Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 99/2020 (4.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1881

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.1. »PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« (»Narodne novine«, 41/18 i 91/19), u članku 4. stavku 2. točki a), iza riječi: Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »po osnovi javnih davanja«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 3. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Stavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(10) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(11) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prihvatljivi troškovi iz stavka 2. ovoga članka su troškovi nastali na teret i plaćeni od strane korisnika u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2023. godine, uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. točku d) ovoga Pravilnika te pod uvjetom:

a) da se mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 17. ovoga Pravilnika i

b) da su obuhvaćeni odobrenim Godišnjim izvješćem iz članka 2. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 14. Pravilnika o organizacijama te člankom 66. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku po godišnjem planu proizvodnje i stavljanja na tržište.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U skladu sa člankom 66. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, ukupan iznos potpore dodijeljene Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na godišnjoj razini, ne smije prijeći 12 posto prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je korisnik stavio na tržište tijekom zadnje tri kalendarske godine koje prethode godini na koju se Zahtjev za potporu/plan proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi, a za svaku novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 12 posto prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom zadnje tri kalendarske godine koje prethode godini na koju se Zahtjev za potporu/plan proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosi.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Najviši iznos potpore koji se može ostvariti na godišnjoj razini po pojedinoj aktivnosti iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđuje se primjenom najviših udjela potpore za pojedinu aktivnost u odnosi na najviši ukupni iznos potpore iz stavka 7. ovoga članka, a u skladu sa Prilogom I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9., a dosadašnji stavak 9. briše se.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine.« zamjenjuju se riječima: »ali uzimajući u obzir razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 10. riječi: »Odluci o dodjeli potpore« zamjenjuju se riječima: »Odluci o dodjeli sredstava«, a riječi: »ne dovodeći u pitanje članak 14. stavak 7. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »uzimajući u obzir članak 14. stavak 8. te članak 16. stavke 4. i 5. ovoga Pravilnika«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika za godišnji plan proizvodnje i stavljanja tržište u roku od šest mjeseci od odobrenja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1418/2013 te Pravilniku o organizacijama.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se odobreni plan proizvodnje i stavljanja na tržište odnosi na razdoblje dulje od jedne godine u skladu sa Pravilnikom o organizacijama, Zahtjev za potporu za godišnji plan za drugu odnosno za treću godinu se dostavlja u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka godine na koju se plan odnosi.«.

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

Članak 6.

U članku 14. stavku 7. točki a) riječi: »(ECB)« brišu se.

U točki b) riječi: »ECB« zamjenjuju se riječima »tečaja Europske komisije«.

Članak 7.

U članku 16. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako je korisniku isplaćen predujam iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika, isplatit će mu se potpora u iznosu koji predstavlja razliku između ukupnog iznosa potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka i isplaćenog iznosa predujma.

(5) Ako je korisniku isplaćen predujam iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika u iznosu koji je viši od ukupnog iznosa potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka, primijenit će se postupci povrata sredstava u skladu sa člankom 18. odnosno člankom 19. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. iza točke b) dodaje se nova točka c) koja glasi:

»(c) prekomjerne isplate sukladno članku 16. stavku 5. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Odluka o povratu sredstava, u slučaju iz stavka 1. točke c) ovoga članka, odnosno utvrđene prekomjerne isplate, izdaje se u slučaju kada iznos isplaćenog predujma iz članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika prelazi ukupni iznos potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati iz članka 16. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat iznosa koji predstavlja razliku između isplaćenog predujma i ukupnog iznosa potpore za isplatu sukladno Odluci o isplati.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 9.

Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/219

Urbroj: 525-13/0786-20-5

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Lista prihvatljivih troškova u sklopu mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

OZNAKA

AKTIVNOST

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

NAJVIŠI UDIO POTPORE*

A

Troškovi povezani s izradom Plana proizvodnje i stavljanja na tržište, uključujući konzultantske troškove

1. Usluge stručnjaka (studije)

2.     Troškovi analize i istraživanja tržišta te prikupljanja podataka u svrhu izrade Plana proizvodnje i stavljanja na tržište

3. Prijevod dokumenata (brošure i sl.)

4. Seminari, edukacije i studijski posjeti

5. Ostali povezani troškovi

5%

B

Administrativni troškovi (troškovi rada i osoblja) organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača koja podnosi Zahtjev za potporu, a koji se može odnositi na fazu pripreme i faze provedbe Plana

1.     Plaće (na temelju ugovora o radu) zaposlenika organizacije proizvođača ili udruženja organizacije proizvođača, maksimalno 10.000,00 kuna (bruto iznos) po zaposleniku mjesečno.

2.     Najam ureda ili prostora (ako organizacija proizvođača ili udruženje nemaju vlastiti ured ili u slučaju održavanja sastanaka članova ako im vlastiti prostor nije dostatan)

3.     Režijski troškovi ureda: telefon, mobitel za zaposlenike, internet, struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, pričuva, usluge čišćenja ureda i/ili stubišta,

4.     Izrada i održavanje mrežne stranice

5.     Nabava računala i uredske opreme (kao što su ormar, police, stol, stolica, ladičar, vješalica za garderobu, telefonski aparat, mobilni telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, fotoaparat, kamera, uništavač/sjeckalica papira, ploča za pisanje, flip chart, klima uređaj, radijator, peći za grijanje, zavjese, tepih, rasvjetna tijela, stolno računalo, dijelovi stolnog računala, prijenosno računalo, tablet, multifunkcijski uređaj (fotokopirni uređaj, fax, printer, skener), pisač, skener, projektor uključujući i platno za projekciju, softver, licence)

6.     Potrošni uredski materijal (papir, spajalice, olovke, koš za otpatke, sredstva za čišćenje uredske opreme i slično)

7.     Usluge računalnog stručnjaka

8.     Usluge knjigovodstvenog/financijskog stručnjaka

9.     Usluge pravnog stručnjaka

10.     Ostali povezani troškovi

40%

C

Troškovi provedbe Plana proizvodnje i stavljanja na tržište

Provedba projekata definiranih u financijskom planu odobrenog Plana proizvodnje i stavljanja na tržište, uključujući troškove nabave radova (gradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili roba i/ili usluga koji su potrebni za provedbu Plana proizvodnje i stavljanje na tržište, a nisu neprihvatljivi u skladu sa člankom 7 ovoga Pravilnika

55%

 

 

* U skladu s člankom 8. stavkom 8. ovoga Pravilnika, najviši iznos potpore koji se može ostvariti na godišnjoj razini po pojedinoj aktivnosti izračunava se primjenom najviših udjela iz ovoga Priloga u odnosu na najviši ukupni iznos potpore utvrđen u skladu s člankom 8. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

 

 

Copyright © Ante Borić