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi, isti korisnik je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore provesti postupak jednostavne nabave prema pravilima, uvjetima i postupcima utvrđenima općim aktom korisnika kao naručitelja, a koji se donosi u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi.

Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dužan provesti pripremne aktivnosti za provedbu postupka javne nabave na temelju kojih će Upravljačko tijelo izvršiti administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova i utvrditi najviši iznos potpore. U tu svrhu, korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom Zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Provjeru provedenog postupka javne nabave te konačno utvrđivanje prihvatljivih troškova u odnosu na provedeni postupak obavlja Upravljačko tijelo u okviru kontrole zahtjeva za isplatu te na temelju toga donosi odluku o isplati. U tu svrhu prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju koja će mu biti propisana u odluci o dodjeli sredstava

Ako se utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, za troškove na koje se postupak odnosi provest će se odgovarajući financijski ispravak.

2. Korisnici koji nisu obveznici javne nabave

Korisnici koji nisu obveznici provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi obvezni su provesti postupak na način opisan u nastavku te dostaviti dokumentaciju propisanu prilogom zahtjevu za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

POSTUPCI PRIKUPLJANJA PONUDA

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno u slučaju kada je trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave Pravilnika, korisnik je uz račun za taj trošak, dužan prikupiti dodatne dvije (2) sadržajno usporedive ponude.

Za svaki predmet nabave čija je vrijednost do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili objave Pravilnika.

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

U slučaju izravnog prikupljanja ponuda, ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri (3) ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložiti detaljno i dokumentirano obrazloženje i dokaze da je proveo istraživanje tržišta te da na tržištu ne postoje tri potencijalna ponuditelja/proizvođača.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv korisnika

2. Podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik). Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu/proizvođaču te ne smije favorizirati određeni model/tip opreme. Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

4. Način dostave ponuda

5. Rok dostave ponuda

6. Mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlozi o čemu će korisnik napisati obrazloženje u Sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog troška će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan izraditi sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje su zaprimljene od strane korisnika u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave.

2. specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu. Kod ponuda za građevinske radove specifikaciju podataka je potrebno napraviti prema rekapitulaciji troškova.

3. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Kod procesa prikupljanja ponuda putem AGRONETA korisnik je obavezan koristiti Uputu za prikupljanje ponuda i provođenja postupka jednostavne nabave koja je dostupna na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/). Korisnik je dužan osigurati prikupljanje najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost je jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

PRAVILA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik je dužan osigurati nepostojanje sukoba interesa u postupcima koje provodi, tj. korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan upravljačkim/vlasničkim odnosima niti ponuditelji smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje. Korisnik je u obavezi za svaku nabavu dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa te Izjavu o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju u slučaju predmeta nabave čija je vrijednost jednaka ili prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest (6) mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju prikupljanja ponuda, Agencija za plaćanja može tijekom postupka administrativne kontrole korisniku izdati Zahtjev za obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za O/I). Korisniku se Zahtjevi za O/I dostavljaju elektroničkim putem na e-adresu navedenu u Zahtjevu za potporu. Korisnik je u obvezi dostaviti dokumentaciju traženu putem Zahtjeva za O/I putem elektroničke pošte, u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za O/I od strane Agencije za plaćanja, na e-adresu Agencije za plaćanja navedenu na Zahtjevu za O/I.

Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore korisnika temeljem Zahtjeva za O/I, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem Zahtjeva za potporu.

Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška što u konačnici može rezultirati odbijanjem Zahtjeva za potporu.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (HRK) za domaće dobavljače.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, osim odabrane ponude/plaćenog računa u slučaju kada je korisnik započeo s provedbom operacije prije podnošenja Zahtjeva za potporu i/ili prije objave Pravilnika. U tom slučaju samo naknadno prikupljene dodatne dvije (2) ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalnom obliku koji podrazumijeva tiskani ili elektronski oblik, ovisno o obliku u kojem ponuditelj/dobavljač u okviru svoga poslovanja navedeni dokument izdaje.

 

 

Copyright © Ante Borić